Nordiska administrativa förbundet — såsom namnet antyder, en sammanslutning av ämbets- och tjänstemän inom de nordiska ländernas administrationer — avhöll d. 25—27 aug. 1955 sitt elfte allmänna möte i Stockholm under värdskap av den svenska avdelningen och med avdelningens ordförande landshövdingen Bo Hammarskjöld såsom mötets president. Enligt sina stadgar anordnar förbundet växelvis i de nordiska huvudstäderna allmänna möten vart tredje år. Nu var det av skilda orsaker inte mindre än 20 år sedan ett sådant möte hölls hos oss — tillslutningen till Stockholms-mötet från övriga länder var också förhållandevis betydande.
    Sammanlagt deltogo över 300 förbundsmedlemmar, åtföljda av cirka 200

 

664 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTdamer. Den största kontingenten kom från Danmark, den minsta, naturligt nog, från Island.
    Förhandlingarna, som höllos i andra kammarens sessionssal i Riksdagshuset, öppnades i H. M. Konungens närvaro och upptogo såsom första överläggningsämne »Regering och förvaltning» med prof. Gunnar Heckscher som inledare, en dansk och en norsk korreferent och, liksom vid övriga ämnen, ett livligt deltagande i den efterföljande diskussionen.
    Ämne nr två, »Tilsyn med kommunalforvaltningen», hade den danske departementschefen J. H. Zeuthen som inledare och korreferenter från alla övriga nordiska länder med landssekr. Sune Wetterlundh såsom svensk representant.
    Det tredje ämnet, »Jäv i förvaltningen», inleddes av prof. V. Merikoski från Finland, varefter en dansk samt prof. Ole Westerberg uppträdde som korreferenter.
    För avslutningsdagens ämne, »Domstolskontrollen med forvaltningen» svarade norrmannen konsulent A. Os såsom inledare med en finne samt regeringsrådet Erik Hedfeldt såsom korreferenter (jfr ovan s. 630 f).
    Förhandlingarna komma att refereras i förbundets tidskrift, Nordisk Administrativt Tidsskrift, häfte 3/4 1955.
    Utanför förhandlingarna hade på sedvanligt sätt anordnats mottagningar av skilda slag, damprogram, utflykter m. m., vilket allt gynnades av det strålande sommarvädret.

S. H.