Efterutbildningskurser för domstolsjurister. Justitiedepartementets efterutbildningskurser för domstolsjurister (jfr SvJT 1950 s. 1016, 1953 s. 60 och 445 samt 1954 s. 559) ha även under år 1955 omfattats med stort intresse av domare, åklagare och advokater. Departementets inbjudan till deltagande i två dylika kurser i Malmö och Stockholm besvarades med 171 anmälningar. Liksom under tidigare år måste antalet deltagare i varje kurs av praktiska skäl begränsas till ett femtiotal. Glädjande var, att ej mindre än 43 advokater hade anmält sig till deltagande, trots den ekonomiska uppoffring det innebär för denna kategori domstolsjurister att under åtta dagar bevista en kurs, som ej sällan anordnas utom, stundom långt från hemorten.
    Vid årets kurser ha behandlats i stort sett samma ämnen som vid tidigare anordnade, nämligen kriminologi, kriminalvård, rättspsykiatri och socialvård. Då varje kurs hitintills varit övertecknad och till följd härav många anmälda icke kunnat beredas plats, har man icke ännu ansett efterutbildningskurserna böra omfatta andra ämnen och rättsområden.
    Kursen i Malmö ägde rum d. 1—8 juni och leddes av hovrättspresidenten Ivar Wieslander. Såsom kursordförande fungerade under två av kursdagarna lagmännen Hugo Backman och Gunnar Nilsson. De flesta föreläsningarna höllos i den större av hovrättens båda nybyggda sessionssalar. Programmet upptog föreläsningar av prof. Ivar Agge: »Kriminologiens mål och medel»; prof. Ivar Strahl: »Utvecklingslinjer i straffrätten» och »Kriminalvård i frihet»; skyddskonsulenten Oscar Ahlborg: »Praktiska erfarenheter från skyddsarbetet»; överdir. Hardy Göransson: »Kriminalvård»; byråchefen Lars Bolin: »Barnavårdsnämnder och ungdomsvård»; docenten Bo Gerle: »Vad i en människas förflutna och beteende man bör ta fasta på, då man bedömer behovet av sinnesundersökning»; förste nykterhetsinspektören Olof Burman: »Alkoholism och nykterhetsvård»; dir. Gunnar Thurén: »Ungdomsfängelse, metoder och resultat»; dir. Gunnar Marnell: »Praktiska erfarenheter av förvaringsinstitutet» samt byråchefen Torsten Eriksson: »Experiment i kriminalvård».
    Under kursdagarna besöktes fångvårdsanstalten i Malmö och fångkolonien Tygelsjö, Ryagårdens ungdomsvårdsskola och Östra Spångs skolhem i Örkelljunga, ungdomsanstalten Hildero i Asmundtorp, S:t Lars sjukhus i Lund samt ungdomsanstalten i Ystad. En dag ägnades åt besök i Danmark, där kursdeltagarna genom vänligt tillmötesgående av direktoratet for fængselsvæsenet fingo studera psykopatanstalterna vid Herstedvester och statsfängelset i Vridslöselille.
    Malmö stad visade kursen gästfrihet genom en middag första dagen.
    Kursen i Stockholm öppnades d. 21 sept. i Riksdagshusets lilla partilokal av statsrådet Zetterberg. Kursen pågick till d. 28 sept. på e.m. och leddes växelvis av justitieministern, statssekreteraren Kjellin samt lagbyråcheferna Bergsten och Rudholm.
    Utöver föreläsningar av prof. Agge, överdir. Göransson, förste nykterhetsinsp. Burman, dir. Tuhrén, dir. Marnell samt byråcheferna Bolin och Eriksson över samma ämnen som vid Malmökursen märktes föreläsningar av prof. Strahl: »Brottslighetens omfattning, utveckling och orsaker» och »Huvud-

 

NOTISÉR 669dragen av strafflagberedningens kommande förslag ang. ungdomsbrottsligheten och betr. villkorlig dom»; skyddskonsulenten Nanna Erikson: »Praktiska erfarenheter från skyddsarbetet»; docenten Gunnar Lundquist: »Allmänna principer för behandlingen av psykiskt sjuka» samt prof. Gösta Rylander: »När äro rättspsykiatriska undersökningar tillrådliga i brottmål och hur utföras de?» En intressant redogörelse lämnades den sista kursdagen av jur. kand. Sven Larsson för den försöksverksamhet med samtalsterapi i grupp som han sedan någon tid bedriver vid vissa fångvårdsanstalter och bland villkorligt frigivna.
    Under Stockholmskursen besöktes fångvårdsanstalten å Långholmen, Svartsjöanstalterna, fångkolonien å Bogesund, Beckomberga sjukhus, förvaringsanstalten å Hall i Östertälje, Lövsta skolhem och yrkesskola i Vagnhärad samt Rättspsykiatriska kliniken.
    Stockholms stad hade uppmärksammat kursen genom att öppningsdagen inbjuda deltagarna till lunch i Prinsens galleri i Stockholms stadshus.
    Med årets efterutbildningskurser ha sedan 1949, då kursverksamheten i dess nuvarande form började, hållits sammanlagt 14 kurser med tillhopa omkring 800 deltagare. Ytterligare kurser komma att anordnas.

O. Hg