671    Nytt justitieråd. Kungl. Maj :t har 30 sept. 1955 till justitieråd fr. o. m. 10 okt. 1955 utnämnt lagbyråchefen i justitiedepartementet Sigurd Dennemark.
    Justitierådet Dennemark är född i Sundsvall 14 aug. 1911, blev student där 1929 och jur. kand. i Uppsala 1932. Efter tingstjänstgöring i Uppsala läns norra domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1946 och hovrättsråd 1954. Åren 1946—1950 hade han sakkunniguppdrag i justitiedepartementet och blev lagbyråchef där 1952 (t. f. 1951). Från trycket har han utgivit, förutom en del uppsatser i internationellt privaträttsliga ämnen bl. a. »Om rätten till arbetstagares uppfinningar» (1950) och »Handbok i militär rättsvård» (1953).

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    30 sept. 1955 förordnat t. f. byråchefen för lagärenden i justitiedep., e. o. ass. i Svea hovrätt Sten Rudholm till byråchef för lagärenden i samma dep. fr. o. m. 10 okt. 1955;
    s. d. förordnat t. f. förste kanslisekr. i justitiedep. Harriet Stangenberg till e. o. kanslisekr. i nämnda dep.;
    7 okt. 1955 utsett statssekr. i justitiedep. Björn Kjellin att, i stället för att såsom sekr. biträda de delegerade för nordiskt samarbete på lagstiftningens område, vara delegerad;
    14 okt. 1955 förordnat byråchefen i justitiedep. Olof Melén att — med tjänstledighet från byråchefsämbetet — t. v. biträda med utredningsuppdrag inom dep.;
    28 okt. 1955 förordnat e. o. ass. i Göta hovrätt Bengt Wieslander och 18 nov. 1955 e. o. ass. i hovrätten över Skåne och Blekinge Lennart Fredland att biträda med utredningsuppdrag inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    30 sept. 1955 förordnat e. o. ass. i Göta hovrätt Ulf Lundvik att under tiden 10 okt.—31 dec. 1955 uppehålla en befattning såsom byråchef för lagärenden i justitiedep.;
    11 okt. 1955 förordnat t. f. förste byråsekr. Gösta Backman till sekr. åt den sakkunnige för teknisk översyn av bestämmelserna rörande allmänna val (jfr ovan s. 447) ;
    28 okt. 1955 förordnat professorn Gunnar Heckscher, ordf., och förste kanslisekr. Ebbe Magnander att såsom sakkunniga verkställa en översyn av fångvårdsstyrelsens organisation och arbetsförhållanden;
    31 okt. 1955 tillkallat förste antikvarien Bertil Berthelson, innehavaren av Ericsbergs fideikommiss friherre Carl J. Bonde, överdirektören Folke Johansson, landstingsmannen Sigurd H. Nilsson, innehavaren av Brattebergs fideikommiss, ledamoten av riksdagens II kamm. greve Torgil von Seth, innehavaren av Trolleholms fideikommiss greve Carl Trolle-Bonde samt överdirektören Hans W etterhall att såsom experter biträda fideikommissutredningen ;
    2 nov. 1955 dels tillkallat justitierådet Gösta Walin att utreda frågan om revision av 25 § försäkringsavtalslagen, dels ock förordnat hovr.rådet i Svea hovrätt Erland Conradi till sekreterare åt utredningsmannen.

 

    Inrikesdepartementet. K. M:t har
    14 okt. 1955, med motsvarande entledigande för byråchefen för lagärenden i inrikedep. Arne Brunnberg, förordnat e. o. ass. i bovrätten över Skåne och Blekinge Carl Persson att fr. o. m. 15 i samma månad t. v. vara byråchef för lagärenden i nämnda dep.;
    28 okt. 1955 förordnat adj.led. i Svea hovrätt Stig Nordlund att fr. o. m. 1 nov. 1955 t. v. t. o. m. 30 sept. 1956 biträda inom inrikesdep.

 

    Lagberedningen. K. M:t har 7 okt. 1955 förordnat byråchefen för lagärenden i inrikesdep., e. o. ass. i Svea hovrätt Arne Brunnberg att fr. o. m. 15 i samma månad t. v. vara ledamot i lagberedningen.