Karl J. Höjer. Svensk nykterhetspolitik cch nykterhetsvård. Sthm 1955.

Norstedts. 211 s. Kr. 11,50, inb. 14,50.

    Förra året utstakade statsmakterna de riktlinjer för den framtida nykterhetspolitiken, vilka från d. 1 okt. 1955 i full utsträckning skola lända till efterföljd. Motbokssystemet har avskaffats och ersatts av en ordning för försäljning av rusdrycker och öl, vilken är friare än den förutvarande. Restriktionssystemets avlösning har medfört att nykterhetsvården fått starkt ökad betydelse. Som en motvikt till uppluckringen av försäljningslagstiftningen har det befunnits erforderligt att skärpa alkoholistlagstiftningen; alkoholist

 

LITTERATURNOTISER 111lagen har ersatts av en lag om nykterhetsvård, vilken ålägger de nykterhetsvårdande organen att ingripa med vårdåtgärder redan då någon använder alkoholhaltiga drycker till uppenbar skada för sig eller annan. För att kunna fullgöra sina enligt den nya lagen vidgade arbetsuppgifter ha nykterhetsvårdsorganen genom ökat stöd från statens sida avsevärt förstärkts i materiellt och personellt hänseende.
    Föreliggande skrift, som kommit i handeln i god tid före den nya lagstiftningens ikraftträdande, inledes av en intressant skildring av alkoholproblemen genom tiderna och en redogörelse för de omständigheter, som föranlett den stora nykterhetsreformen. Utan att ingå på den nya försäljningslagstiftningens många enskildheter följer en beskrivning av denna lagstiftnings huvudsakliga innehåll. Höjer synes höra till dem, som med en viss oro emotser verkningarna av det nya systemet; reformen anges vara tillkommen mera på känn än på kunskap. Höjer anmärker, att densamma i vida kretsar betraktas såsom ett experiment, vars utfall får bli avgörande för den fortsatta nykterhetspolitiken.
    Tyngdpunkten i framställningen ligger på lagen om nykterhetsvård. Denna ägnas en relativt fyllig kommentar, som i stort sett följer lagens förarbeten. Till speciella spörsmål har författaren knutit egna reflexioner, vilka merendels förefalla kloka och riktiga. Att lagen icke är i alla hänseenden så fulländad har icke undgått honom. Sålunda anmärkes bl. a. på att det i lagen förekommande institutet »förebyggande övervakning» konstruerats på så sätt att övervakning icke får påbörjas förrän beslutet därom vunnit laga kraft. Övervägande skäl tala onekligen för att sådant beslut — liksom länsstyrelsens resolution om tvångsintagning — bör kunna få verkställas utan hinder därav att det ej äger laga kraft. Det är emellertid att förvänta, att dessa skäl ganska snart komma att lagstiftningsvägen vinna beaktande.
    »Svensk nykterhetspolitik och nykterhetsvård» torde väl lämpa sig såsom lärobok vid socialinstitut och vissa andra lärosäten. Men icke blott för de studerande utan även för var och en annan som i sin verksamhet kommer i befattning med alkoholismens problem — domstolsjurister, brottmålsadvokater — torde boken kunna bli till nytta. För den som önskar tränga djupare in i bokens ämne, erbjuda de talrika litteraturhänvisningarna god vägledning.


B. Hj.