Société internationale de défense sociale håller sin fjärde kongress i Milano d. 2—5 april 1956. Ämnet för kongressen är »Förebyggandet av brott mot den kroppsliga integriteten», vilket skall behandlas från biopsykologiska, sociologiska och juridiska synpunkter.
    Kongressen anordnas i samarbete med Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale i Milano. Upplysningar kunna erhållas av prof. I. Strahl, Uppsala. 

I. S.

 

    Departementsråd i det norska Justisdepartement. I en nyopprettet stilling som departementsråd i Justisdepartementet er 6. januar 1956 utnevnt høyesterettsadvokat Rolv Ryssdal.
    Departementsråd Ryssdal er født 1914, cand. jur. 1939 og ble høyesterettsadvokat i 1948. Fra 1945—48 var han statsadvokat i landssviksaker, og har i de senere år ført en del sivile rettssaker for staten. Han har vært sekretær i Straffelovrådet siden 1947, og siden 1949 også medlem. Fra 1945-54 har han vært sekretær i Norsk Kriminalistforening. 

O. F. H.

 

    Andra huvudtiteln 1956 innehåller inga större överraskningar. Den slutar på drygt 79 milj. kr. mot omkring 72,5 för löpande budgetår. Nettoökningen 6,8 milj. beror till alldeles övervägande delen på mer eller mindre automatiska utgiftsökningar. Sålunda dra de ändrade grunderna för rörligt tillägg drygt 3,5 milj. Anslagen till häradsrätterna: Ersättningar till nämndemän har måst uppräknas med 400 000 kr. med oförändrade grundbestämmelser för ersättningarnas beräknande. Anslaget till ersättningar till domare, vittnen och parter föreslås höjt med 1/2 milj. kr. och anslaget till Kostnader enligt lagen om fri rättegång med 400 000 kr.
    Justitiedepartementet föreslås skola få viss mindre personalförstärkning. Ytterligare en extra revisionssekreterare anses behövlig i nedre revisionen, och regeringsrätten förutsättes skola utökas med ytterligare tre ledamöter till sammanlagt 16 (fr. 1 okt. 1956). Den senare åtgärden kommer att aktualisera

 

136 NOTISERregeringsrättens lokalfråga. Det antydes att det kan bli nödvändigt att låta regeringsrätten flytta från Kanslihuset.
    En annan domstol som också står inför en flyttning är vattenöverdomstolen som efter sin utvidgning inte kan rymmas inom Svea hovrätts byggnad utan planerar flyttning till Bankohuset vid Järntorget.
    Från hovrätterna ha framkommit förslag om åtskillig förstärkning av personalbeståndet. Departementschefen vill stödja dessa förslag i så måtto, att han förordar att under budgetåret möjligheter skapas att förordna ytterligare 6 extra ledamöter. Fördelningen av dessa vill han förbehålla K. M:t att göra allteftersom behov av förstärkning visas föreligga. Hans ståndpunkt innebär alltså att de båda extra avdelningarna i Svea hovrätt behållas också under nästa budgetår. De talrika yrkandena om utökning av och ändrad löneställning för biträdes- och vaktpersonal anser departementschefen sig inte kunna tillstyrka i avvaktan på remissbehandlingen av den av Statens organisationsnämnd just slutförda undersökningen vid domstolsväsendet.
    För häradsrätternas del är främst att nämna förslaget om uppdelning av Södertörns domsaga. En delningsplan förolyckades 1949 genom att riksdagen då avslog proposition i ärendet. Nu återkommer justitieministern med ett ändrat delningsförslag. Det innebär en tre-delning, varvid i den ena nya domsagan skola ingå vissa delar av Södra Roslags domsaga, närmast Värmdö. Denna domsaga skall i övrigt omfatta Nacka och Saltsjöbaden, en andra domsaga, »Svartlösa domsaga», skall bestå av Huddinge och Botkyrka, den tredje, »Sotholms och Öknebo domsaga», av återstoden av Södertörns domsaga. Alla tre skola erhålla fullt självständig organisation. Avsikten är att gå fram i etapper och att nu börja med att utbryta »Svartlösa domsaga» med tingsställe i Huddinge (jfr SvJT 1955 s. 279).
    En mycket stor del av statsverkspropositionen upptas av fångvårdsfrågor, där stora förändringar föreslås, framför allt av personalorganisatorisk art. I samband med redogörelsen för yrkanden beträffande skyddskonsulentorganisationen lämnas de intressanta uppgifterna att 1/10 1955 antalet villkorligt dömda under övervakning utgjorde 9 967 och antalet villkorligt frigivna under tillsyn 1 112. (Sammanlagda antalet platser vid fångvården var 1/12 1955 3 526, varav 2 410 slutna och 1 116 öppna men antalet intagna var samtidigt 3 666.) Fångvårdsstyrelsen har föreslagit en förstärkning av skyddskonsulentorganisationen. I anslutning till avstyrkande yttrande av statskontoret och under hänvisning till den utbyggnad som beslöts 1955 har departementschefen emellertid icke varit beredd att i år föreslå någon sådan förstärkning.
    Slutligen är att anteckna att kommittéanslaget har måst uppräknas med 75 000 kr. till 1 125 000 kr.
    På kapitalbudgeten begäras betydande belopp, bl. a. 600 000 kr. till personalbostäder vid Roxtuna, 2,4 milj. kr. till fortsatt utbyggnad av Hall, 545 000 kr. till byggnadsarbeten vid skilda fångkolonier, 1,29 milj. kr. till en ersättningsanstalt för kvinnofängelset i Växjö och 1,74 milj. kr. till ersättningsanstalter för Långholmen. Rörande de två sistnämnda byggfrågorna bebådas särskilda propositioner längre fram.

B. L.