Justitiedepartementet. Sedan K. M:t utnämnt byråchefen för lagärenden i justitiedep. Gustaf Lindencrona till sjöfartsråd fr. o. m. 1 jan. 1956, har K. M:t 30 dec. 1955 förordnat ass. i Göta hovrätt Bengt Wicslander att fr. o. m. 1 jan. 1956 vara byråchef för lagärenden i justitiedep. med tjänstg. i statsrådsberedningen.
    K. M:t har 30 dec. 1955 förordnat fisk. i Göta hovrätt Holger Romander att fr. o. m. 1 jan. 1956 biträda med utredningsuppdrag inom justitiedep.;
    20 jan. 1956 förordnat hovr.rådet i Svea hovrätt Hans-Fredrik Ringdén att fr. o. m. 1 febr. 1956 t. v. upphålla en befattning såsom e. o. byråchef i justitiedep.
    Dep.chefen har
    20 okt. 1955 förordnat t. f. rev. sekr. Sara Falk att fr. o. m. 8 okt. 1955 vara sekr. hos de svenska delegerade för nordiskt samarbete på lagstiftningens område;
    19 dec. 1955 förordnat doc. vid Sthms högskola Hans Thornstedt att verkställa en förberedande undersökning för reformering av specialstraffrätten;
    29 dec. 1955 förordnat sekr. i stadsdomstolsutredningen, hovr.rådet Ingmar Lidbeck att tillika vara led av utredningen;
    12 jan. 1956 förordnat ordf. i nedre just.rev., rev.sekr. Gösta Graffman att såsom expert biträda 1955 års domarutredning;
    s. d. förordnat anstaltsdirektören Ingrid Ramsin-Lindström att såsom expert biträda fångvårdsbyggnadsutredningen.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har 20 jan. 1956 utnämnt gen.dir. och chefen för riksräkenskapsverket Bernt Nevrell till regeringsråd fr. o. m. 1 febr. 1956.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    13 jan. 1956 utnämnt rev.sekr. Johan Björling att fr. o. m. 1 febr. 1956 vara rev.sekr. i Ca 37 med skyldighet att föredraga skiftesmål;
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovrätt Sara Falk och i hovrätten över Skåne och Blekinge Sven-Börje Jacobson till rev.sekr. fr. o. m. 1 febr. 1956;
    20 jan. 1956 förordnat tingsdomaren i Västra Göinge domsaga Herman Schunnesson att tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    30 dec. 1955 utnämnt ass. i Svea hovrätt Per-Erik Fürst till hovr.råd i samma hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1956;
    s. d. förordnat adj.led. i Göta hovrätt Sven Ekblad till ass. i samma hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1956;
    13 jan. 1956 förordnat adj.led. i Svea hovrätt Johan (Jan) Gyllenswärd, Joachim Åkerman och Gunnar Lindh till ass. i nämnda hovrätt.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 13 jan. 1956 beviljat häradshövdingen i Mellersta Värends domsaga Jacob Tersmeden avsked med utg. av april 1956.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 16 dec. 1955 förordnat förste kanslisekr. Ebbe Magnander att fr. o. m. 16 jan. t. o. m. 31 dec. 1956 biträda inom fångvårdsstyrelsen med de på byråchef ankommande göromål, som styrelsen efter samråd med de sakkunniga för översyn av styrelsens organisation och arbetsförhållanden (jfr SvJT 1955 s. 671) till honom överlämnar.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    30 dec. 1955 förordnat dels t. f. landsfogden i Gävleborgs län Sven Ankar till bitr. landsfogde i samma län dels ock e. o. landsfogdeassistenten Jan Encrantz att fr. o. m. 1 jan. 1956 t. v. under den tid Ankar uppehåller landsfogdetjänsten i länet uppehålla dennes bitr. landsfogdetjänst;
    s. d. transporterat bitr. landsfogden i Västerbottens län Åke Moberg till bitr. landsfogde i Malmöhus län fr. o. m. 1 febr. 1956.

 

Trycklov 10/2 1956