HANS-HEINRIGH JESCHECK. Entwicklung, Aufgaben und Methoden der Strafrechtsvergleichung. Antrittsrede. Tubingen 1955. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 44 s. DM 3,80 (Recht und Staat 181/182).

 

    Efterträdaren till den internationellt kände rättsvetenskapsmannen Adolf Schönke, som alltför tidigt ryckts bort från sin mångskiftande verksamhet, har med ovan angivna inträdesföreläsning övertagit ej blott lärostolen i straffrätt vid universitetet i Freiburg utan också ledningen av det »Institut für ausländisches und internationales Strafrechts, som grundats av Schönke och som utgör en ytterst betydelsefull forskningscentral för kriminalister från alla länder som syssla med komparativa eller internationellträttsliga straffrättsstudier. Helt naturligt har Jescheck valt att tillträda sitt ämbete med en föreläsning, som blivit något av en programförklaring för hans egen och institutets fortsatta verksamhet. Inom den knappa ram som stått honom till förfogande har förf. lyckats att ge en både intressant och ytterst sakrik framställning av de komparativa strävandena i hans eget liksom i övriga viktigare

LITTERATURNOTISER 195kulturländer; bl. a. får läsaren en instruktiv redogörelse för de olika internationella sammanslutningar och officiösa organ som äro verksamma på detta område. Tyngdpunkten ur vetenskaplig synpunkt ligger emellertid i den analys som föreläsaren företager av den komparativa rättsforskningens metod och värde på kriminalvetenskapens fält. Hans kloka och självständiga synpunkter utgöra ett vittnesbörd om att den filosofiskt färgade begreppsjurisprudensen i tysk straffrättslitteratur i våra dagar ej är allenarådande. En mera realistisk och empiriskt betonad inställning till straffrätten gör sig här gällande, något som synes betydelsefullt med hänsyn både till den pågående tyska straffrättsreformen och till den tyska straffrättsvetenskapens fortsatta utveckling. Skriften har mycket att ge även åt svenska kriminalister och komparatister.

I. A.