198 LITTERATURNOTISERJACOI SCHENKMAN. International Civil Aviation Organization. Genéve 1955. Librairie E. Droz. 414 s. Sfr 40,00. (Etudes d'histoire économique, politique et sociale, sous la direction de JACQUES FRE-MOND et JACQUES L'HUMILLIERXIV.)

 

    Förf. till detta arbete är statsvetare och har agit till sin uppgift att studera en internationell organisation och dess arbete närmast från sociologisk synpunkt. Nyttig för en lufträttsligt intresserad läsare är den utförliga redogörelsen för den internationella civila luftfartsorganisationens struktur och funktion. Denna redogörelse är baserad på det omfattande och svårsmälta materialet i organisationens protokoll och andra dokument, till vilka man på varje punkt bekvämt får hänvisningar. Inför de omdömen som förf. avger i olika sammanhang har man ibland anledning at: ställa sig undrande. Särskilt vanpryds boken av för en vetenskaplig framställning ovidkommande politiska ställningstaganden och av en svulstig stil.

K. G.

 

FRITZ SCHULZ. Classical roman law. Oxford 1951. XII + 633 s. (utom innehållsregister m. m.).

 

    Ehuru undertecknad icke är romanist, må det tillåtas mig att fästa uppmärksamheten på ovanstående fascinerande romerskrättsliga arbete. Det behandlar som synes icke den justinianska utan den klassiska romerska rätten, och en läsare som icke är djupare insatt i hithörande intrikata forskningsproblem kan ej undgå att bli både överraskad och imponerad. Den som på förhand vill få en föreställning om arbetets, enligt en berömd fackman, utomordentliga förtjänster må hänvisas till en anmälan av PRINGSHEIM i »The Law Quarterly Review» 1952 s. 588 ff, där det heter att Schulz haft modet att publicera för första gången, åtminstone i England för första gången, ett arbete som »accepts the consequences of a truly historical and critical approach of the texts».
    När man ser på en bok som denna, måste man med bedrövelse tänka på i vilket' tillstånd den romerskrättsliga disciplinen i vårt land befinner sig och, enligt den föreslagna universitetsreformen, tydligen kommer att befinna sig. Vilken skillnad i jämförelse med förhållandena i England, där av de juridiska tidskrifterna att döma intresset för den romerska rätten och dess problem är mycket starkt. Och dock ha vi i Sverige haft en sådan genialisk forskare på området som Hägerström! 

Hj. Kgn

 

KRISTEN ANDERSEN. Syv essays omkring ret och idealisme. Oslo 1955. Akademisk forlag 67 s.

    Av de uppsatser och föredrag som här publicerats, ha strängt taget endast ett par direkt juridiskt intresse. De övriga utgöra ett slags filosofiska stämningsbilder, som ge ett — kanske något diffust — uttryck för författarens allmänt idealistiska livstro. Av de juridiskt färgade bidragen har studien över Hagerup, Stang och Knoph för tio år sedan publicerats i denna tidskrift. Uppsatsen om »Rettferd og ideologi» vittnar på ett intressant sätt om den osäkerhetskänsla, som skapats på många håll av Ross' värdekritiska analys av rättfärdighetsideologierna inom jurisprudensen. Detta ämne är trots nämnde författares magistrala framställning långt ifrån slutdiskuterat.

 

I. A.