LITTERATURNOTISER 199Domstol lene og rettspleien i Norge. Utgitt av justisdepartementet. Oslo 1955. 86 s. Nkr. 3,50.

    Det norska justitiedepartementet har låtit utarbeta en redogörelse för rättegångsväsendet i Norge, närmast avsedd för utländska myndigheter och enskilda, vilka önska orientera sig på detta område. Avsikten är att skriftensen are skall tryckas på engelska; den nu föreliggande upplagan tar särskilt sikte på de nordiska grannländerna.
    Skriften inledes med en historisk översikt, varefter i särskilda avsnitt behandlas rättegången i civilmål, rättegången i brottmål, domstolarnas och domarnas ställning samt advokatväsendet. Kapitlet om rättegången i brottmål innehåller även en fyllig översikt av behandlingen av lagöverträdare.
    Den lilla boken är i hög grad läsvärd. Framställningen är klar och lättläst, och dess värde förhöjes av talrika illustrationer och en tilltalande typografisk utstyrsel. Den som vill anskaffa boken kan rekvirera den från Gröndahl & Sön, Munkedamsveien 35, Oslo, eller Nils S. Hauff bokhandel, Karl Johansgt. 45, Oslo.

 

P. B.

 

Juristkalendern 1956. Andra årg. Utg. av Sveriges Juristförbund. Sthm 1955. 184 s. Kr. 5,50.

    Andra årgången av juristkalendern har utkommit, försedd med en pärm som inte rullar och viker sig men också något, fast obetydligt, dyrare än föregående år (se SvJT 1955 s. 117). Annars är den ganska lik föregångaren. De ändringar som vidtagits äro alla till det bättre. Man får veta litet mera om juristförbundet. En del direkta telefonförbindelser till höga chefer angivas ej längre. Underrättsdomarna ha fått tjänstetitlar.
    Nytillkomna äro lagbyråcheferna i vissa departement, vattendomstolarna, Föreningen Sveriges Kommunala Förvaltningsjurister och Svenska föreningen för upphovsmannarätt, medan Norrbottens juristförening utgått. Länen äro omsorterade i samma ordning som i statskalendern, och länsbokstäverna ha angivits. Vidare innehåller kalendern en värdefull tabell över sjuklönens storlek.
    Såsom kritik mot kalendern har anm. hört uppgivas, att formatet vore för stort — ett rent västficksformat skulle vara bättre — och att utrymmet delvis vore mindre väl tillvarataget. I fråga om formatet gäller det nog att väga fördelar och nackdelar mot varandra, och anm. vill för sin del tolka de vita fläckarna i början av »statskalenderdelen» främst som uttryck för respekt för statsrådet och våra högsta domstolar. För egen del vill dock anm. framställa det önskemålet, att utnämningar kunde beaktas senare än vad hittills varit fallet. Och hur är det med ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor?
    Man har skäl att hoppas, att juristkalendern med denna årgång befäst sin ställning.

K. S.

 

GEORG ÖSTERHOLM. Förvaltnings—Sverige. Norrtälje 1955. 15 s. Kr. 5,75.

    Detta lilla häfte, utgivet av sekreteraren vid Söderbygdens vattendomstol GEORG ÖSTERHOLM, ger en snabborientering i svensk förvaltning. Priset för de 15 sidorna förefaller kanske avskräckande, men häftet innehåller bl. a. som bilaga en stor tablå över hela förvaltningens uppbyggnad, som har sitt stora värde. Man får också lära sig hur titlar skola användas i inlagor och en del annat smått och gott.

 

P. B.