Näringsfrihetsrådet har under år 1955, rådets andra verksamhetsår, vid offentliga sammanträden handlagt 6 framställningar från ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor om undanröjande av skadlig verkan av konkurrensbegränsning. I ett av dessa ärenden ställdes rådet inför den besvärliga situation, till vilken en inköpsblockad kan ge upphov. En förening av cykelhandlare hade genom olika åtgärder sökt förmå cykelfabrikanter att ej leverera varor till en med föreningens medlemmar priskonkurrerande cykelhandlare, som uteslutits ur föreningen. Fabrikanterna riskerade därvid, om de fortsatte att förse den konkurrerande handlanden med varor, att se sin försäljning till de organiserade cykelhandlarna minskad. Näringsfrihetsrådet fann i beslut d. 21 okt. 1955 det hinder för cykelhandlarens näringsutövning, som de av föreningen vidtagna åtgärderna medfört, vara ur allmän synpunkt otillbörligt. En sådan förhandling för den skadliga verkans undanröjande, som konkurrensbegränsningslagen förutsätter, ansågs emellertid ej erforderlige medan i samband med ärendets utredning de skadliga verkningarna blivit i huvudsak undanröjda. I två andra fall, där ombudsmannaämbetets framställning om förhandling avvisats, ge rådets beslut en viss anvisning om de krav, som av rådet uppställas för att skadlig verkan i konkurrensbegränsningslagens mening skall anses vara för handen. I tre fall har rådet kunnat avskriva ärendena sedan rättelse i de av ombudsmannaämbetet påtalade missförhållandena skett innan rådet behövt taga ställning till om skadlig verkan förelegat; ytterligare 7 framställningar om förhandling inför rådet äro för närvarande under handläggning. I avvaktan på resultatet av en sakkunnigutredning angående bokdistributionen har en av näringsfrihetsrådet förut meddelad dispens från bruttoprisförbudet för böcker och musikalier förlängts till utgången av år 1957. Förarbetena till konkurrensbegränsningslagen ge vid handen, att i näringsfrihetsrådets uppgift ingår bl. a. att allmänt bevaka intresset av fri konkurrens inom näringslivet. Det är i enlighet härmed naturligt och följdriktigt att rådet anlitats som remissinstans i fråga om bl. a. de betänkanden, som avgivits av jordbruksprisutredningen, varudistributionsutredningen och tobakshandelsutredningen. Ur rådets remissutlåtanden kan i åtskilliga hänseenden utläsas dess inställning till olika konkurrensbegränsande företeelser.
    Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor har under 1955 på grundval av kartellregistret till granskning och diskussion med parterna upptagit 25 konkurrensbegränsande överenskommelser, varjämte ombudsmannen under året handlagt 95 framställningar från enskilda parter om åtgärder för undanröjande av påstådd skadlig verkan av konkurrensbegränsning. 16 sådana framställningar ha kunnat avskrivas sedan de påtalade missförhållandena undanröjts. Hos kommerskollegii monopolutredningsbyrå har ämbetet under året funnit anledning att begära utredning genom byråns försorg i 16 fall.
    För att ge allmänheten information i de näringsfrihetsfrågor, som stå i samband med tillämpningen av 1953 års lag om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet och 1946 års lag om övervakning av konkurrensbegränsning, utger kommerskollegium sedan sommaren 1955 en ny tidskrift »Näringsfrihetsfrågor» (se SvJT 1955 s. 575).
 

Å. M.

 

14 — 563004. Svensk Juristtidning 1956