TORBEN LUND. Den danske retslitteratur 1950—1955. Udg. af Danmarks Juristforbund. Kbhvn 1956. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 94 s. Dkr 10,15, inb. 13,50.

    Denna bok är ett supplement till den danska juridiska bibliografi som utkom år 1950 (se SvJT 1953 s. 166). Den är uppställd efter samma mönster som det tidigare arbetet varjämte i supplementet tillagts ett alfabetiskt författarregister. Litteraturhänvisningarna avser således huvudsakligen verk och artiklar av danska författare i danska böcker och tidskrifter medan artiklar i andra nordiska tidskrifter och av författare från andra nordiska länder redovisas endast när de har särskild anknytning till dansk juridisk litteratur. Helt har väl inte det senare begränsade målet uppnåtts. Sålunda redovisas inte Strahls inträngande analys i SvJT 1955 s. 279 ff av Ross' arbete »Om ret og retfærdighed». Å andra sidan uppges att Strahl i årg. 1952 av SvJT anmält le Maires bok »Kampen mod straffen». Denna bok anmäldes emellertid först år 1953 och då av Johs. Andenæs. Dessa och en del andra smärre fel och luckor är dock av mindre betydelse; bokens stora värde främst för de danska juristerna men också för jurister i de andra nordiska länderna är uppenbart. Det gäller inte minst de svenska juristerna, som med stigande otålighet väntar på den stora svenska bibliografien.

 

S. R.

 

    Ur Nordiska tidskrifter 1955
    Arkiv for Sjørett. B 2. H. 5. Tillägnat Edvin Alten. SJUR BRÆKHUS, Avtalen om »fast meglerforbindelse», s. 474—492. — EMIL ERIKSRUD, Eiendomsforbehold i inventar og tilbehør til skib, s. 493—508. — PER GRAM, The Cessar clause should go, s. 509—519. — FRØYSTEIN HALVORSEN, Enkelte problemer i læren om »substituted expenses» i felleshavari, s. 520—531. — OLAF KLINGENBERG, Om objektivt ansvar for skipssammenstøt, s. 532—541. — JAN LUND, Om reverser, s. 542—561. — P. NORMAN MEYER, The Notraship settlement, s. 562—577. — H. P. MICHELET, The Liability for contracts with third parties when the vessel is on timecharter, s. 578—589. — KR. FR. MYRDAHL, Tidstop når kollisjonsskader og rederiskader repareres samtidig, s. 590—598. — J. OFFERHAUS, Netherlands maritime law and the conflict of laws, s. 599—621. — KAJ PINEUS, Inkommande

 

276 LITTERATURNOTISERskadestånd och dess fördelning, s. 622—637. — KNUT S. SELMER, »Makis Rule» — an encounter of french and english legal technique, s. 638—646. — LEIF STRØM-OLSEN JR, Kaskoassurandørens ansvar for redningstiltak efter sjøforsikringsplanens § 78 sammenholdt med § 36 og polisens regler, s. 647—652.
    Ekonomisk Tidskrift. Särtryck. FREDRIK NEUMEYER, Översynen av Amerikas antitrustlagar, s. 257—273.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 5. STIG JÄGERSKIÖLD, Från fattigvård till socialhjälp, s. 249—274. — LENNART HAUSCHILDT, Bör löneklassystemet avskaffas?, s. 275—282. — HÅKAN STRÖMBERG, Parkeringsautomaterna ur rättslig synpunkt, s. 288—291. — CECIL HAMMARBERG, Kammarrättspraxis i mantalsskrivningsmål, s. 291—302. H. 6. STEN WALBERG, Taxeringsprocessen under debatt, s. 313—324. — STIG JÄGERSKIÖLD, Från fattigvård till socialhjälp, s. 325—340. GÖSTA WIDÉN, Några reflexioner rörande reseräkningar, s. 341—349. — MICHAEL HERNMARK, En fråga rörande skyldighet att renhålla gata, s. 349—352. — STIG G. HOLMBERG, Till frågan om kombination av straff och vite, s. 352—354, med efterskrift av HÅKAN STRÖMBERG.
    Juristen. Nr 44—45. C. BANG, Domstolenes indbyrdes kompetence, s. 463—481. — B. TIDEMAND-PETERSSON, Om ansvai for misforståelser, s. 481—482. —Louis LE MAIRE, Slutbemærkninger om lægelige ulykkestilfælde, s. 483—484. —Juridisk litteratur i juli kvartal 1955, s. 490—496.
    Juristnytt. Nr 19. CARL SVENNEGÅRD, På rätt väg? (ett inlägg i den kriminalpolitiska debatten), s. 319—322.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 1. TYGE HAARLØV, Reflex fra Hilding Eeks socialret, s. 4—22. — U. J. CASTRÉN, Länsrätter vid länsstyrelserna i Finland, s. 23—27. — O. T. SVENNÆS, Den svenske kommuneinndelingsreform, s. 45—53. — J. L. FROST og AA. LORENZEN, Danske domme 1954 af administrativ interesse, s. 61—76. H. 2. OLAVI RYTKÖLÄ, Kommunalpolitiken i teori och praxis, s. 99—107. — FL. MARTENSENLARSEN, Centraladministrationen og universitetet, s. 121—136. — H. BAHR, Norske høyesterettsdommer av administrativ interesse, s. 137—179.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 1. RICHARD STERNER, Konkurrens och konkurrensbegränsning inom försäkringsverksamheten, s. 1—23.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Vol. 25. Fasc. 3. ERIK CASTRÉN, Revision av Förenta Nationernas stadga, s. 93—105. — JENS EVENSEN, Bevisføring for internasjonale domstoler, s. 106—125.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 4. ERIK BECH, Drab i hypnose?, s. 289—317. — BERTEL SCHWINDT, Finska domar i brottmål 1948—50, s. 318—325. — SIGURD MULLER, En oversikt over behandlingen av unge lovovertredere i England, s. 341—347.
    Norsk Retstidende. Nr 57—60. HENRY ØSTLID, Streiftanker om domsskrivning og domsgrunner, s. 897—906. Nr 61—64. E. ALTEN, Foreldelse av ekspropriasjonsskjønn efter skjønnslovens § 57 og bygningslovens § 43 og endring av prisnivået efter skjønnet, s. 961—968.
    Näringsfrihetsfrågor. Nr 6. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 49—105.
    Statistisk tidskrift. Nr 12. SVERKER GROTH, Brott som kommit till polisens kännedom år 1954, s. 682—700.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 5. JAN-MAGNUS JANSON, De politiska ideologierna som forskningsobjekt, s. 345—355. — BÖRJE HANSSEN, Fältbegreppet. En syntes av naturvetenskapliga och humanistiska traditioner inom sociologien, s. 356—377. — GUSTAF PETRÉN, Ett fall av skiljaktiga beslut, s. 379—382. — HELGE MALMSTRÖM, Bestämmelserna om anmälan och registrering av karteller och monopol i de nordiska länderna, s. 382—391.
    Svensk lantmäteritidskrift. H. 4. KNUT MAGNUSSON, Bidrag till det skånska enskiftets historia, s. 262—291.
    Svensk skattetidning. H. 8—9. ALARIK WIGERT, Några uppbördsproblem, s. 285—296. — JOHN BRATT, Till frågan om dödsbonas beskattning, s. 297—304. —NILS G. LINDQUIST, Beror pensionsförsäkringsbeskattning på vem som är förmånstagare?, s. 305—309. — CARSTEN WELINDER, Kommunalskattelagen ur redaktionell synpunkt, s. 317—325. H. 10. K. G. A. SANDSTRÖM, Eftertaxeringsinstitutet i ny gestaltning, s. 356—382. — OLOF LJUNGBERG, Ännu några ord till frågan om beskattning av dödsbon, s. 396—399.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 4. HJALMAR KARLGREN, »Perpetuatio obligationis», s. 361—385. — KRISTEN ANDERSEN, Erstatningsansvar eller forsikring

 

LITTERATURNOTISER 277eller begge deler?, s. 386—400. — B. C. CARLSON, Rätten, s. 401—407. — J. L. FROST og AA. LORENZEN, Fra den danske højesterets praksis i aaret 1954, s. 416—464. H. 5. GEORG HENRIK VON WRIGHT, Om s. k. praktiska slutledningar, s. 465—595. — ALF Ross, Et par hovedpunkter i diskussionen om retsanvendelse og ordre public, s. 496—505. — W. WEINCKE, Retsbeskyttelse for udøvende kunstneres præstationer, s. 506—527. — CARL JACOB ARNHOLM, Debitormora, kreditormora og deponeringslov, s. 528—530. — EDWARD HAMBRO, En grunnleggende sveitsisk dom i internasjonal obligasjonsrett, s. 531—534. — KARSTEN GAARDER, Fra den norske høyesteretts praksis i 1954, s. 535—561.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 3. SVEN LARSSON, »Spånor» från gruppterapien, s. 37—39. — RAGNAR KOLSTAD, Trekk fra tilsynsarbeidet i Norge, s. 39—42. Nr 4. KARL-ERIK TÖRNQVIST, Om återfallsbrottslighetens orsaker, s. 53—64.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 5. K. G. LINDBERG, Förslaget till ärvdabalk, s. 285—289. — BROR-EMIL JEPPSSON, Ett äktenskapsrättsligt spörsmål, s. 290—292. — CURT EKDAHL, Lagsökning å skuldebrev betalbara vid anfordran, s. 294—296. — HANS PEDERSEN, Om editionsplikt, sedlighet och en del annat, s. 297—300.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 5. JAN-MAGNUS JANSSON, Grundlagsutskottet som grundlagstolkare, s. 277—297. — GUNNAR NYBERGTill frågan om den egenhändiga rättegångsfullmaktens form, s. 298—303. —LARS GESTRIN, Vad kräver lagen av en advokat eller sakförare?, s. 330—347. —BIRGIT SÖDERLUND, Ett spörsmål rörande inregistrering av äktenskapsförord, s. 356—367. H. 6. EDWARD ANDERSSON, Ansvar för medhjälpare inom kontraktsförhållanden, s. 387—404. — GÖRAN PORTIN, Värderingen av vederlag vid avvittring, s. 405—415. — RAGNAR HEMMER, Äktenskapets fullbordan enligt äldre svensk rätt, s. 416—455.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 40. THØGER NIELSEN, Et bidrag til diskussionen om misligholdelse af ejendomskøb, s. 233—243. — FREDERIK JENSEN, Bemærkning til gennemgang af monopolloven, s. 243—244. — ALLAN PHILIP, Reformforslag i engelsk erstatningsret, s. 244—248. Nr 42. FR. VINDING KRUSE, Kan trusel om misligholdelse fremkalde et gyldigt løfte?, s. 249—256. — ERIK CHRISTENSENTil fortolkning af retsplejelovens § 925, stk. 6, s. 256—263. Nr 44. KJELD RØRDAMSejlads under isforhold og isklausuler, s. 265—273. — KAREN JOHNSEN, Om fædres samkvemsret med deras børn født udenfor ægteskabet, s. 273—275. Nr 46. JØRGEN TROLLE, Den kommende Adoptionslov — endnu engang, s. 277—284. Nr 50. JOHAN ASMUSSEN, Arveforskud og ligestilling, s. 289—299. — FRANZ MARCUS, Færdselslovens erstatningsregler og den internationale privatret, s. 299—302. Nr 53. ADAM JACOBI, Nyt fra den kooperative rets områder, s. 305—313. —ERIK MOLLERUP, Kan en dommers nægtelse af at fremme en straffesag til dom efter retsplejelovens § 925 efterprøves ved landsretten?, s. 313—319.
 

 

C. H.