NOTISER 285    Upprustning av Stockholms högskola. I proposition till riksdagen har ecklesiastikministern, statsrådet Persson, framlagt förslag om förstärkning av Stockholms högskolas personalorganisation. Med hänsyn till att förslag till omorganisation av den juridiska och samhällsvetenskapliga utbildningen vid rikets samtliga juridiska fakulteter är avsett att föreläggas nästa års riksdag (jfr ovan s. 139) föreslås nu icke någon annan förstärkning av högskolans stats- och rättsvetenskapliga avdelning än en preceptur i Ca 34 i straffrätt från d. 1 juli 1956. 

S. R.

 

    Tore Alméns minnesfond. Stiftelsens styrelse höll ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1956. Av därvid föreliggande revisionsberättelse framgår, att fondens nettoavkastning under 1955 utgjort 7 567: 78 och att tillgångarna, som vid 1954 års slut uppgingo till 184843:16 (se SvJT 1955 s. 366), vid utgången av 1955 utgjorde 161 115: 94. Av detta belopp redovisas på obligationers konto 44 000 kr., aktiers konto 53 490:50, utlämnade låns konto (inteckningslån) 60 000 kr., checkräknings konto 3 372:44, omkostnaders konto 3 kr. och dispositionsfondens konto 250 kr. Tillgångarna fördela sig med 135 839:75 på grundfonden och 24 276:19 på dispositionsfonden. Under 1955 har från fonden anslagits 29 961: 88 för anordnande av den tionde nordiska juriststämman (se SvJT 1955 s. 649).
    Revisionen av 1955 års förvaltning gav icke anledning till anmärkning.
 

S. R.

 

    Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgingo vid slutet av 1955 till 44199:17. Därav voro 12 300 kr. placerade i statsobligationer och 29 734 kr. i aktier samt innestodo 2 165:17 i bank. Nettoavkastningen under året utgjorde 1 643:98. Under år 1955 har icke beviljats något anslag från fonden.
    För ansökningar om bidrag från fonden gäller icke någon viss ansökningstid. Ansökan ställes till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, Stora Nygatan 2 AIV, Sthm. 

S. R.

 

    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres fr. o. m. 1956 av direktören N. G. Valentin, ordf., justitierådet Nils Beckman, v. ordf., direktören J. G. Lindström, sekr., prof. Phillips Hult, chefsombudsmannen Ebbe Jacobsson, ombudsmannen Bengt Malmæus, prof. Jan Hellner och adv. Gunnar Lindh. Styrelsesuppl. äro lagbyråchefen Sten Rudholm och ombudsmannen Gerhard Grabe. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och direktören Olof Alexanderson.
    Under år 1955 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 4 mars av prof. Hult över ämnet »Vad menas med försäkringsrörelse?»; d. 5 maj av docenten Lennart Vahlén över ämnet »Om skadebringande egenskaper vid köp av lös egendom. Ett skadeståndsproblem på gränsen mellan kontrakts- och utomkontraktsrätten»; d. 26 okt. av jur. dr Erik Danielsson ang. »Förmögenhetsförlust och inkomstskada» samt d. 6 dec. av polisintendenten A. Zetterquist över ämnet »Från kriminalpolisen och dess arbete».
    Föreningen har 264 aktiva och 30 passiva medlemmar.

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte d. 19 mars 1955 i Gävle, därvid förutom föreningsärenden behandlades förslaget till omorganisation av Sveriges advokatsamfund.

 

286 NOTISER    Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av advokaterna Rudolf Ahlgren, Umeå, ordf., Gösta Heilborn, Östersund, v. ordf., Hans Liliequist, Umeå, sekr., Tryggve Ahlgren, Gävle, Hilding Gagge, Gällivare, och Sten Söderqvist, Sundsvall, med advokaterna Gunnar Abersten, Sundsvall, Ulf Berglöf, Skellefteå, och Göte Hammarbäck, Gävle, som suppl.
    Ledamöter i samfundets nämnd ha varit advokaterna Sten Palmgren, Skellefteå, som under året avlidit, Ragnar Reimers, Sundsvall, och Olof Rödöö, Östersund, med advokaterna Richard Bergengren, Härnösand, Ragnar Forssberg, Hudiksvall, och Anders Wanhainen, Luleå, som suppl. — Avdelningenräknade vid 1955 års utgång 76 medlemmar.