CECIL WOODHAM-SMITH. The Reason why. London. First published 1953, reprinted 1955. Constable. 293 s.
Sv. övers.: Lätta brigaden. Sthm 1955. Norstedts. 342 s. + 1 karta. Kr. 19,50, inb. 24,50.

    Boken, med titeln tagen ur Tennysons berömda ballad om de tappra 600, handlar om Balaklavaritten. Men förf. har sökt att finna en förklaring till detta meningslösa hjältedåd, och då har förf. ägnat en mycket stor del av bokens innehåll åt att skildra hur den enfaldige, högfärdige och sadistiske lord Cardigan kunde icke bara bli regementschef utan även behålla sitt regemente. Förf. ger en fängslande bild av hur en högättad och rik officer med hjälp av »rättsliga» förfaranden fick pina sina underlydande officerare och sina soldater. Det visas huru i England med dess berömda rättskipning olikheten inför lagen och annan rättslöshet kom att påverka både krigs- och litteraturhistorien. Kulmen nåddes när Cardigan 1841 såsom pär var åtalad inför överhuset därför att han i en duell hade sårat en av sina f. d. officerare, för övrigt med hjälp av bättre pistoler än motståndaren hade. Enligt lagen kunde dödsstraff, straffarbete eller deportation drabba Cardigan. Rättegången blev ett spex. Att Cardigan hade sårat en person i duell var uppenbart, men åklagaren hade att styrka den sårades för- och efternamn. Detta lyckades åklagaren att underlåta; varken Cardigan eller den sårade hördes. Härefter återstod blott att alla pärerna en för en förklarade Cardigan »not guilty upon my honour». Lord Chancellor och Solicitor-General hade tvått sina händer genom att på rättegångsdagens morgon bli sjuka, och en hertig frälste i någon mån sin själ genom att till »not guilty» foga »legally».
 

E. T.

 

Frihet och tvång inom det ekonomiska livet. Festskrift tillägnad Albin Johansson d. 11 febr. 1956. Sthm 1956. KF:s bokförlag. 266 s. Kr. 22,50, inb. 30,00.

 

    Den till Albin Johanssons 70-årsdag utgivna festskriften innehåller ett par bidrag av direkt juridiskt intresse, nämligen FREDRIK NEUMEYERS uppsats »Upplysningstiden upptäcker uppfinnaren. Ett stycke patenträttshistoria» och ÅKE v. ZWEIGBERGKS uppsats »Uppfinningar av anställda. Några synpunkter på de rättsliga problemen». I den senare artikeln redovisas och kommenteras bl. a. utlåtanden från Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar — det rådgivande organ som inrättades vid tillkomsten av 1949 års lag om rät-

358 LITTERATURNOTISERten till arbetstagares uppfinningar — samt några skiljedomar som avkunnats av Industrins uppfinnarnämnd.
    Festskriften, som inledes med en studie av TAGE ERLANDER över »Demokrati och framåtskridande», innehåller i övrigt ett dussintal uppsatser rörande skilda ekonomiska och näringspolitiska spörsmål och företeelser. Till sådana får då räknas även jubilaren själv, som i bokens sista bidrag porträtteras, personligt och nyanserat, av ANDERS ÖRNE. — Den vackra volymen är läsvärd.

 

S. R.