372 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Den fjärde internationella kongressen för socialskydd hölls i Milano d. 2—d. 6 april 1956. Kongressen anordnades av Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale i samarbete med Société internationale de défense sociale.
    I kongressen deltogo representanter för 27 nationer i Europa, Afrika, Amerika och Asien. Organisationskommitténs ordförande var presidenten för provinsen Milano Adrio Casati. Bland deltagarna märktes den förutvarande italienske justitieministern senatorn De Pietro och förste presidenten i italienska kassationsdomstolen Eula, den belgiske justitieministern Lilar, presidenten i Finlands Högsta domstol Tarjanne och Frankrikes procureur genéral Besson. Tre svenskar deltogo.
    Förhandlingsämnet var Förebyggandet av brott mot liv och kroppslig integritet. Generalrapportörer voro: i den sociologiska sektionen prof. René Koenig, Köln, och prof. Thorsten Sellin, Philadelphia; i den bio-psykologiska sektionen rektorn vid Det heliga hjärtats katolska universitet i Milano broder Agostino Gemelli och prof. Georges Heuyer, Paris; samt i den juridiska sektionen prof. Stephan Hurwitz, Köpenhamn, och prof. Pietro Nuvolone, Pavia. Sammanfattande rapporter avgåvos beträffande culpösa brott av prof. Giacomo Delitala, Milano, och angående dolösa brott av generalsekreteraren i belgiska justitiedepartementet prof. Paul Cornil.
    Under förhandlingarna underströks vikten av att bekämpa de faror för liv och lem som uppkommit genom den moderna utvecklingen av industri och kommunikationer. Det aktuella problemet, när det gäller att skydda den kroppsliga integriteten, vore framför allt att söka förebygga culpöst orsakande av död eller kroppsskada samt att över huvud söka hålla handlingar, som medföra risk för sådana följder, inom tillbörliga gränser. Det vore icke tillräckligt att för skyddet lita enbart till straffrättsliga åtgärder. Kongressen förordade undersökningar av de olika riskfaktorerna och risksituationerna samt av medlen att motarbeta riskerna.
    En representant för Sverige framförde, efter bemyndigande av den svenske justitieministern, inbjudan till den femte internationella kongressen för socialskydd, vilken skall hållas i Stockholm år 1958.


I. S.

 

    Internationell straffrättskongress i Atén. Association internationale de droit pénal anordnar hösten 1957 kongress i Atén. Preliminärt har kongressen utsatts till dagarna d. 30 sept.—d. 5 okt. Följande ämnen skola behandlas: 1. Medverkan till brott. 2. Kontroll över domarens användande av sin befogenhet att bestämma angående straff och skyddsåtgärder. 3. De legala, administrativa och sociala följderna av en straffdom. 4. Brott begångna ombord på luftfartyg. Kongressens ledning uppmanar de för dessa frågor intresserade att bidraga till deras belysande genom rapporter till kongressen. Rapporterna böra insändas före d. 1 okt. i år. Närmare upplysningar kunna erhållas hos prof. I. Strahl, Uppsala.