GLANVILLE WILLIAMS. The Proof of Guilt. A Study of the English Criminal Trial. (The Hamlyn Lectures.) London 1955. Stevens. 294 s. 17 sh. 6d.

 

    The Hamlyn Trust är en stiftelse som för några år sedan tillkom genom ett testamente av Miss Emma Warburton Hamlyn. I förordet till den bok vars titel läses härovan beskrives Miss Hamlyn av stiftelsens ordförande som »a woman of dominant character and a lover of her country» och det uppges att hon under resor på kontinenten och kring Medelhavet samlat många intryck av rättslivet i skilda länder. I sitt testamente angav hon stiftelsens ändamål vara att bland engelsmän i gemen sprida kännedom om rättsväsendet i England och andra länder »so that the Common People of the United Kingdom may realise the privileges which in law and custom they enjoy in comparison with other European Peoples». Till främjande av sitt ändamål anordnar stiftelsen i samarbete med vissa universitet »courses of lectures of high interest and quality by persons of eminence». Föreläsningarna ges sedan ut av trycket. Som nr 7 i serien The Hamlyn Lectures föreligger nu ett antal föreläsningar av den kände Londonprofessorn GLANVILLE WILLIAMS över den engelska kriminalprocessen. Tidigare har i serien utkommit ALFRED DENNING, Freedom under the Law (1949), RICHARD O'SULLIVANThe Inheritance of the Common Law (1950), F. H. LAWSON, The Rational Strength of English Law (1951; se SvJT 1953 s. 387 ff), A. L. GOODHARTEnglish Law and the Moral Law (1953), C. K. ALLEN, The Queens Peace (1953) och C. J. HAMSON, Executive Discretion and Judicial Control (1953; se SvJT 1955 s. 618). Av denna uppräkning torde framgå att stiftelsen hittills lyckats i sin strävan att för sina föreläsningar förvärva »persons of eminence».
    De nu utgivna föreläsningarna av Glanville Williams ger inte någon samlad bild av den engelska kriminalprocessen. Men de olika frågor som diskuteras är alla av central betydelse i engelsk kriminalprocess och de flesta har stort intresse även för andra än engelsmän, inte minst på grund av de jämförelser som ofta görs med kontinental rätt. Glanville Williams döljer ingalunda att dessa jämförelser stundom utfaller till det engelska systemets nackdel. Huvudparten av boken rör bevisrätten, men även frågor om domarens ställning i processen, om förtjänster och brister hos juryinstitutionen och om möjligheterna att förbättra de lägsta brottmålsdomstolarna, the Magistrates Courts, behandlas fördomsfritt och synpunktsrikt.
    Det behöver inte särskilt framhållas att även en svensk jurist kan finna mycket som är lärorikt — och en hel del som är roande — i Glanville Williams bok. Men som alltid när det är fråga om jämförelser med andra länder bör man hålla i minnet att förhållandena och förutsättningarna där ofta är annorlunda än hos oss. Det gäller kanske även i fråga om ett i boken återgivet uttalande av en berömd engelsk domare, att »the business of a judge is to hold his tongue until the last possible moment, and try to be as wise as he is paid to look». Och man får därvid betänka också att de engelska domarlönerna ligger — relativt sett — ganska högt.


S. R.