Nordiskt lagsamarbete. De delegerade för nordiskt lagsamarbete höll gemensamt årsmöte i Köpenhamn d. 1—2 juni 1956. Närvarande var samma delegater och sekreterare som vid föregående årsmöte (jfr SvJT 1955 s. 442). Dock tillstädeskom såsom norsk delegat jämväl ekspeditjonssjef Andreas Endresen, vilken efter några års bortovaro återknutits till lagsamarbetet. Mötessekreterare var sekretær i justitsministeriet J. Bangert-Rasmussen.
    Mötet formade sig på vanligt sätt till en genomgång av aktuella samnordiska lagstiftningsfrågor. Icke mindre än 33 överläggningsämnen stod på programmet. Någon närmare redogörelse för detta årsmöte skall icke lämnas här. Nämnas må blott att under året på svenskt initiativ danskt-norsktsvenskt samarbete inletts rörande lagstiftningen om medicinska äktenskapshinder samt att ett gammalt danskt önskemål om samarbete rörande namnrättslagstiftningen numera mött gensvar på norsk och svensk sida.
    Høyesterettsdommer Edvin Alten som företrätt Norge alltsedan de delegerades första gemensamma möte i januari 1948 lämnade med detta årsmöte det nordiska lagsamarbetet.

S. F.

 

    Ny justitieminister i Finland. Vid regeringsskiftet d. 3 mars 1956 avgick bl. a. justitieministern, politiborgmästaren Weio Henriksson (se om honom SvJT 1954 s. 603). Justitieministerposten blev för en tid obesatt, men d. 2 maj 1956 utnämndes till ny justitieminister häradshövdingen, f. hovrättsassessorn Arvo Helminen.
    Den nye justitieministern är född 1903 och blev jur. kand. 1927 (jur. lic. 1948). Han tjänstgjorde och avancerade i Åbo hovrätt, där han blev assessor 1946. Han förordnades 1940 till krigsdomare, 1943 till ledamot av överkrigsdomstolen och 1947 till divisionsordförande i överkrigsdomstolen. År 1948 utnämndes han till häradshövding i Helsinge domsaga. Sedan 1951 tillhör han centralstyrelsen för Juridiska Föreningen i Finland.

 

B. P-n

 

    Ny justitiekanslersadjoint i Finland. Sedan justitiekanslersadjointen Antti Hannikainen blivit utnämnd till justitieråd, har till hans efterträdare d. 27 april 1956 utnämnts lagstiftningsrådet docenten Eero Manner.
    Justitiekanslersadjointen Manner är född 1913. Han blev jur. kand. 1939 och jur. dr. 1953. År 1950 blev han medlem av lagberedningen och år 1954 docent i jord- och vattenrätt vid Helsingfors universitet.

 

B. P-n