464 PERSONALNOTISER    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har dels 27 april 1956 förordnat byråchefen i med.styr. Erik Annell att fr. o. m. 16 maj t. v. t. o. m. 31 dec. 1956 bestrida på överdir. och chefen för fångv.styr. ankommande göromål, dels ock 29 juni 1956 föreskrivit att Annell under nämnda tid skall vid hinder för överdir. utöva hans åligganden.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har
    11 maj 1956 beviljat överläk. vid ungdomsanstalten Roxtuna Ring Lundquist avsked med utg. av maj 1956;
    29 juni 1956 till fångv.dir. konstituerat dir. vid fångv.anstalten å Hall Karl Gunnar Marnell med plac. t. v. vid nämnda anstalt och dir. vid ungdomsanstalten å Skenäs Gunnar Carl Oskar Thurén med plac. t. v. vid sistnämnda anstalt;
    s. d. till anstaltsdir. konstituerat, vid fångv.anstalten i Västerås t. f. dir. där Gösta Holger Valentin Arvidsson och vid fångv.anstalten i Uppsala t. f. dir. där Nils Enar Lundborg.

 

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har 18 maj 1956 fr. o. m. 1 juli 1956 konstituerat
    till skyddskonsulenter i lönegrad Ca 27
i Sthms distrikt e. o. skyddskons. där Sten Casimir Lilliehöök och Elin Nanna Margareta Erikson, i Upplands och Södertörns distrikt e. o. skyddskons. där Börje Nyblom, i Södermanlands—Östergötlands distrikt e. o. skyddskons. där Gunnar Olof Johan Ljungbo, i Skåne—Blekinge distrikt e. o. skyddskons. där Oscar Kurt Edvard Ahlborg samt i Göteborgs distrikt e. o. skyddskons. där Folke Ludvig Söderberg;
    till skyddskonsulenter i lönegrad Ca 25
i Jönköpings—Kronobergs distrikt e. o. skyddskons. där Gulli Lundgren,Västgöta—Dals distrikt e. o. skyddskons. där (Elsa) Lützhöft Hellström, i Värmlands distrikt e. o. skyddskons. där Olov Gatte, i Gävleborgs distrikt e. o. skyddskons. där Sune Olldén, i Jämtlands distrikt e. o. skyddskons. där Georg Fitinghoff, i Västerbottens distrikt e. o. skyddskons. där Ingemar Quennerstedt samt i Norrbottens distrikt e. o. skyddskons. där Thorsten Göthe.

 

    Tornedalens rättshjälpsanstalt. K. M:t har 27 april 1956 förordnat jur. kand. Sven-Inge Söderberg till dir. vid Tornedalens rättshjälpsanstalt fr. o. m. 1 maj 1956.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    25 maj 1956 beviljat statsåkl. i Göteborg Gustaf Persson avsked med utg. av juni 1956 (jfr ovan s. 462);
    7 juni 1956 förordnat landsfogdeass. i lönegraden Ce 25 Lars Gustaf Andersson till landsfogdeass. i lönegraden Ce 27 i Göteborgs och Bohus län fr. o. m. 1 juli 1956.
    Riksåklagarämbetet har
    12 maj 1956 utnämnt landsfogdeass. Sten Runerheim och Erik Åsgot till bitr. stadsfiskaler i Malmö fr. o. m. 1 juli 1956.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 4 maj 1956 Erik Forssell och Håkan Holfve, Sthm, samt Bengt Thormählen, Mölndal, 1 juni 1956 Bengt Elfvin, Olov Gedda, och Sven Kyllerfeldt, Göteborg, Kjell Grissler, Norrköping, Anders Telhammer, Sollefteå, samt Stig Torstenius, Arne Wedsberg och Sixten Wegnelius, Sthm, samt 26 juni 1956 Lennart Pontén, Eskilstuna, Folke Wistrand, Göteborg, Olof Arvidson, Dagmar Behm, Fritz Engström och Sven Munck af Rosenschöld, Sthm, Stig Lindström, Söderhamn, och Gustaf Selander, Östersund.

    Universiteten. För vinnande av juris doktorsgrad disputerade jur. lic. Dag Helmers 17 maj 1956 vid Sthms högskola på avhandlingen »Kringgående av skattelag» och jur. lic. Göran Almgren 26 maj 1956 vid Uppsala universitet på avhandlingen »Om förfoganden över livförsäkring. En civilrättslig undersökning». Helmers förordnades 5 juni 1956 till docent i finansrätt vid Sthms högskola och Almgren 15 juni 1956 till docent i civilrätt vid Uppsala universitet.

 

Trycklov meddelat den 31/7 1956