Ekonomiska och juridiska studier tillägnade Hadar Berglund. Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1956 nr 1. Göteborg 1956. Gumperts. 131 s. Kr. 15,00.

 

    Redan tidigare har omvittnats, att handelshögskolan i Göteborg tack vare professor HADAR BERGLUNDS initiativ icke minst för utgivandet av en särskild tidskriftserie och bildandet av Sjörättsföreningen i Göteborg blivit ett västsvenskt centrum för rättsvetenskaplig forskning. Det var därför på sin plats, då högskolan till Berglunds sextiofemårsdag anmodade hans närmaste medarbetare och några andra forskare och intresserade personer att hugfästa hans insatser med en minnesskrift, i vilken de till behandling togo upp frågor av aktuellt intresse inom de ämnesområden, som äro representerade vid det lärosäte som fortfarande har jubilaren till rektor. För denna tidskrifts läsare har minnesskriften ett särskilt intresse genom att bidragen i stor utsträckning beröra juridiska problem.
    Detta är sålunda fallet med prof. A. TER VEHNS uppsats »Utvecklingsskeden i dubbelbeskattningen av aktiebolag», som innehåller en klarläggande översikt av inkomstbeskattningsreglerna för aktiebolag alltifrån 1897 års förordning ang. bevillning av fast egendom och inkomst, för vilken lagstiftning dubbelbeskattningen var okänd, och fram t. o. m. 1938 års ändringar i 1928 års förordning om inkomst- och förmögenhetsskatt med de tillägg som senare genomförts. — Prof. U. AF TROLLE behandlar under titeln »Om prisdiskriminering» vissa svårlösta problem, som 1953 års lag om konkurrensbegränsningar givitupphov till, särskilt svårigheten att draga en gräns mellan tillåten prisdifferentiering och förbjuden prisdiskriminering vid samtidig distribution till grossister och detaljister. — Prof. E. LINDAHL lämnar en intressant analys av det aktuella spörsmålet om »Avdrag för studiekostnader vid inkomstbeskattningen» med utgångspunkt från principen om skatt efter förmåga. — Av mer allmän räckvidd är prof. I. SUNDBOMS bidrag »Ekonomi och juridik», där förf. drager en intressant parallell mellan nationalekonomiens och juridikens ämnessfärer genom att ställa dessa i belysning av den knapphetsteori, som sedan länge haft hemvist inom den förra disciplinen, men som hittills icke spelat någon störe roll för rättsvetenskapen. — Prof. H. DICKSON visar i en uppsats, kallad »Om skogslagstiftningens ekonomiska principer beträffande omloppstid», att den gamla striden mellan lönsamhets- och skogsränteprincipernas anhängare icke förlorat all aktuell betydelse. — Prof. K. RODHE behandlar frågan »Om minskning av en ekonomisk förenings verksamhetsområde» genom överföring av en del av en förenings verksamhet till annan förening eller annat företag. — Dispaschör K. PINEUS lämnar en redogörelse för det initiativ som för ett par år sedan togs från göteborgshåll att få till stånd en forskningsprofessur i sjörätt, medan rådman G. WILKENS ger en historik av Sjörättsföreningens i Göteborg hittills mycket livaktiga verksamhet. — Assessor F. LINDBERG tager till behandling upp det alltmer brännande problemet om »Beskattning av familjebolag». — Sjörätten representeras av en uppsats av hov-

518 LITTERATURNOTISERrättsfiskal O. BRUUN om 220 § sjölagen, kallad »Något om identifikation och delat ansvar i sjörätten». — Av juridiskt intresse för debatten om indexjustering av penningskulder äro doc. T. FERNHOLMS reflexioner vid läsningen av G. F. Knapps klassiska arbete »Staatliche Theorie des Geldes», reflexioner vilka samlats under titeln »Om det så kallade penningvärdet». — Doc. S. DAHLS uppsats »Landskapslagar och agrargeografi» innehåller några erinringar av intresse för alla som syssla med skiftesmål. — Det sista bidraget till minnesskriften, författat av lektor S. KELLGREN och kallat »Något om andra personalstiftelser än pensionsstiftelser», ägnas problemen om beskattningen av andra bundna och fria stiftelser än pensionsstiftelser.


G. B.