Inrikesdepartementet. Dep.chefen har 9 juli 1956 förordnat ass. i Svea hovrätt Arne Loheman att fr. o. m. 25 i samma mån. t. v. såsom expert biträda 1953 års civilförsvarsutredn. och 1953 års utredn. om civilförsvarsutbildning vid den författningsöversyn som påkallas av utredn.arbetet.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har 20 aug. 1956 beviljat reg.rådet Carl Kuylenstierna avsked med utg. av dec. 1956.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 31 juli 1956 förordnat e. o. kanslisekr. i justitiedep. Axel Nilsson att fr. o. m. 1 sept. 1956 t. v. uppehålla tjänsten såsom byrådir. hos justitiekanslersämbetet.

 

    Riksåklagarämbetet. K. M :t har 20 aug. 1956 utnämnt förste byråsekr. hos riksåkl.ämb. Erik Petersson till byrådir. hos ämbetet.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 20 aug. 1956 förordnat ass. i Svea hovrätt Ebbe Larsson att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    31 juli 1956 förordnat rev.sekr. Sven-Börje Jacobson att fr. o. m. 15 sept. 1956 t. v. uppehålla häradshövd.ämb. i Mellersta Värends domsaga;
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovrätten för Övre Norrland Elis Dahlin till tingsdomare i Södra Roslags domsaga fr. o. m. 20 aug. 1956;
    20 aug. 1956 beviljat häradshövd. i Östra Värends domsaga Bertil Öhlin avsked med utg. av okt. 1956.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 31 juli 1956 utnämnt civ.ing. John-Eric Bern och Erik Schoerner till vattenrättsingenjörer fr. o. m. 1 okt. 1956 med tjänstg. förlagd företrädesvis till Mellanbygdens resp. Norrbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    20 aug. 1956 utnämnt ass. vid Sundsvalls rr Carl-Georg Lindahl till brottmålsrådman i samma stad;
    s. d. förordnat rådmannen i Sthm Knut Ljungberg att fr. o. m. 1 okt. 1956 t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vara ordf. å Sthms rr:s 2:a avd.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 31 juli 1956 utnämnt landssekr. i Norrbottens län Mårten Stiernström till statsåklagare i Göteborg fr. o. m. 1 aug. 1956.
    Riksåklagarämbetet har 24 juli 1956 utnämnt landsfiskalen i Bodens distrikt, e. o. civ. försvarsdir. i Norrbottens län Sven-Erik Fabian Erstam till stadsfiskal i Luleå fr. o. m. 1 sept. 1956.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 31 juli 1956 förordnat assistenten vidfångv.anstalten å Långholmen Karl Elov Ingemar Lundkvist att fr. o. m.1 aug. t. v. t. o. m. 31 dec. 1956 uppehålla en tjänst såsom förste byråsekr.hos fångv.styr.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 31 juli 1956 konstituerat t. f. föreståndaren vid ungdomsanstalten i Ystad Vilhelm Karlström till fångv.inspektör vid ungdomsanstalten å Skenäs fr. o. m. 1 aug. 1956.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 31 aug. 1956 antagits Hans Oehme, Nyköping, samt Sten G. Carlston och Sigvard Orander, Sthm.

 

Trycklov 18/9 1956.