SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1954—1955

 

UPPRÄTTAD AV BIBLIOTEKARIEN GERD BODMAN

 

ALLMÄN OCH BLANDADJURIDIK M. M.

 

Affärsjuridisk handbok.[Huvudförf. och red.: ERIK DANIELSSON.] Vol. 1. A—G. Vol. 2. H—Ö.Sthm. Strömberg. 1955, 668 s.; (6) s.,s. 675—1342, (1) s. Inb. kr. 59,00;59,00. (SvJT 1956 s. 105.)
Dahlström, J[ohn] I[sidor]. Tidens formulärbok. 5. uppl. Sthm. Tiden. 1954.192 s. Kr. 4,50.
Festskrift tillägnad NilsHerlit z vid hans avgång från professorsämbetet den 30 juni 1955 avStockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet. Sthm. Norstedt. 1955. XII, 473 s., 1 pl.-bl. Kr.32,00. (SvJT 1955 s. 565.)
Fischler, Josef. Schwedisches Handelsund Verfahrensrecht für die Wirtschaftspraxis. Hrsg. von CLODWIGKapferer und HARALD SIEG. Hamburg. Weltarchiv. 1954. 157 s. DM18,00. — Schriften des HamburgischenWelt-Wirtschafts-Archivs. 5. (SvJT1954 s. 597.)
Forsström, Allan. Sakregister över artiklar, regeringsrättsutslag, Riksskattenämndens meddelanden m. m. publicerade i svenska tidskrifter m. fl.[Gävle. Förf.] 1954. 307 s. Kr. 30,00.
Gillberg, K[arl] E[rik]. Statlig makt ochenskild frihet. Sthm. Natur o. kultur.1955. 90 s. Kr. 4,75.
Nelson, Alvar. Brott och nåd. Studier isvensk statsrätt och straffrätt. Sthm[tr. i Dånmark]. Almqvist & Wiksell/Geber. 1953. 144 s. Kr. 14,50. (SvJT1955 s. 158, jfr 341.)
Nylin, Sven. Rättskunskap. Sthm. Sv.bokförl. [Norstedt.] 1954. VI, 83 s.Kr. 3,75. — 2. uppl. 1955. — Handeloch hantverk. Handel. 14.
Rätten måste tryggas. Inläggi rättsdebatten 1953—1954. Sthm.Folk o. samhälle [Seelig]. 1954. 202 s.Kr. 4,00. (SvJT 1955 s. 618.)
Svensk lagsamling. [Utg. av][T.] NOTHIN, [B.] PETRI & [A.] NORDENSTAM. [21—23] & Tilläggsregister.Sthm. Norstedt. 1954. — [21.] Kronans jord. Av GUNNAR PRAWITZ. 1954.XV, 206 s. Kr. 30,00. — [22.] Försvaret. Av RAGNAR LUNDBERG. 1954.XXXI, 957 s. Klbd kr. 65,00. — [23.]Stats- och allmän förvaltningsrätt.Av MARTIN WAHLBÄCK [ &] GÖSTAGÅRDÖ. 1954. XXIV, 966 s. Klbd kr.74,00. — 1954 års tilläggsregister ...1954. 139, (1) s. Kr. 15,00. (SvJT 1955s. 558.)
Thuresson, Lennart. [pseud.] Staten,makten och rätten. Sthm. Natur o.kultur. 1955. 132, (2) s. Kr. 4,75.

 

RÄTTSHISTORIA

 

Almquist, Jan Eric. Lagsagor och domsagor i Sverige. Med särskild hänsyntill den judiciella indelningen. 1—2.Sthm. Norstedt i distr. 1954—55. (2),IV, 447, (1) s.; 217 s. Kr. 42,00; 25,00.— [2. även utg. med titeln: Lagmänoch häradshövdingar i Sverige c:a 1350—1950.] — Skrifter utg. av Rättsgenetiska institutet vid Stockholmshögskola 2: 1—2. (SvJT 1956 s. 563.)
Almquist, Jan Eric. Strödda bidrag till civilrättens historia. Sthm. Norstedt i distr. 1953. 143,(1) s. Kr. 12,00.
Back, Pär-Erik. Herzog und Landschaft.Politische Ideen und Verfassungsprogramme in Schwedisch-Pommern umdie Mitte des 17. Jahrhunderts. Akad.avh. Lund. Gleerup. 1955. XVI, 351 s.Kr. 30,00. — Samhällsvetenskapligastudier. 12.
Bondeståndets riksdagsprotokoll. På Riksgäldskontoretsuppdrag utg. av STEN LANDAHL. 5.1742—1743. Sthm. Nord. bokh. 1954.VIII, (1), 771 s. Kr. 12,00.
Gaius. Gai Institutiones och Corpus iuriscivilis. Urval för juris studerande med

 

Förutom arbeten av mindre betydelse ha uteslutits lagförslag och betänkanden,ämbetsberättelser o. dyl. (se Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationerutg. av Riksdagsbiblioteket), icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1954—1955 577inledning och förklaringar av ANDERSGAGNÉR. [Sthm: Stockholms högsk:sjurid. fören. i distr.] 1955. XV, 307 s.Kr. 16,00.
Holmbäck, Åke. Dopen vid Kullen. Engammal sjömanstradition i 1667 årssjölag och i Olaus Rudbecks Atlantica.Upps. Lundequistska bokh. 1955. 28 s.Kr. 3,00. — Uppsala universitets årsskrift. 1955. 7.
Jordeböcker över Lundsärkesätes gods vid medeltidensslut. Palteboken och 1522års uppbördsbok. Utg. av GÖSTA JOHANNESSON. Lund. Gleerup. 1953. (12),579 s. Kr. 35,00. — Skånsk senmedeltid och renässans. Skriftserie utg. avVetenskaps-societeten i Lund. 7.
Odén, Birgitta. Rikets uppbörd och utgift. Statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-talet. [Mit Zusammenfassung.] Akad. avh. Lund.Gleerup. 1955. XII, 448 s. Kr. 21,00.— Bibliotheca historica lundensis. 1.
Prästeståndets riksdagsprotokoll. På Riksgäldskontoretsuppdrag utg. av JAN LIEDGREN. 2.1660—1664. Sthm. [Nord. bokh.] 1954.Kr. 12,00.
Rikshuvudbokenavår 162 3.Presenterad av PER V. A. HANNER.Tillägnad Oskar Sillén. Sthm. Affärsekonomi. 1952. 32 s. + [English summary.] Ej i bokh.
Rosén, Jerker. Studier kring Erik XIV:shöga nämnd. [Mit deutscher Zusammenfassung.] Lund. Gleerup. 1955.202, (1) s. Kr. 25,00. — Skrifter utg.av Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 51.
Svenska riksdagsakter jämteandra handlingar som höra till statsförfattningens historia. Ser. 1. Tidevarvet 1521—1718. Avd. 2. Tiden från1611. D. 2: 2. 1617. Utg. av Riksarkivet genom NILS AHNLUND. Sthm.Norstedt. 1954. S. 241—368. Kr. 10,50.
Sveriges ridderskaps ochadels riksdagsprotokollfrån och med år 1719. D. 23.1760—1762. 4. 22 januari—26 juni1762 jämte personregister till delarna20—23. På Riddarhusdirektionens ochRiksgäldsfullmäktiges uppdrag utg. avSTEN LANDAHL. Sthm. [Riksdagenstryckeriexp.] 1955. VII, 531, 181 s.Kr. 12,00.
Äldre västgötalagen. Utg. avELIAS WESSÉN. Sthm. Sv. bokförl.[Norstedt.] 1954. XIV, 53 s. Kr. 5,00.— Nordisk filologi. Texter och läroböcker för universitetsstudier. Underred. av JÓN HELGASON, TRYGGVEKnudsen ... ELIAS WESSÉN. [Ser.]A. Texter. 9. (SvJT 1955 s. 61.)

 

PRIVATRÄTT

 

Adlercreutz, Axel. Kollektivavtalet. Studier över dess tillkomsthistoria. Akad.avh. Lund. Gleerup. 1954. XVI, 512 s.Kr. 25,00. (SvJT 1954 s. 523.)
Adoption. En vägledning för myndigheter, tjänstemän och förtroendemän, vilka har att syssla med frågorangående adoption, utg. av direktionen över Allmänna barnhuset i samråd med Medicinalstyrelsen och Socialstyrelsen. Sthm. Allmänna barnhuset[Seelig]. 1955. 96 s. Kr. 2,75. (SvJT1956 s. 196.)
Alarik, Axel L:son. Undersökning ochvärdering av mineralfyndigheter ochgruvföretag. Filipstad. AB Bromellskabokh. 1955. 134 s. Kr. 10,00. (SvJT1955 s. 412.)
Allmänna hyreslagen m. m.Med förklarande anmärkningar utg.av GÖSTA WALIN. 3. uppl. Sthm. Norstedt. 1954, 320 s. Inb. kr. 19,50.
Andersson, Sven, & Starland, Hilding.Problemas y legislaciön del trabajo enSuecia. Trad. de Ernesto Ramirez Torres. Sthm. Instituto sueco. Forum.1955. 47 s. Kr. 2,00.
Avbetalningslagen enligt1953 års lagändring. [Inledande översikt. Lagtext. Formulär tillavbetalningskontrakt. Sakregister.]Sthm. Norstedt. 1954. 68 s. Kr. 4,50.— Nya lagar.
Beckman, Nils. Svensk familjerättspraxis.Sthm. Norstedt. 1954. 212 s. Kr. 15,00.(SvJT 1954 s. 667.)
Bergström, Svante. Om semesterlön ochprovision. (Urlaubslohn und Provision.) Mit deutscher Zusammenfassung.Upps. Lundequistska bokh. 1954. 172 s.Kr. 13,50. — Uppsala universitets årsskrift. 1954. 6. (SvJT 1955 s. 176.)
Bergström, Svante. »Uteslutande rätt att förfoga öververket». Studier över upphovsmannarättens föremål och innehåll enligt dets. k. nordiska förslaget. (»Ausschliessliche Befugnis, über das Werk zu verfügen». Eine Studie über Gegenstandund Inhalt des Urheberrechts im Nordischen Reformvorschlag 1949.) Mitdeutscher Zusammenfassung. Upps.Lundequistska bokh. 1954. — Uppsalauniversitets årsskrift. 1954. 8. (SvJT1955 s. 245.)

 

37—563004. Svensk Juristtidning 1956

578 GERD BODMANBjörling, C[arl] G[eorg], & Malmström,Åke. Civilrätt. Lärobok för nybörjare.14. uppl. av C. G. BJÖRLINGS Läroboki civilrätt för nybörjare. Lund. Gleerup. 1954. VIII, 345 s. Kr. 12,00.(SvJT 1955 s. 495.)
Bouppteckning och arvskifte. 1933 års lag om boutredningoch arvskifte. Inledande översikt, lagtext, formulär, arvskattetabell, sakregister. 5. uppl. Sthm. Norstedt. 1955.80 s. Kr. 3,75.
Braekhus, Sjur. Rederens husbondsansvar ... With a summary in English:[Vicarious liability of shipowners according to Scandinavian law.] Gbg.Gumpert. 1954. 79 s. Kr. 7,50. —Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1953. 2. — Skrifter utg. i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg. 10. (SvJT 1954 s. 593.)
Bruun, Olof. Med bil å båt. En sjörättsligfråga. Abbreviated version in English:Accompanied cars transported by sea.A summary of certain legal aspects.Gbg. [Eckersteins bokh.] 1954. 35 s.Kr. 3,50. — Ur: Ekonomiskt forum.1954. (SvJT 1954 s. 595.)
Dover, Victor. The practical applicationin Britain of fundamental marine insurance principles ... Gbg. Gumpert.1955. 29 s. Kr. 4,00. — Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1954. 3.— Skrifter utg. i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg. 11.
Fahlander, Vidar. Handelsrätt. 7. uppl.Sthm. Sv. bokförl. [Norstedt.] 1954.(4), 188 s. Inb. kr. 4,15. — Handel ochhantverk. Handel. 4.
Fallenius, Bertil. Jordförvärvslagen. Lagtext med kommentar. Sthm. LT [Seelig]. 1955. 131 s. Kr. 5,00. (SvJT 1956s. 111.)
Forssius, Gustav. Le code suédois dumariage. (Textes législatifs en vigueurle ler octobre 1954.) Paris. Librairiegénérale de droit et de jurisprudence.1955. 93 s. Frs 600,00 (SvJT 1955 s.410.)
Godenhielm, Berndt. Om säljarens bundenhet under ändrade förhållanden.Sthm [tr. i Finland]. Almqvist & Wiksell. [1954.] (5), 275 s. Kr. 18,50. (SvJT1956 s. 567.)
Grönfors, Kurt. Skadelidandes medverkan. Sthm. Försäkringsjurid. fören.1954. 213 s. Kr. 10,75. — Försäkringsjuridiska föreningens publikation. 11.(SvJT 1954 s. 448.)
Hahr, Erik. Om pensionsstiftelser. 2.,omarb. och utvidgade uppl. Sthm.Norstedt. 1954. 168 s. — Supplement... 9 s. 1955. Kr. 11,50 [inkl. suppl.].(SvJT 1954 s. 327.)
Handel med drycker efter 1954års reformer inom nykterhetspolitiken.Av STEN WALBERG, KARL WILHELMSTRÖM, GUNNAR ERBACKE ... Sthm.Norstedt. 1955. VI, 275 s. Inb. kr.21,50. (SvJT 1955 s. 641.)
Hellner, Jan. Exclusions of risk andduties imposed on the insured. A studyin insurance law. Sthm. Nord. bokh.1955. (1) s., s. 5—71. Kr. 10,00. —Även utg. sammantr. med: Grenholm,A., Försäkringsaktiebolaget Skandia1855—1955. (SvJT 1956 s. 264.)
Hembiträdeslagen. En redogörelse för rättsförhållandet mellan husmoder och hembiträde. Utg. av MARTIN WAHLBÄCK. 6. uppl. Sthm. Norstedt. 1954. 95, (1) s. Kr. 5,75.
Hesselgren, Ove, & Samuelsson, Yngve.Den nya semesterlagen. Redogörelseför gällande semesterlagstiftning. 6.uppl. Sthm. Norstedt. 1955. 180 s.Kr. 8,50.
Huvudlinjer i svensk frakträtt. Av FOLKE SCHMIDT, GÖSTAWILKENS, KURT GRÖNFORS ... Sthm.Norstedt. 1955. 208 s. + 3 bil. Kr.18,50. (SvJT 1956 s. 510.)
Håkanson, James E. Modell- och mönsterregistrering. Sthm. Sveriges förl. 1955.59 s. Inb. kr. 22,00.
Incoterms 195 3. Internationellaregler för tolkning av handelstermer.Utarb. av Internationella handelskammaren. Jämförande texter med svenskövers. utg. av Internationella handelskammarens svenska nationalkommittéoch Sveriges allmänna exportförening.Sthm. Exportfören. [Seelig.] 1954. 89 s.Inb. kr. 15,00.
Jacobsson, [Ebbe], & Lindquist, [Xils G.].Om försäkringstagares och försäkringsgivares beskattning. Sthm. Försäkringsjurid. fören. 1955. 220 s. Kr. 20,00.— Försäkringsjuridiska föreningenspublikation. 12.
Karlgren, Hjalmar. Avtalsrättsliga spörsmål. 2., utvidgade uppl. Sthm. Norstedt. 1954. 214 s. Kr. 17,00. — Institutet för rättsvetenskaplig forskning. 6. (SvJT 1955 s. 316.)
Lagen den 25 april 1930 ombostadsrättsföreningarjämte därtill hörande författningarävensom lagen den 19 juni 1942 omkontroll av upplåtelse och överlåtelseav bostadsrätt m. m. Med förklarandeanmärkningar, formulär, stadgar, rättsfall från hyresrådet och sakregister m.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1954—1955 579m. Utg. av G[ÖSTA] SILJESTRÖM ochC[ARL] SVENNEGÅRD. 3. uppl. Sthm.Norstedt. 1954. 270 s. Inb. kr. 22,00.(SvJT 1954 s. 671.)
Lagen om avbetalningsköpav den 11 juni 1915 i dess enligt lag den 17 april 1953 ändrade lydelse. Med förklarande anmärkningarutg. av RUDOLF EKKLUND och TORKELNORDSTRÖM. Sthm. Norstedt. 1953.148 s. Klbd kr. 16,00. (SvJT 1954 s.417.)
Lagen om avtal och andrarättshandlingar på förmögenhetsrättens område avden 11 juni 1915. Utg. av TORE ALmen och RUDOLF EKLUND. 6. uppl.,ombesörjd av RUDOLF EKLUND. Sthm.Norstedt. 1954. 190 s. Inb. kr. 14,50.(SvJT 1954 s. 671.)
Lagen om ekonomiska föreningar av den 1 juni 1951jämte dithörande författningar medförklaringar, formulär och sakregisterm. m. utg. av ERIK HAGBERGH ochSAL[OMON] NISELL. 2. uppl. Sthm.Norstedt. 1954. 361 s. Inb. kr. 23,00.
Lagen om skuldebrev jämtedithörande författningar. Kommenterad av E[RIK] MARKS VON WÜRTEMberg och F. STERZEL. 3. uppl. ombesörjd av F. STERZEL. Sthm. Norstedt.1953. 203 s. Inb. kr. 19,50. (SvJT 1954s. 453.)
Lagergren, Gunnar. Delivery of the goodsand transfer of property and risk inthe law on sale. A comparative study.Sthm. Norstedt. 1954. 151 s. Kr. 16,50.— Institutet för rättsvetenskapligforskning. 5. (SvJT 1955 s. 333.)
Lindberg, Folke. Handelsrätt. 2. uppl.Gbg. [Förf.] 1954. 149, (1) s. Kr. 6,50.
Livsmedelsstadgan. Med kommentar av E[RIK] GÖRANSSON ochE[RNST] ABRAHAMSON. Sthm. Norstedt. 1954. 277 s. Inb. kr. 26,00.
Lögdberg, Åke. The title to copyright inmoving pictures. General report at theInternational academy of comparativelaw, 4th international congress, Paris,1954. [Omsl.] Lund. Gleerup. 1955. 15s. Kr. 2,50.
Löwing, Folke. I kraftverkens skugga.Ett och annat om kraftutbyggnadsmål.Sthm. LT [Seelig]. 1955. 68 s. Kr. 2,50.(SvJT 1956 s. 196.)
»Monica Smith» domen. Skiljedom i tvist mellan Uddevallavarvetaktiebolag och Rederiaktiebolaget Ferlef, given i Göteborg den 27 maj 1953.Gbg. Sveriges varvsindustrifören. 1953.138, (1) s. Kr. 8,50.
Nial, Håkan. Om handelsbolag och enklabolag. Sthm. Norstedt. 1955. (2), 460 s.Kr. 36,00. — Institutet för rättsvetenskaplig forskning. 7.
Norström, Knut. Försäkring och juridik.Sthm. Gjallarhornet. 1954. 265 s. Kr.15,00.
Offerhaus, J[ohannes]. Carriers liabilityunder uniform Hague rules law ...Gbg. Gumpert. 1955. 21 s. Kr. 4,00. —Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1955. 2. — Skrifter utg. i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg. 12.
Olivecrona, Karl. Inteckningsförordningen. 4. uppl. Lund. Gleerup. 1954. 160 s.Kr. 10,00. (SvJT 1956 s. 49.)
Olivecrona, Karl. Penningenhetens problem. Lund.Gleerup. 1953. 200 s. Kr. 10,00. (SvJT1955 s. 262.)
Ollner, John. Skifteslagstiftningen ochjordabalken 12: 4. Linkpg. [H. Carlssons bokh.] 1952. 71 s. Kr. 8,00.
Om byggande i vatten enligt 2, 3 och 5 kap. vattenlagen. Lagtext med kommentar ochsakregister utg. av L[ENNART] AFKLINTBERG. Sthm. Norstedt. 1955.260 s. Inb. kr. 23,00. (SvJT 1956 s.102.)
Rodhe, Knut. Föreningslagen. 1951 årslag om ekonomiska föreningar. 3. uppl.Sthm. LTs förl. 1954. 708 s. Kr. 14,50.
Romberg, Carl, & Thulin, Gösta G. Fiskelag och vattengräns. Sthm. Norstedt.1955. 258 s. Inb. kr. 24,00. (SvJT 1956s. 178.)
Saxén, Hans. Förlagsavtalet. Sthm [tr. iFinland]. Norstedt. 1955. XXII, 313 s.Kr. 16,50.
Sjölagen jämte viktigare författningar rörande sjöfarten. Med anmärkningar och sakregister utg. avI[VAR] AFZELIUS. 15. uppl. utg. avHUGO WIKANDER. Sthm. Norstedt.1954. XIV, (1), 712 s. Inb. kr. 48,00.(SvJT 1955 s. 334.)
Skadeståndsrättsliga spörsmål. Sthm. Försäkringsjurid. fören.1953. IV, 335 s. Kr. 22,75. — Försäkringsjuridiska föreningens publikation.10. (SvJT 1954 s. 242.)
Strömberg, Tore. P. M. för bouppteckningsförrättare. 6. uppl. Utökad meden kortfattad rättsfallsöversikt (t. o.m. 1954). Lund. Gleerup. 1955. 96 s.Kr. 5,75.
Sölvén, Arnold. Nya semesterlagen den29 juni 1945 med t. o. m. år 1954 företagna ändringar och tillägg samt lagenom förlängd semester för vissa arbetstagare med hälsofarligt arbete den 25

580 GERD BODMANmaj 1951. Kommentar. 11. uppl. Sthm.Tiden. 1955. 172 s. Kr. 5,75. — Tidenshandböcker.
Thorelli, Hans B. The federal antitrustpolicy. Origination of an Americantradition. Akad. avh. Sthm. Norstedti distr. 1954. 658 s. Kr. 39,00.
Ullman, Alarik. Om trävarukontrakt.Sthm. Svensk trävaru-tidn. 1954. 206s. Inb. kr. 21,00.
Undén, Östen. Svensk sakrätt. 1. Lösegendom. 3., genomsedda uppl. Lund.Gleerup. 1955. (1), 261 s. Kr. 16,75.(SvJT 1956 s. 49.)
Värdering vid expropriation. Föredrag vid kursen för expropriationsdomare och expropriationstekniker under år 1953, anordnade avsakkunniga inom Justitiedepartementet. Sthm. Nord. bokh. 1954. 311 s.Kr. 10,00. (SvJT 1954 s. 326.)
Österholm, Georg. Svensk rättspraxis ivattenmål 1948—1953. Med register.Sthm. Svenska vattenkraftföreningen,Fritzes hovbokh. 1954. (2) s., s. 168—192. Kr. 2,50. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 444(1954: 9.).
1955 års banklag jämte vissaandra för affärsbankernas verksamhetbetydelsefulla författningar utg. avLARS FOGELKLOU. Sthm. Norstedt.1955. 134 s. Inb. kr. 12,50.

 

STRAFFRÄTT

 

Bernhardsson, Carl Olof. Brottets krönika.Ur kriminalpolisens annaler. Red.kommitté: LENNART ELIASSON, GUNNAR LUNDQUIST, OLOF PERSÉLIUS ...Sthm. Medén. 1954. 628 s. Inb. kr.69,00.
Eriksson, Atle. Om påföljder av brottmot skatteförfattningarna. Leksand.Skattenytt. 1955. 35, (1) s. Kr. 3,75.— Skattenytts skriftserie. Utg. avTaxeringsnämndsordförandenas riksförbund. 2.
Falkenstam, Curt. Bakom galler. Med förord av IVAR AGGE. Kristianstad. Igoförl. 1954. 635 s. Kr. 68,00. (SvJT1955 s. 268.)
Högbroforsen. Värdet och »värdeförstörelse». Ett genmäle från Svenskahandelsbanken. Sthm. [Seelig.] 1955.414 s. Kr. 5,00.
Kreuger, Torsten. Så förstördes Högbroforsen. Ett koncentrat av det överväldigande bevismaterialet. Med förord av ZETH HÖGLUND. Sthm. Naturo. kultur. 1955. 184 s. Kr. 9,50.
Kriminologi. Av IVAR AGGE, GUNNAR BOALT, Bo GERLE ... Sthm.Wahlström & Widstrand. 1955. XI,429 s. Kr. 39,50. — Kriminologiskhandbok. Utg. av KARL SCHLYTER. 1.
Lidner, Robert M. Murar och människor.Studier i brottslingens psykologi.[Orig:s titel: Stone walls and men.Övers. av Leif Björk, Bertil Forselloch Lars Wilson.] Sthm. Koop. förb.1954. 191 s. Kr. 14,50. (SvJT 1955 s.337.)
Lindstedt, G[ustaf]. Högbroforssaken. Engranskning. D. 3. Sthm. Natur & kultur. 1954. VIII, 254 s., 1 kartbl. Klbdkr. 8,50.
Löfgren, Eliel. Klockorna i Östervåla.[2 uppl.] Sthm. Bonnier. 1955. 355, (2)s. 6 pl.-bl. Kr. 19,50. (SvJT 1955 s.574.)
Om påföljder för brott. 2.,omarb. uppl. av IVAR STRAHL, LARSBOLIN, HARDY GÖRANSSON ... Sthm.Wahlström & Widstrand. 1955. 508 s.Kr. 39,50. — Kriminologisk handbok.Utg. av KARL SCHLYTER. 3. (SvJT1956 s. 183.)
Samhälletoch brottslingen.Problem inom modern kriminalpolitikbelysta av experter. Med förord avOLOF KINBERG. Sthm. Norstedt. 1955.256 s. Kr. 14,00.
Samhällets åtgärder motlagöverträdare. Orienteringmed förord av HERMAN ZETTERBERGutarb. av IVAR AGGE m. fl. Red. avSTIG HILJDING. Ny omarb. uppl. Sthm.Samhällsförl. [Seelig.] 1955. VII, 233 s.Kr. 12,00.
Sandström, K. G[ustaf] A. Skattestrafflagen. Sthm. Norstedt. 1955. 224 s.Inb. kr. 19,00. (SvJT 1956 s. 33.)
Strömberg, Tore. Egendomsbrotten i huvuddrag. Lund. Gleerup. 1955. 120 s.Kr. 6,00. (SvJT 1955 s. 496.)
Vad kostar fångvården? [Utredningen har verkställts av ORVARJOSEPHSSON.] Sthm. Skattebetalarnasfören. [Seelig.] 1954. 26 s. Gratis. —Meddelanden från Skattebetalarnasförening. 133.

 

PROCESSRÄTT

 

Altavilla, Enrico. Rättspsykologi. Förordav PER OLOF EKELÖF. [Orig:s titel:Psicologia giudiziaria. Till svenska avGösta Andersson.] Sthm. Natur o. kultur. 1954. 228 s. Kr. 15,50. (SvJT1955 s. 52.)

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1954—1955 581Eilard, Reinhold. Exekution i lön. Kommentar till införsellagen m. fl. därmedsammanhängande lagar och författningar med lagmotiv, rättsfallsreferatoch tillämpningsregler m. m. Borås.[Förf.] 1954. 270 s. [inkl. anteckn.-bl.].Inb. kr. 19,85. (SvJT 1955 s. 114.)
Friberg, Göte. Kommentar till straffprocessen enligt rättegångsbalken ochmilitära rättegångslagen m. m. Hälsingborg. [Förf.] 1954. 302 s. Inb. kr.14,50.
Lundberg, Alarik. Handledning för exekutorer och stämningsmän. [4. uppl.Sthm. Förf.] 1954. 268 s. Kr. 12,00 +porto.
Olivecrona, Karl. Utsökning. 2. uppl.Lund. Gleerup. 1955. (4), 263 s. Kr.17,00. (SvJT 1955 s. 404.)
Wendel, Otto, & Svensson, Arne. Brottsplatsundersökning. 2. uppl. Karlshamn. 1953. 640 s. Kr. 24,00. (SvJT1954 s. 456.)
Das Zivil- und Strafprozessgesetz Schwedens. Übers. undeingeleitet von GERHARD SIMSON.[Svenska orig:s titel: Rättegångsbalken.] Berl. W. de Gruyter. 1953. XII,212 s. DM 24,00. — Sammlung ausserdeutscher Strafgesetzbücher. Hrsg. vonADOLF SCHÖNKE. 58. (SvJT 1954 s.165.)

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT(INKL. FINANSRÄTT)

 

Andrén, Nils. Le gouvernement de laSuède. Trad. par Michèle Cazaux.Sthm. Institut suédois. Forum. 1955.119 s. Kr. 6,75.
Andrén, Nils. The government of Sweden. Fromthe Swedish manuscript by Sarah V.Thorelli and Milton Williams. Sthm.The Swedish institute. Forum. 1955.119 s. Kr. 6,75.
Barnavårdslagen med tillhörande författningar. 3. uppl. utg. av ANDERS BRUZELIUS. Lund. H. Ohlssonsboktr. [1954.] XI, 404 s. Kr. 9,50.
Bille, Sten F. W. Bolagsbildning och bolagsbeskattning i Latinamerika. Sthm.[Industria.] 1953. 32 s. Kr. 7,50.
Biörklund, G[unnar], & Berglund, H[elge]. Vår vägtrafiklagstiftning. KAK:slagbok för motormän. [Ny uppl.]Sthm. Utg. [Seelig.] 1955. 404 s. Inb.kr. 20,00.
Bratt, John. Deklaration och beskattning.Skatterna å inkomst och förmögenhet,arv, gåva m. m. [Utg. på initiativ avStudierådet vid affärsbankerna.] Sthm.Norstedt. 1954. XII, 218 s. Kr. 12,50.— 2., omarb. och utökade uppl. 1955.VII, 244 s. Kr. 12,50.
Eek, Hilding. Socialrätt. Föreläsningar.Sthm [tr. i Finland]. Inst. [Fritzes hovbokh. i distr.] 1954. 258 s. Kr. 17,00.— Skrifter utg. av Institutet för offentlig och internationell rätt. 13.(SvJT 1955 s. 570.)
Ekenberg, Otto. Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen. Utg. av Statens nämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. D. 2.Sthm. Utg. [Nord. bokh.] 1955. 302 s.Kr. 20,00.
Elmér, Åke. Svensk socialpolitik. 5. uppl.Lund. Gleerup. 1954. 366 s., 2 tab.-bl.Inb. kr. 9,75.
Fahlbeck, Erik. Om förvärv och förlustav Sveriges krona jämte andra samhällsstudier. Sthm. Norstedt. 1955.164, (3) s. Kr. 10,00. (SvJT 1955 s.409.)
Fahlbeck, Erik. Tryckfrihetsrätt. Ny, översedd uppl.Sthm [tr. i Finland]. Norstedt. 1954.X, 170 s. Kr. 17,50. (SvJT 1955 s. 335.)
Fastighetsnomenklatur ochbegreppsbestämningar förfastigheter i städer ochstadsliknande samhällen. [Antagna den19 november 1953 av representanterför statliga och kommunala myndigheter, kreditinstitutioner samt tekniska sammanslutningar.] 2. rev. och utökade uppl. Sthm. Tidskr. Byggmästaren i distr. 1954. Inb. kr. 12,00.
Florén, G[östa]. Hälsovårdsstadgan ochlivsmedelsstadgan med rättsfall ochanvisningar. 5. uppl. Sthm. Landskommunernas förb. [Seelig.] 1955. 207s. Kr. 8,00.
Fredrikson, Gunnar. De nya bestämmelserna om vägtrafik och vägmärken.Vägtrafikförordningen den 28 september 1951 jämte vissa därmed sammanhängande författningar. Med inledandeorientering utg. 2. uppl. Sthm. Norstedt. 1954. 108 s., s. 1835—1845. Kr.6,75.
Geijer, Erland. Om beskattning i Sverigevid in- och utflyttning samt vistelse iutlandet. 5., omarb. och utökade uppl.Sthm. Sv. handelsbanken. 1955. 74 s.Gratis.
Geijer, Erland, Rosenqvist, Eric, & Sterner, Harry. Skattehandbok. D. 1. 3.,omarb. och utökade uppl. Sthm. Norstedt. 1955. VI, (1), 718 s. Inb. kr.58,00. (SvJT 1956 s. 114.)
Granlund, Åke, & Hedborg, Gustaf. Beskattning av egnahem, villor ochandra fastigheter. De nya reglerna för

582 GERD BODMANdeklaration, taxering och källskatt.Sthm. Norstedt. 1955. 78 s. Kr. 4,75.
GRÜNTHAL, T[IMOTHEUS]. Modern kommunalförvaltning. Sthm. Bonnier.1955. 183 s. Kr. 8,50.
Hedborg, Gustaf, & Lundell, Sture. 1955års investeringsavgift. Sthm. Norstedt. 1955. 78 s. Kr. 6,00.
Hedborg, Gustaf, & Lundell, Sture, & Gardin, Åke. Den nya företagsbeskattningen. Efter 1955 årsskattereform omarb. upplaga av Skattebok för näringslivet. Sthm. Wahlström & Widstrand. 1955. 264 s. Kr.19,50. — Svenskt affärsbibliotek.
Herlitz, Nils. Svensk samhällslära. Undermedverkan av ALF JOHANSSON. 8.uppl:s 4. tr. Jämte tillägg till 8. uppl:s 3.tr. Sthm. Sv. bokförl. [Norstedt.] 1954.168, (2) s. Kr. 3,25.
Hesslén, Gunnar. Statskunskap. 8. uppl.Sthm. Bonnier. 1955. 175, (1) s. Kr.7,75.
Hilding, Ernst. Företagsbeskattning.Västerås. Aros. 1955. Ca 90 s. [lösbladssystem]. Kr. 15,00. — Supplement: Kvartalsmeddelanden. 1955. Kr.8,00.
Holmbäck, Å[ke]. Scholarly freedom inSweden. Upps. Lundequistska bokh.1954. 20 s. Kr. 2,00. — Uppsala universitets årsskrift. 1954. 7.
Huber, Hans. Hur Schweiz regeras. Förord av ELIS HÅSTAD. [Orig:s titel: Wiedie Schweiz regiert wird. Till svenskaav Margareta Romdahl-Bürki.] Sthm.Natur o. kultur. 1955. 62,(1)s. Kr. 3,75.
Höjer, Karl J. Samhället och barnen.Svensk lagstiftning till skydd och stödför barn och familj. 4. uppl. Sthm.Norstedt. 1955. 374 s. Kr. 17,00.
Höjer, Karl J. Svensk nykterhetspolitik och nykterhetsvård. Sthm. Norstedt. 1955. 211 s.Kr. 11,50. (SvJT 1956 s. 110.)
Jarnerup, Sture, Ager, Bertil, & Rietz,Allan. Beskattning av jordbruksinkomst. Sthm. Norstedt. 1954. 487,(1) s. Kr. 29,50.
Jarnerup, S[ture], & Crabo, S[ven]. Denya bestämmelserna rörande företagsbeskattning. Sthm. Norstedt. 1955.62 s. Kr. 3,75. (SvJT 1956 s. 114.)
Jarnerup, S[ture], & Crabo, Norstedts deklarationshandbokför rörelseidkare. Sthm. Norstedt. 1955.153 s. Kr. 6,75.
Klackenberg, Henrik, & Hjern, Bengt.Lagen om nykterhetsvård. Med kommentar. Utg. av Statens nämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. Sthm. Utg. [Nord. bokh.]1955. 307 s. Inb. kr. 12,00. (SvJT 1956s. 350.)
Kommunallagarna. Utg. avJOHN OLSSON och FRITZ KAIJSER. 2.uppl. Sthm. Landskommunernas förb.1954. 391 s. Inb. kr. 14,00. (SvJT 1955s. 339.)
Lagerroth, Fredrik. Moderna författningar mot historisk bakgrund. Sthm. Norstedt. 1955. 630 s. Kr. 38,00.
Lifacofallet. En dokumentgranskning. [Utarb. av en kommitté. Red.:K. E. GILLBERG.] Sthm. Norstedt idistr. 1954. 72 s. Kr. 3,75. — 2. uppl.s. å. (SvJT 1955 s. 184.)
Ljungberg, Olof. Beskattning av inkomstav skogsbruk. — Åbjörnsson, Carl.Lagstiftningen om skogskonto. Leksand. Skattenytt. 1954. 33, (1) s. Kr.3,75. — Skattenytts skriftserie. Utg.av Taxeringsnämndsordförandenasriksförbund. 1.
Lundevall, Adolf. Skattehandbok. Författningstexter med kommentar ochrättsfall. Utg. av Statens nämnd förutgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. 3., översedda och utökadeuppl. Sthm. Utg. [Nord. bokh.] 1955.VIII, 958 s. Inb. kr. 16,00.
Michanek, Ernst. Sjukförsäkring för alla.8. omarb. uppl. Sthm. Tiden. 1955.155 s. Kr. 4,85. — Tidens handböcker.
Michanek, Ernst. Socialboken. [Ny, helt omarb., oumbärlig vägvisare i det moderna SocialSverige.] Sthm. Tiden. 1954. 352 s.Kr. 6,75. — Tidens handböcker. —1955. 370 s. Kr. 7,75.
Nikolaev, Nikolai P. Hur Sovjetunionenstyres. Övers. från förf:s franska manuskript av Bengt E. Grimlund. Sthm.Sv. bokförl. [Bonnier.] 1955. (4), 92 s.Inb. kr. 4,75. — Verdandis skriftserie.[Utg. av Studentföreningen Verdandii Uppsala.] 2.
Nilsson-Stjernquist, Nils. Tillkomsten av1866 års grundlov. [With an Englishsummary.] Lund [tr. i Finland]. Gleerup. 1955. XVII, 367 s. Kr. 24,00. —Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen. 41.
Ohlon, Sven Em. Hur skall jag deklarerasamt beräkna och betala mina skatter?Ny uppl. med senaste bestämmelser.Upps. Lindblad. 1955. 62 s. Kr. 2,25.
Olsson, John. Kommunal självstyrelse iSverige. 2., omarb. uppl. Sthm. Sv.bokförl. [Bonnier.] 1955. 62, (1) s. Kr.3,00. — Studentföreningen Verdandissmåskrifter. 507.
Olsson, John. Kommunal valhandbok. Huvudgrunderna för de kommunala valen. Kommunala vallagen med kommentar. Övriga författningar. 3. uppl. Sthm.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1954—1955 583Landskommunernas förb. [Seelig].1954. 141 s. Kr. 5,00.
Prawitz, Gunnar. Tomter och stadsägor.Om fastighetsindelningen i Sverigesstäder. Utg. av Statens nämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. 2. uppl. Sthm. [Nord. bokh.]1954. 212 s. Kr. 10,00. (SvJT 1955 s.497.)
Rosenberg, Kjell. Valutaregleringen. Enkommentar till valutalagen och valutaförordningen. [Utg. av] Statens nämndför utgivande av förvaltningsrättsligapublikationer. Sthm. Nord. bokh.1955. 130 s. Kr. 12,00.
Rosenqvist, Eric. Den nya företagsbeskattningen. Sthm. Affärsekonomi[Seelig]. [1955.] 30 s. Kr. 3,00. —Affärsekonomis skriftserie. 43. (SvJT1956 s. 114.)
Rosenqvist, Eric. Den nya investeringsavgiften. [Omsl.] Sthm. Affärsekonomi [Seelig]. 1955.28 s. Kr. 3,00. — Affärsekonomisskriftserie. 40.
Rosenqvist, Eric. Skentransaktioner och skatteflyktsåtgärder samt fondskatt. [Omsl.] 1. och2. uppl. Sthm. Affärsekonomi [Seelig].[1954.] 63 s. Kr. 5,75. — Affärsekonomis skriftserie. 37.
Rydenfelt, Sven. Staten och makten. Enstudie i svensk regleringsekonomi.Sthm. Natur o. kultur. 1955. 107 s.Kr. 4,75.
Sandström, K. G[ustaf] A. A survey ofSwedish taxes on income and capital.[Ed. by] The Swedish institute offoreign law. Sthm. Sv. inst. för utländsk rätt. 1954. (4), 76 s. Kr. 10,00.
Sandström, K. G[ustaf] A. Svenska dubbelbeskattningsavtal ivad de avse skatt å inkomst eller förmögenhet. Supplement. Sthm. Inst.för utländsk rätt [Norstedt i distr.].1955. 212 s. Kr. 20,00. (SvJT 1956 s.114.)
Sandström, K. G[ustaf] A. Äkta makars beskattning. En redogörelse för de nya bestämmelser somtillämpas från och med år 1954. Sthm.B. Wahlström. 1954. 47 s. Kr. 3,00.
Sjukförsäkringen. Yrkesskadeförsäkringen. De nyabestämmelserna med orientering avROLF BROBERG [och] ALLAN LUNDBERG. Sthm. Norstedt. 1955. 122 s.Kr. 5,50.
Skattvidkällan. Av ROLF DAHLgren, Sture Jarnerup, Einar SiVERT ... 3. uppl. Sthm. Norstedt.1953 [tr. 1954]. 342 s. Inb. kr. 24,00.
Sköld, Per Edvin. Deklarationshandbok.Sthm. Tiden. 1954, 1955. 184 s.; 188 s.Kr. 5,00. — Tidens handböcker.
Sköld, Per Edvin & De la Motte, Tage.Kommunalkunskap. Jämförande översikt av den kommunala förvaltningen iSverige. Handledning för kommunalmän, skolundervisning och självstudier.11. uppl. Sthm. Tiden. 1955. 304 s.Kr. 7,50. — Tidens handböcker.
Strömberg, Håkan. Den lokala förordningsmakten. With an English summary. Lund. Gleerup. 1954. XV, 303 s.Kr. 18,00. — Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 17. (SvJT1956 s. 180.)
Strömberg, Sven. Fondskatten. Kommentar till Kungl. Maj:ts förordning omskatt på fonderade vinstmedel. Sthm.Norstedt. 1954. 82 s. Kr. 5,75. (SvJT1954 s. 671.)
Sundberg, Halvar G. F. Allmän förvaltningsrätt. Sthm. Norstedt. 1955. VII,760 s. Kr. 63,00. (SvJT 1955 s. 633.)
Sveriges grundlagar och tillhörande författningar. Med förklaringar [utg. av] ROBERT MALMGREN.6. uppl:s 2. tr. utg. av ERIK FAHLBECKoch HALVAR G. F. SUNDBERG. Sthm.Norstedt. 1955. VI, (1), 255, [Bihang](1), 227, (6) s. Inb. kr. 32,50.
Sveriges kommunallagarjämte andra den kommunala förvaltningen berörande lagar utg. av PEREdvin Sköld och AL VANNER. [Intillden 1 januari 1955 vidtagna ändringarha iakttagits. Red. av AL VANNER.]Sthm. Tiden. 1954 [tr. 1955]. Kr. 4,75.
Thermaenius, Edvard. Kontrasignationsinstitutet. Uppkomst och betydelseutveckling i samband med det konstitutionella styrelsesättets segertåg iEuropa. Lund. Gleerup. 1955. 110 s.Kr. 12,00. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen. 42.
Tulltaxeförordning med tulltaxa och statistisk varuförteckning,import- och exportbestämmelser samtskatteförfattningar. Supplement 1955till 1952 års tulltaxa. Utg. av ERIKBRUZELLI. Sthm. Norstedt. 1955. 68 s.Kr. 4,75.
Utlänningslagen jämte dithörande författningar. Med kommentarav JOHAN BJÖRLING och G[USTAF]LINDENCRONA. Utg. av Statens nämndför utgivande av förvaltningsrättsligapublikationer. Sthm. [Nord. bokh.]1955. 215 s. Kr. 10,00. (SvJT 1955 s.489.)
Wahlbäck, Martin. Sinnessjuklagen medförklarande anmärkningar. Utg. avStatens nämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. Sthm.Norstedt. 1955. Kr. 10,00. 200 s.

584 GERD BODMANWelinder, Carsten. Offentlig hushållning.[Lund.] Förf. [Sthm.] KF i distr. 1955.264 s. Kr. 15,00. (SvJT 1956 s. 103.)
Åkesson, O[lof] A. Allmän pensionsförsäkring. Sthm. Norstedt. 1955. 45 s.Kr. 4,00. — Bra att veta. Norstedtssamhällsorientering. 15.

 

INTERNATIONELL RÄTT

 

Björnberg, Arne. FN under 10 år. Program och verklighet. Sthm. Koop.förb. 1955. 32 s. Kr. 1,00. — Världspolitikens dagsfrågor. Utrikespolitiskainstitutets broschyrserie. 1955. 9.
Eek, Hilding. Debatten om FN:s stadga.Sthm. Koop. förb. 1955. 32 s. Kr. 1,00.— Världspolitikens dagsfrågor. Utrikespolitiska institutets broschyrserie.1955. 10.
Eek, Hilding. Om främlingskap. En undersökningav principerna för främlingskapetsrättsliga reglering i fredstid. With anabstract in English: [On alienship].Sthm. Norstedt. 1955. 208 s. Kr. 15,50.(SvJT 1956 s. 422.)
Eek, Hilding. Sveriges utrikespolitik och FN sominternationell organisation. Sthm.Koop. förb. 1955. 91 s. — Skrifterutg. av Utrikespolitiska institutet. 9.
Gihl, Torsten. Studier i internationell rätt.Sthm. [Norstedt i distr.] 1955. (3), 374,(1) s. Kr. 25,00. (SvJT 1956 s. 514.)
Håstad, Elis. Den svenska utrikesdebatten om FN och alliansfrihet. Sthm.Koop. förb. 1955. 153 s. Kr. 8,00. —Skrifter utg. av Utrikespolitiska institutet. 10.
Internationella organisationer. Översikt utarb. av Sverigesallmänna exportförening och Utrikespolitiska institutet. Sthm. Exportfören.1955. 159 s. Kr. 12,00.
Jägerskiöld, Stig. Folkrätt och inomstatlig rätt. Sthm. Almqvist & Wiksell/Geber. 1955. 224 s. Kr. 16,00. (SvJT1956 s. 22, jfr 324.)
Kärre, Bo. De västeuropeiska samarbetsorganen. Sthm. Utrikespolit. inst. KF.1955. 160 s. — 1950-talets världspolitik.
Myrdal, Gunnar. Realities & illusions inregard to intergovernmental organizations. Lond. Oxford university press.1955. 28 s. 2 s. 6 d. — L. T. Hobhousememorial trust lecture. 24.
Sundberg, Halvar G. F. Om territorialvattengränsen vid ostkusten. Upps.Lundequistska bokh. 1954. 23 s. Kr.2,00. — Uppsala universitets årsskrift.1954. 4.