Undersökning av ungdomsbrottsklientelet. Justitieministern, statsrådet Zetterberg har tillkallat sakkunniga (jfr ovan s. 544) för en undersökning av ungdomsbrottsklientelet med syfte att klarlägga orsakerna till kriminaliteten.
    Justitieministern erinrar i direktiven för utredningen om att riksdagen i våras hade att taga ställning till flera motioner om ungdomsbrottsligheten. Motionerna har föranlett två framställningar från riksdagen till K. M:t. I den ena uttalas att riksdagen, därest en väsentligt ökad användning av stöldskydd på bilar ej kan åvägabringas på annat sätt, ej hyser principiella betänkligheter mot att en lösning av frågan lagstiftningsvägen upptages till övervägande. Justitieministern förklarar att han ansluter sig till denna uppfattning.
    Den andra framställningen av riksdagen grundar sig på ett utförligt utskottsutlåtande vari betonas kriminalstatistikens och den kriminologiskaforskningens stora betydelse. En samordning och översyn av det utredningsmaterial som på olika håll redan hopbragts eller snart framkommer anses nödvändig. Utskottet framkastade även tanken att det bör tillskapas ett särskilt organ med uppgift att följa utvecklingen och framlägga förslag till åtgärder.
    I enlighet med den ståndpunkt som riksdagen intagit finner justitieministern ej anledning att för bemästrande av de olika problem som sammanhänger med ungdomsbrottsligheten tillsätta en ny omfattande utredning. I ett avseende bör emellertid enligt justitieministern en utredning igångsättas. Eftersom man saknar säker kännedom om de faktorer som medverkar till ungdomsbrottsligheten och den oroväckande stegring därav som på senare tid inträtt, är det påkallat att en grundlig undersökning göres i syfte att såvitt möjligt klarlägga orsaksfaktorerna. Det viktigaste härvidlag torde vara en systematisk och vetenskapligt hållbar undersökning av klientelet, framhåller justitieministern. Ett preliminärt program för en dylik klientel undersökning har redan utarbetats av tillkallade experter; som en första etapp föreslogs därvid en grundläggande undersökning av beskaffenheten av visst brottslingsklientel. Med tillgodogörande av hittillsvarande rön och praktiska erfarenheter samt med beaktande av de över förslaget avgivnare missutlåtandena bör utformas ett program, som kan väntas leda till säkrast möjliga resultat för rimliga kostnader. Utredningen bör framlägga ett detaljerat förslag med erforderliga kostnadsberäkningar.
 

C. H.