UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1953-1955

 

AV HOVRÄTTSFISKALEN HOLGER ROMANDER

 

ALLMÄN OCH BLANDADJURIDIK M. M.

 

Andersen, Ernst. Amerikanske højesteretsdommerbiografier. J 53 s. 169—178.
Arnholm, Carl Jacob. Fra rettens grunnproblemer. TfR 54 s. 113—176.
Aubert, Vilhelm. Begrepet »gjeldenderett». TfR 54 s. 376—394.
Beckman, Rudolf. Vår svenska lagstil.JFFT 53 s. 75—79, jfr s. 198.
Bjerre, M. C. A. Den retslige diagnose.J 53 s. 389—411.
Ekelöf, Per Olof. Den svenska juristutbildningen i stöpsleven. TfR 53 s.356—378.
v. Eyben, W. E. Domstolenes stilling tillovmotiver. TfR 53 s. 145—192.
v. Eyben, W. E.. Domstolenes stilling til præjudikater. TfR 54 s. 484—536.
Gestrin, Lars. Vad kräver lagen av enadvokat eller sakförare? JFFT 55 s.330—347.
Graffman, Gösta. Om franska domaresoch åklagares utbildning och karriär.SvJT 54 s. 342—347.
Hammarskjöld, Dag. Ett liv i tro på rätten (minnestal i Svenska Akademien)NTfIR 54 s. 49—62.
Hedfeldt, Erik. Svensk lagsamling. SvJT55 s. 558—565.
Herlitz, Nils. Svensk rättsvård. SvT 53s. 350—357.
Hillestad, Aksel H. Virkelighed og verdii rettsfilosofien. TfR 55 s. 152—169.
Hjerner, Lars. Från franska domstolar.SvJT 53 s. 223—240.
Holm, Einar. Tankar kring en bok. TfR55 s. 57—75, jfr s. 401.
Kelsen, Hans. Hvad er retfærdighed?NTfK 53 s. 101—120.
Kruse, Fr. Vinding. Er retsfilosofi videnskab? UfR 54 s. 1—19.
Kruse, Fr. Vinding.. Reformen af den engelske kontraktsret. UfR 54 s. 297—308.
Kruse, Fr. Vinding.. Livets afgørelse eller lovens? UfR55 s. 173—182.
Lundstedt, V. Romersk civilrätt. SvJT53 s. 145—152.
Merikoski, V. Juristut bildningen i U. S. A.NAT 53 s. 8—24.
Reinikainen, Veikko. Förteckning överO. Hj. Granfelts litterära produktiontill år 1954. JFFT 54 s. 440—476.
Ross, Alf. Status i rettighedsdiskussionen. SvJT 53 s. 529—540.
Ross, Alf.. Et retssociologisk forsøg. TfR 54
s. 358—375.
Strahl, Ivar. En allmän rättslära. SvJT55 s. 289—315.
Thorsteinsson, Th. Englands störste advokat. J 54 s. 121—149.
Trolle, Jørgen. Om præjudikater som»gældende ret». J 53 s. 113—128.
Trolle, Jørgen.. »Om ret og retfærdighed». J 54s. 25—56.
Welinder, Carsten. Något om motivensbetydelse för lagtolkning. SvJT 53 s.78—89.
Westerholm, Kurt. »Må» och »kan» isvenskt lagspråk. JFFT 53 s. 11—17.
Åkerman, Gustaf. Juristutbildningen.SvJT 55 s. 642—649.

 

RÄTTSHISTORIA

 

Almquist, J. E. Om släktskapsbevisninginför rikets högsta domstol år 1562.SvJT 54 s. 328—333.

 

Föregående översikter, omfattande åren 1948—1950 samt 1951 och 1952, se SvJT 1951s. 773 ff och 1953 s. 655 ff.Förkortningar: AfS Arkiv for sjørett. - ASJG Acta scandinavica juris gentium. —DL Defensor legis. — FT Förvaltningsrättslig Tidskrift. — J Juristen. — JFFT Tidskrift utg. av Juridiska föreningen i Finland. — NAT Nordisk Administrativt Tidsskrift. —NFT Nordisk Försäkringstidskrift. — NIR Nordiskt Immateriellt rättsskydd. — NRNorsk Retstidende. — NTfIR Nordisk Tidsskrift for international Ret. — NTfK Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. — SLT Svenska Läkartidningen. — SM Socialameddelanden. — SSkT Svensk Skattetidning. — SSpT Svensk sparbankstidskrift. — STStatsvetenskaplig Tidskrift. — SvJT Svensk Juristtidning. — SvStT Svenska Stadsförbundets Tidskrift. — SvT Svensk Tidskrift. — TfK Tidskrift för Kriminalvård. — TfRTidsskrift for Rettsvitenskap. — Ti Tiden. — TSA Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund. — UfR Ugeskrift for Retsvæsen.41—563004. Svensk Juristtidning 1956

642 HOLGER ROMANDERAlmquist, J. E. Något om klosterfolksfamiljerättsliga ställning i Sverige under 1500-talet. SvJT 55 s. 171—175.
Bergendal, Jan. Häradsnämnden — dessstorlek och rösträtt. SvT 54 s. 353—365.
Hafström, Gerhard. Vängåva jämte mansbot för dråp. JFFT 55 s. 202—214.
Hemmer, Ragnar. Kgl. Maj:ts brev tillÅbo hovrätt den 6 mars 1690 angående de finska allmogedöttrarnas arvsrätt. JFFT 53 s. 69—74.
Hemmer, Ragnar.. Kring några straffrättshistoriskaspörsmål. JFFT 54 s. 4—20.
Hemmer, Ragnar.. Till frågan om vängåvan vid förlikning i dråpssak. JFFT 54 s. 266—273.
Hemmer, Ragnar.. Ännu i frågan om vängåvan vidförlikning i dråpssak. JFFT 55 s. 254—261.
Hemmer, Ragnar.. Äktenskapets fullbordan enligtäldre svensk rätt. JFFT 55 s. 416—455.
v. Koskull, Walter. Karl XII:s domstolsreform. JFFT 53 s. 184—197.
Meyer, Poul. Jodisk ret gennem 2000 år.J 53 s. 301—309.
Ross, Alf. Nogle træk af naturrettenshistorie. TfR 53 s. 6—39.
Thorsteinsson, Th. Sagen mod Jeanned'Arc. J 55 s. 321—362.
Østlid, Henry. Hvordan offentlig voteringble gjennomført i Norges Hoyesterett.TfR 55 s. 170—207.

 

OBLIGATIONSRÄTT

 

Andersen, Kirsten. Erstatningsansvar eller forsikring eller begge deler? TfR55 s. 386—400.
Andersson, Edward. Ansvar för medhjälpare inom kontraktsförhållanden.JFFT 55 s. 387—404.
Arnholm, Carl Jacob. Avtalerettsligespörsmål. SvJT 55 s. 316—322.
Arnholm, Carl Jacob.. Noen spørsmål fra avtaleretten.TfR 55 s. 1—15.
Bache, Henrik. Forsætlig fremkaldelse afforsikringsbegivenheden. NFT 54 s.273—284.
Balk-Möller, Stig. Den nya ordningen förhuvudmannaval. SSpT 55 s. 337—346.
Bertelsen, A. T. Nogle bemærkninger omerstatning for invaliditet og tab afforsorger. J 53 s. 349—360.
Brunnberg, Arne. Nordisk diskussion omersättning för skada till följd av brukav motorfordon. SvJT 53 s. 180—188.
Conradi, Erland. Rättspraxis om statsoch kommuns skadeståndsansvar utanskuld. FT 54 s. 247—259.
Danielsson, Erik. Förtäckt vinstutdelning och eliminering av vinst i aktiebolag. SvJT 54 s. 571—582.
Eek, Hilding. Statens skadeståndsansvarför oriktigt myndighetsbeslut. FT 54s. 355—358.
Engstrand, Rolf. Två års mopedförsäkring. NFT 55 s. 55—70.
v. Eyben, W. E. Glidende prisfastsættelser. J 53 s. 325—339.
v. Eyben, W. E.. Obligationsretsproblemer. TfR 54s. 227—239.
Gaarder, Karsten. Om avisenes annonseavtaler. TfR 55 s. 228—255.
Gomard, Bernhard. Om overdragelse afsimple fordringer. J 53 s. 33—59.
Gomard, Bernhard.. Børns erstatningsansvar. J 54 s.395—422.
Gomard, Bernhard.. Er trusel om ikke at opfylde enaftale ulovlig tvang? UfR 54 s. 65—88.
Guldberg, Harry. Om bristande förutsättningar vid avtal. SvJT 53 s. 1—13.
Hellner, Jan. Några kritiska punkter iden svenska försäkringsavtalslagen.NFT 54 s. 97—109.
Hellner, Jan.. Några synpunkter på culpabegreppet inom skadeståndsrätten.SvJT 53 s. 609—624.
Hessler, Henrik. Några anteckningar omavbetalningsköp i anslutning till en nykommentar. SvJT 54 s. 417—425.
Hult, Phillips. Svensk rättspraxis. Försäkringsrätt 1947—1953. SvJT 54 s.638—658.
Jacobi, Adam. Konkurrence mellem forsikrerens regresret og sikredes erstatningskrav. UfR 55 s. 141—147.
Jenrik, Oskar. Om konsekvenserna i arrendeförhållanden av fluktuationer ipenningvärdet. SvJT 54 s. 172—179,jfr s. 600.
Jørgensen, Stig. Kausalitetssporgsmål ierstatningsretten. UfR 53 s. 33—49.
Karlgren, Hjalmar. Några stiftelserättsliga anteckningar i anslutning till endoktorsavhandling. SvJT 53 s. 339—355.
Karlgren, Hjalmar.. »Perpetuatio obligationis». TfR55 s. 361—385.
Kruse, Anders Vinding. Misligholdelse afejendomskøb. J 53 s. 217—245.
Kruse, Anders Vinding.. Nogle bemærkninger om adæk
vans. UfR 53 s. 145—151.
Kruse, Fr. Vinding. Kan trusel om misligholdelse fremkalde et gyldigt løfte?UfR 55 s. 249—256.
Kruse, Fr. Vinding.. Statens pengevæsen. TfR 54 s.—54.
Lange-Nielsen, Trygve. Erstatning forpsykisk skade — »dommage morale»

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1953—1955 643— efter fransk rett. NFT 54 s. 312—332.
Lassen, Johan. Kan forsikringsaftaleloven anvendes på »selvforsikring»? UfR54 s. 203—208.
Lech, Halvar. Till debatten om orsaksproblemen. SvJT 55 s. 1—27.
Lejman, Fritjof. Svensk rättspraxis.Obligationsrätt. Nyttjanderätt till fastegendom 1945—1951. SvJT 53 s. 370—383.
Lejman, Fritjof.. Svensk rättspraxis. Obligationsrätt. Skadestånd i utomobligatoriskaförhållanden 1945—1951. SvJT 54 s.366—391 samt 434—447.
Malmæus, Bengt. Jämkning enligt bilansvarighetslagen. SvJT 54 s. 426—433.
Nial, Håkan. Svensk rättspraxis. Bolagsoch föreningsrätt 1948—1953. SvJT55 s. 255—261.
Nielsen, Thøger. Et bidrag til diskussionen om misligholdelse af ejendomskøb.UfR 55 s. 233—243.
Nybergh, Gunnar. Om kriminellt otillräkneligas skadeståndsansvar. JFFT54 s. 304—311.
Olsson, Curt. Ett spörsmål rörande styrelseval i aktiebolag. JFFT 53 s. 80—86.
Philip, Allan. Et aktieretligt restitutionsproblem. J 55 s. 185—194.
Poulsen, Frank. Om selvmord i livs- ogulykkesforsikring. UfR 53 s. 18—24.
Rasting, Carl. Identifikationsproblemet iforsikringsretten. J 55 s. 93—106.
Romson, Rolf. Kommuns skadeståndsansvar för åtgärd av självförvaltningsorgan. FT 54 s. 343—353.
Sagbakken, I. Aktuelle rettsspörsmål ilivsforsikring. NFT 53 s. 19—34.
Schmidt, Folke. Orsaksproblemet underdebatt. SvJT 54 s. 209—216.
Spleth, P. Hvad er en lejlighed? UfR 53s. 181—189.
Spleth, P.. Mangelsbegrebet. UfR 55 s. 61—68.
Stabel, Carl. Det offentliges erstatningsansvar etter fransk rett. TfR 54 s. 260—279.
Stampe, Erik. Ansvarsforsikrerens regres.UfR 55 s. 89—96.
Tamm, Henrik. Om mangler ved overdragelse af forretninger o. l. UfR 55s. 153—171.
Taxell, L. E. Några synpunkter på styrelsemedlems ansvar. DL 54 s. 352—367.
Taxell, L. E.. Styrelsemedlems ansvar för beslut som han motsatt sig. JFFT 54 s.62—71.
Thranow, Hans. Den franske Forsikringsaftalelov. NFT 55 s. 71—78.
Ussing, Henry. Nordisk lovgivning omerstatning for skade voldt ved brug afmotorkøretøjer. NFT 53 s. 218—231.
Vahlén, Lennart. Bör förutsättningsläranavskaffas? TfR 53 s. 394—409.
Vahlén, Lennart.. Stiftelseinstitutet i svensk rätt.JFFT 55 s. 45—58.
Westerlund, Göran. Om condictio indebitii förvaltningsförhållanden. JFFT 55 s.215—253.
Vihma, Väinö. Om uppsåtligen eller genom vållande framkallade försäkringsfall med särskild hänsyn till brandförsäkring. NFT 53 s. 331—351.
Vihma, Väinö.. Om försäkringsagentens rättsligaställning med särskilt beaktande av ivilken grad hans uttalanden förpliktaförsäkringsgivaren. NFT 54 s. 133—146.

 

SAKRÄTT

 

Bergström, Svante. Samhälleliga spörsmålrörande byggnad å annans grund. SvJT55 s. 369—387.
Eriksrud, Emil. Eiendomsforbehold i inventar og tilbehør til skib. AfS 55 s.493—508.
v. Eyben, W. E. Interessentskaber ogsamejer, en oversigt. J 55 s. 1—26.
Grönfors, Kurt. Ogiltighetspåföljden enligt jordförvärvslagen. SvJT 55 s. 449—468.
Illum, Knud. Om tilfælde eller fast regresi panteretsforhold. UfR 53 s. 61—80.
Illum, Knud.. Om Tilbageholdsrettens Inhold.UfR 53 s. 312—320.
Ipsen, Svend. Kreditforfølgning medEjerpant. UfR 53 s. 1—16.
Jørgensen, Stig. Trediemands Ret og Udlæg i Løsøre. UfR 54 s. 106—115.
Kruse, Fr. Vinding. Ejerpantebreve.UfR 55 s. 21—23.
Kruse, Fr. Vinding.. Om speditørens tilbageholdsret.J 55 s. 433—443.
Malmström, Åke. Svensk rättspraxis.Sakrätt 1948—1954. SvJT 55 s. 593—617.

 

SPECIELL PRIVATRÄTT

 

Aarflot, Harald. Unntagelsesbestemmelser i patentloven vedrörende kjemiskeprodukter. NIR 53 s. 61—83, jfr s. 174.
Alkil, Niels. Magnetofoner i ophavsretligbelysning. TfR 55 s. 256—286.
Alton, E. Om gyldigheten av fakturaverdiklausuler i konossementer ogfraktbrev. NR 54 s. 27—32.

644 HOLGER ROMANDERBoeg, Poul. Amerikansk interlegal mandskabsret. AfS 55 s. 81—109.
Borchsenius, Christian jun. Noen ord omuttrycket »feil eller forsømmelse i navigeringen eller behandlingen av skibet»i konnossementslovens § 4 nr. 2 a. AfS55 s. 110—140.
Brækhus, Sjur. Bortfrakterens ansvar forutlevering av last til ulegitimert mottager. AfS 55 s. 141—159.
Brækhus, Sjur.. Avtalen om »fast meglerforbindelse». AfS 55 s. 474—492.
Bruun, Olof. Ansvar och begränsning.AfS 53/54 s. 481—522.
Dickson, Harald. Några frågor rörandestadsfastigheters avkastningsvärden.SSpT 54 s. 391—400.
Eberstein, Gösta. Generalagents varumärkes- och firmarätt. NIR 54 s. 1 —14.
Eberstein, Gösta.. Om tvångsöverlåtelsen av de tidigare tyskägda varumärkena. NIR 55s. 61—67.
Eberstein, Gösta.. Upphovsmannarättens föremåloch innehåll — ännu en gång. TfR 55s. 113—131.
Edmunds, H. B. Marine Insurance —Institute Time Clauses Hulls. AfS 5354 s. 401—430.
Fredelius, Hjalmar. Om adliga släktersensamrätt till namnet. SvJT 55 s. 479—486.
Godenhielm, Berndt. Något om uppfinningshöjd. JFFT 53 s. 62—68.
Godenhielm, Berndt.. En förlagsrättslig avhandling(Hans Saxén, Förlagsavtalet). JFFT 55s. 137—163.
Godenhielm, Berndt.. Kan ersättning ådömas för ideellskada vid patentintrång? NIR 54 s.161—168.
Granfelt, O. Hj. Invändningar i växelmål.JFFT 54 s. 153—167.
Grenander, Nils. »Personlig fordran» enligt 54 § av den svenska försäkringsavtalslagen. AfS 53/54 s. 465—469.
Halvorsen, Frøystein. Streiftog i norsk sjöforsikringsplan. AfS 53/54 s. 321—343.
Halvorsen, Frøystein.. Skipper-rederens rett til ansvarsbegrensning for nautiske feil. AfS 55 s.451—461.
Halvorsen, Frøystein.. Enkelte problemer i læren om»substituted expenses» i felleshavari.AfS 55 s. 520—531.
Hedfeldt, Erik. Några spörsmål om förlagsavtal. NIR 54 s. 148—160.
Hessler, Henrik. Svensk rättspraxis.Växel- och checkrätt 1945—1953.SvJT 55 s. 36—44.
v. d. Hude, Harry. Kan reparerede maskiner og uoriginale reservedele forhandles under den originale varesmærke? NIR 54 s. 69—75.
Kivimäki, T. M. Vilket skydd åtnjutertekniska ritningar, konstruktioner ochandra tekniska förebilder? NIR 53 s.116—128, jfr s. 153.
Klingenberg, Olaf. Om objektivt ansvarfor skipssammenstøt. AfS 55 s. 532—541.
Körner, Lennart. God affärssed och illojalkonkurrens. NIR 54 s. 81—89.
Lindgren, Birger. Nyhetsgranskningenhos den svenska patentmyndigheten.NIR 54 s. 187—197, jfr s. 200.
Ljungman, Seve. Mera om industrimusiken. NIR 54 s. 39—52.
Lund, Torben. Den nye verdens-konvention vedrorende ophavsret. NIR 53 s.1—26.
Lund, Torben.. Om ophavsrettens grundbegreber.NIR 54 s. 131—147.
Lund, Torben.. Grænsen mellem »offentlig» og»privat» inden for ophavsretten. NIR55 s. 68—86.
Lögdberg, Åke. Författarrätten i dagensläge. ST 53 s. 429—441.
Lögdberg, Åke.. Industrimusiken ännu en gång.NIR 55 s. 12—23.
Malmström, Åke. Några synpunkter rörande föranvändarrätten. NIR 54 s.121—130.
Meyer, P. Norman. The Notraship settlement. AfS 55 s. 562—577.
Michelet, Hans Peter. Om skade på skipunder tidsbefraktning. AfS 53/54 s.523—559.
Michelet, Hans Peter.. The Liability for contracts withthird parties when the vessel is ontimecharter. AfS 55 s. 578—589.
Moe, Fredrik. Konnossementer i bankpraxis. AfS 54 s. 46—61.
Myrdahl, Kr. Fr. Tidstop når kollisjonsskader og rederiskader repareres samtidig. AfS 55 s. 590—598.
Nerdrum, Johan. Om de luftrettslige ansvarsforhold. NFT 53 s. 380—390.
Neumeyer, Fredrik. Tvångslicens. NIR54 s. 169—186.
Olsen, Julie. Pariserkonventionens artikel 8. NIR 53 s. 104—115.
Pedersen, Axel H. Licitation. Træk af udviklingen. Sprogbrug. J 54 s. 57—74.
Philip, Allan. Antitrustretten i U. S. A.J 53 s. 273—298, jfr s. 421.
Pineus, Kaj. From an Average Adjuster'sPractice. AfS 53/54 s. 445—464.
Pineus, Kaj.. Substituted expenses, allmänprincip eller specialitet. AfS 54 s. 62—73.
Pineus, Kaj.. Inkommande skadestånd och dessfördelning. AfS 55 s. 622—637.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1953—1955 645Plesner, Mogens. Nogle problemer i forbindelse med frivillig overdragelse afudnyttelsesretten af patentrettigheder.J 55 s. 201—224.
Ross, Alf. Ophavsretten under mikroskop. SvJT 55 s. 245—254.
Rordam, Kjeld. Sejlads under isforholdog isklausuler. UfR 55 s. 265—273 ochJFFT 55 s. 173—190.
Sandene, Erling. Enkelte trekk fra norskekspropriasjonslovgivning. NAT 54 s.34—45.
Selmer, Knut Sejersted. Bör vi få lovregler om personlighetens rettsvern? NIR55 s. 1—11.
Symmers, William G. Principal Differences between English and AmericanHull Time Clauses. AfS 53/54 s. 431—444.
Uggla, Claes. Om överlåtelse- och licensfrågor inom varumärkesrätten. NIR53 s. 84—103, jfr s. 200.
Uggla, Claes.. Degeneration av varumärken.NIR 55 s. 24—38.
Weincke, W. Retsbeskyttelse for udøvende kunstneres præstationer. TfR 55 s.506—527.
Wiig, Gustav. Mottakskonnossement efternorsk sjørett. AfS 55 s. 203—450.

 

ARBETSRÄTT

 

Adlercreutz, Axel. Den nya arbetslagstiftningen i Västtyskland. SvT 55 s. 142—148.
Dahlman, Gunnar. Något om arbetsdomstolens betydelse för arbetsrättens utveckling. SvJT 54 s. 1—20.

 

FAMILJE- OCH ARVSRÄTT

 

Andersen, Ernst. Den såkaldte absoluttebevisværdi af visse blodtypebestemmelser. UfR 54 s. 21—29, jfr s. 141.
Asmussen, Johan. Arveforskud og ligestilling. UfR 55 s. 289—299.
Celander, Sven. Sextusenkronorsregelnoch laglotten. SvJT 53 s. 276—278.
Flodin, Tore. Om underhållsbidrag urkvarlåtenskap. TSA 55 s. 165—171.
Fogelklou, L. Om testamentsexekutorsbefogenhet beträffande arvskiftes förrättande. SvJT 54 s. 82—90.
Gerle, Bo. Psykiatriska synpunkter påvårdnaden om barnen efter skilsmässa.SvJT 54 s. 299—305.
Godenhielm, Berndt. Om preskription avarv. JFFT 54 s. 95—121.
Henningsen, K. Om de nyere blodtypesystemers anvendelse i rettens tjeneste.J 53 s. 17—31.
Henningsen, K. Om værdien af det »biologiske bevis» i faderskabssager. UfR54 s. 273—276.
Jonsson, Bengt. Blodgruppsstatistisk sannolikhetsberäkning som bevismedel ifaderskapsärenden. SvJT 53 s. 14—18,jfr s. 268.
Lassen, Jørgen. Træk af dansk administrativ praksis angående ægteskabsopløsning. SvJT 55 s. 469—478.
Lind, Oluf. Tidsbegrænsning af underholdspligt. J 54 s. 295—302.
Malmström, Åke. Sextusenkronorsregelnoch laglotten. SvJT 53 s. 402—412, jfrs. 743.
Malmström, Åke.. Forum för boupptecknings inregistrering, boutredningsmannaförordnande m. m. i vissa fall. SvJT 55 s. 577—581.
Mikkelsen, Erik. Nogle processuellespørgsmål i eksekutorboer. UfR 54 s.157—167.
Nebelong, Bent. Familieformueret og livsforsikring. NFT 55 s. 281—296.
Petersen, Theodor. Hvorvidt kan personlig skat opføres som passiv i ægtefelleboer? UfR 55 s. 185—195.
Ross, Alf. Endnu engang blodtypebevis.J 55 s. 33—40.
Ross, Alf.. Om blodtypebestemmelsers beviskraft. UfR 54 s. 73—88.
Sand, Knud. Om verderingen af retsligeblodtypebestemmelser. En interskandinavisk vejledning for jurister. UfR54 s. 173—186.
Söderlund, Birgit. Ett spörsmål rörandeinregistrering av äktenskapsförord.JFFT 55 s. 356—367.
Trolle, Jorgen. Arveretten og den højelevealder. SvJT 54 s. 289—298.
Trolle, Jorgen.. Den grønlandske Ægteskabslov.J 55 s. 63—72.
Trolle, Jorgen.. Om Deling af Skattepligten vedSkifte af Ægtefælleboer — derunderogsaa uskiftet Bo. UfR 55 s. 13—20.
Trolle, Jorgen.. Berigelseslæren og § 18 i lovenom borteblevne. J 54 s. 303—314.

 

STRAFFRÄTT

 

Agge, Ivar. Nödrättens straffrättsliga reglering. JFFT 54 s. 201—213.
Ancel, Marc. Grundtankarna hos rörelsenför socialskydd. NTfK 55 s. 99—106.
Aude-Hansen, Carl. Straf contra behandling. TfK 53 s. 41—50.
Andenæs, Johs. Straffutmåling. NR 54 s.129—146.
Andenæs, Johs.. Kriminalprofylakse, behandlingog straff. JFFT 54 s. 214—227.
Aubert, Vilhelm. »White-Collar» forbrytelser. NTfK 54 s. 161—173.

646 HOLGER ROMANDERBech, Erik. Drab i hypnose? NTfK 55 s.289—317.
Bolin, Lars. FN-seminarium om anstaltsbehandling av unga lagöverträdare. NTfK 54 s. 69—72.
Borch, Ulrik. Litt om behandlingen avjuvenile delinquency i U. S. A. NTfK53 s. 253—262.
Bremer, Johan. Etterundersøkelser av legalt kastrerte personer i Norge i 15 årsperioden 1935—49. NTfK 53 s. 201—230.
Christensen, Erik. Et tilfælde af imaginært putativt skyldnersvig. UfR 54 s.144—155.
v. Eyben, W. E. Forsorgsdomme og betingede domme. J 54 s. 1—20, jfr s. 21.
v. Eyben, W. E.. Landssvigerkriminaliteten. J 55s. 269—282.
Falconer, Bertil. Den medicinska ochrättsliga bedömningen av alkoholblodprovets tillförlitlighet. SvJT 54 s. 217—242.
Gjelsvik, Øystein. Lovbrudd i næring.NTfK 54 s. 149—160.
Goldschmidt, Verner. Den grønlandskekriminallov og dens sociologiske baggrund. NTfK 54 s. 133—148 samt 242—268.
Gråby, Lars. Ett experiment till förebyggande av brott. SM 54 s. 740—748.
Harbou, Niels. Nogle bemærkninger ommentalobservationer. NTfK 55 s. 141—165.
Heuman, Maths. Om användningen avnarkoanalys inom straffprocessen.SvJT 55 s. 225—244.
Hiorthøy, Finn. Europeisk samarbeid angående utlevering av forbrytere. NTfK54 s. 197—207.
Holm-Nielsen, K. Om forældelse af påtale efter den danske patentlov. J 53s. 179—184.
Hurwitz, Stephan. Et par spørgsmål om»Forbrydelser vedrorende bevismidler».JFFT 54 s. 286—291.
Hye-Knudsen, Axel. Om løsladelse afdrabsforbrydere. NTfK 54 s. 115—132.
Kaarsberg, O. I. Danske domme i straffesager 1951—1953. NTfK 54 s. 223—241.
Kinberg, Olof. Om den s. k. allmänpreventionen. SvJT 53 s. 449—469.
Kinberg, Olof.. Ett kriminologiskt forskningsprojekt i kritisk belysning. SLT 55 s.3166—3188.
Kinberg, Olof och Inghe, Gunnar. Principiella krav på kriminologiska undersökningar. SLT 54 s. 2379—2394.
Kinberg, Olof.. Granskning av utredningen angående förvarings- och internerings
klientelet jämte sammanfattning avkritiken. SLT 54 s. 2585—2596.
Kinberg, Olof och Inghe, Gunnar. Kriminalpolitisk terapi. Kriminologisk forskning. Professur i kriminologi. SLT 54s. 2922—2937.
Kirchheiner, K. Om tiltalefrafald. NTfK53 s. 193—200.
Kiørboe, Erik. Kriminalitet blandt epileptikere. NTfK 54 s. 35—47.
Kruse, Fr. Vinding. Högbroforssagen. J54 s. 427—438.
Leivestad, Trygve. Norske straffedommer1953. NTfK 55 s. 37—45.
Leksell, E. G. Några spörsmål vid tilllämpningen av skattestrafflagen å oriktig självdeklaration. SvJT 54 s. 659—666.
Lindberg, J. G. Förvaringsklientelets sammansättning. TfK 53 s. 61—65.
Lundquist, Ring. Kriminellt homosexuellt beteende hos män — en sociologiskundersökning. SLT 53 s. 414—422.
Löken, Knut. Anvendelse av subsidiærfrihetsstraff. NTfK 54 s. 314—327.
Marcus, Franz. Vesttysk straffelovgivning 1949—1953. NTfK 54 s. 344—358 samt 55 s. 46—58.
Molland, Jacob och Bakke, Einar. Promillebestemmelser i motorvognloven.NTfK 55 s. 1—19.
Muller, Sigurd. En oversikt over behandlingen av unge lovovertredere i England. NTfK 55 s. 341—347.
Nelson, Alvar. Filmmord. Reflexionerkring en dom av Norges høyesterett.SvJT 54 s. 21—29.
Nyquist, Ola. Personundersökning ochövervakning. Ti 55 s. 149—153.
Olsson, Axel. Ett bidrag till frågan omnarkoanalysens användning i brottmålsprocessen. TSA 53 s. 11—17.
Palmgren, Bo. Ärekränkning mot kollektiv. JFFT 54 s. 384—396.
Parelius, Niels. Den norske høyesterettsstraffutmålingspraksis i drapssaker.NTfK 55 s. 126—140 samt 251—268.
Ross, Alf. Et retssociologisk forsog. TfR54 s. 358—375.
Rudholm, Sten. Det svenska brottsbalksförslaget. JFFT 53 s. 133—149.
Rudholm, Sten.. Brottsbalksförslaget och remisskritiken. TSA 54 s. 408—412.
Rudstedt, Gunnar. Behandlingsplaneringinom fångvården. TfK 55 s. 1—4.
Schlyter, Karl. Om psykiatrisk vård avbrottslingar. Några svenska reformfrågor. JFFT 54 s. 405—416.
Schwindt, Bertel. Finska domar i brottmål 1945—47. NTfK 54 s. 327—332.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1953—1955 647Schwindt, Bertel. Finska domar i brottmål 1948—50. NTfK 55 s. 318—325.
Smith, Jørgen. Større danske straffesagerom svig og uredelighed. NTfK 55 s.20—36.
Sondén, Torsten. Reseberättelse över enpsykiatrisk och kriminologisk studieresa i Italien 1952. TTfK 53 s. 231—252.
Sondén, Torsten.. Kriminaljournal kontra skrivslöseri. SvJT 53 s. 90—97.
Stillschweig, Kurt. Om straffansvar vidbrott i rus. NTfK 54 s. 7—18.
Strahl, Ivar. Sjätte internationella straffrättskongressen. NTfK 53 s. 347—357.
Strahl, Ivar.. Svensk rättspraxis. Straffrätt1948—1952. SvJT 53 s. 552—579.
Strahl, Ivar.. Rörelsen för socialskydd. SvJT55 s. 28—35.
Sveen, Reidar. Om dødsstraffen. NTfK54 s. 334—343.
Sveri, Knut. California Youth Authority.NTfK 54 s. 53—64.
Thornstedt, Hans. Några frågor rörandemedverkan till rattfylleri. SvJT 54 s.145—157.
Törnqvist, Karl-Erik. Om återfallsbrottslighetens orsaker. TfK 55 s. 53—59.
Uddenberg, C. E. Reflexioner över denrättspsykiatriska verksamhetens omfattning och organisation. SLT 55 s.696—703, jfr s. 1243.
Waaben, Knud. Drab og dødsstraf i England. J 54 s. 189—199.
Walberg, Sten. Tryckfrihetsförordningenoch brottspåföljderna. SvJT 54 s. 405—410.
Wersén, Axel. Sinnessjuklagen och medicinalstyrelsen. SLT 54 s. 2267—2283.
Wolf, Preben. Kan vi forutsige krimineltrecidiv? 30 års prognoseforskning.1923—53. NTfK 55 s. 193—208.
Ödegård, Örnulf. Kriminologiske synspunkter på alkoholismens kliniske utvikling. SM 54 s. 1—10.

 

PROCESSRÄTT

 

Ahlgren, Rudolf. Om måls förberedandei hovrätt. En utredning inom hovrätten för Övre Norrland. TSA 54 s. 3—14.
Bang, C. Domstolenes inbyrdes kompetence. J 55 s. 463—481.
Bing, Ludvig. Højesteretsakførerprovenog domstolene. J 54 s. 439—442.
Bolding, Per Olof. Sannolikhet och bevisvärdering i brottmål. SvJT 53 s. 305—338.
Bomgren, Gunnar. Muntlighet kontraskriftlighet. TSA 55 s. 3—18.
Bomgren, Gunnar. Advokat och domar5under förberedelse i civilmål. TSA 5es. 137—148.
Candolin, Birger. Om begränsning avvade- och missnöjesanmälan. JFFT 55s. 5—16.
Ehlers, Knud. Procesmåden i boligretssager m. v. J 54 s. 82—90.
Ehlers, Knud.. Litis pendens. J 55 s. 233—241.
Ehrnrooth, Georg C. Skiljeavtalet och behandlingen av tvistig konkursbevakning. JFFT 55 s. 93—109.
Ekdahl, Curt. Erfarenheter av en nyrättegångsordning. TSA 54 s. 97—100.
Ekdahl, Curt.. Rättegångskostnader i trafikmål.TSA 54 s. 289—293.
Ekdahl, Curt.. Skiljedomskostnad. TSA 55 s. 92—96.
Ekelöf, Per Olof. Mellandom i brottmål.SvJT 54 s. 65—81.
Ekelöf, Per Olof.. Om talan i brottmål. SvJT 54 s.353—365.
Gomard, Bernhard. Retsplejelov ellerforetningsorden. J 55 s. 253—262.
Granfelt, O. Hj. Lectio precursoria viddisputationen den 29 maj 1906. JFFT54 s. 174—186.
Granfelt, O. Hj.. Några civilprocessuella konstruktionsfrågor och grundsatser. JFFT 54s. 187—193.
Hagberg, Lennart. Några spörsmål omeditionsplikt och god advokatsed. TSA54 s. 261—270.
Harbou, Niels. Omlægning af dommerembederne eller fortsat dommere tilnedsat pris. J 54 s. 103—120.
Hassler, Åke. Erfarenheter av densvenska processreformen. JFFT 54 s.257—265.
Hassler, Åke.. Svensk rättspraxis. Exekutionsrätt 1948—1953. SvJT 55 s. 94—109.
Hector, Harry. Rättegångsförfarandet ipatentmål. NIR 55 s. 87—96.
Hemming-Sjöberg, A. Om behandlingenav flera åtal mot en och samma tilltalad. TSA 53 s. 90—104.
Hemming-Sjöberg, A.. Advokats ansvar för kommissionsombud. TSA 55 s. 149—164.
Holm, Einar. Om domarens bundenhetoch frihet. TSA 53 s. 7—10.
Holm, Einar.. Erfarenheter av en ny rättegångsordning. TSA 53 s. 120—135, jfr s. 320.
Højris, H. Landsnævn eller retspleje. J54 s. 321—328.
Illum, Knud. HøjesteretssagforerprøvensAfskaffelse. UfR 55 s. 1—10.
Johannesson, Olafur. Den nya isländskastraffprocesslagstiftningen. JFFT 54 s.292—303.
Lahtinen, Osvi. Om part och saklegitimation. JFFT 55 s. 17—36.

648 HOLGER ROMANDERLassen, Johan. Nogle bemærkninger omdansk retshjælp. J 55 s. 242—251.
Lund, Thomas. The Compensation Fundi England. TSA 53 s. 171—190.
Lund-Andersen, Svend. Kan vi lære nogetaf svensk retspleje? UfR 54 s. 241—252.
Molin, Gunnar. Erfarenheter av en nyrättegångsordning. TSA 54 s. 271—281.
Nordfelt, Hj. Rättegången i skiftesmål.SvJT 53 s. 209—222, jfr s. 589.
Nybergh, Björn. Bevisbördan vid utsökning av överlåten men icke endosseradblancoväxel. JFFT 53 s. 87—95.
Olivecrona, Karl. Grunden och saken. Ettbidrag till belysning av frågorna omändring av talan och res iudicata itvistemål. JFFT 54 s. 313—346.
Olivecrona, Karl.. Några ord om utvidgning av åtal.SvJT 54 s. 565—570.
Palmgren, Bo. Konkursgäldenärens hörande under sanningsförsäkran. JFFT54 s. 49—61.
Pedersen, Hans. Om editionsplikt, sedlighet och en del annat. TSA 55 s. 297—300.
Penser, Wilhelm. En försvarares dilemma. TSA 54 s. 159—164.
Persson, Folke. Domstolshandräckningoch delgivning i utlandet. SvJT 53 s.487—493.
Petersen, Theodor. Höjesteretssagförerpröver og domstolene. J 54 s. 371—378, jfr s. 439.
Sjöberg, Adolf. Rättshjälpen i England.TSA 53 s. 159—170.
Stampe, Erik. Konkursreglerne og denfrivillige likvidation. J 54 s. 249—272.
Söderlund, Erik. Klagande utan motpart— ett spörsmål rörande besvärsförfarandet i hovrätt. SvJT 55 s. 581—585.
Tamm, Henrik. Nogle bemærkninger omforberedelse af borgerlige landsretssager ved underret. J 55 s. 365—375.
Topsøe-Jensen, Hans. Sandhet eller status quo (problem omkring genoptagelse af faderskabssager). J 54 s. 451—469.
Wachtmeister, Arvid. Indicier som bevismedel. SvJT 55 s. 94—104.
Walnum, Jacob. Rettshjelp for ubemidlede i England. NAT 54 s. 200—216.
Welamson, Lars. Svensk rättspraxis.Civil- och straffprocessrätt 1948— 1952.SvJT 53 s. 681—728.
Weslien, P. A. Något om arvodesdebitering. TSA 55 s. 81—91.
Westman, Bo. Om försvararens rättigheter och plikter. TSA 53 s. 295—304.
Westman, Bo.. Om editionsplikt i största allmän
het eller Kodex för mycket sedliga advokater. TSA 55 s. 19—23.
Westman, Bo.. Om försvarares skyldighet attfullfölja huvudmannens talan. TSA 55s. 97—102.
Wulff, Hans. Lægens tavshedspligt. UfR53 s. 113—137, jfr s. 138.
Ostlid, Henry. Streiftanker om domsskrivning og domsgrunner. NR 55 s.897—906.

 

STATSRÄTT

 

Andersen, Poul. Danske grundlovsændringer, som kostede anstrengelser. ST53 s. 415—428.
Eek, Hilding. Makten över utrikes ärendena. ST 54 s. 375—391.
Eek, Hilding.. Några tryckfrihetsrättsliga principspörsmål. SvJT 55 s. 145—157.
Graffman, Gösta. Statsrättsliga besvär.Ett schweiziskt rättsinstitut. FT 54 s.210—220.
Herlitz, Nils. Nordiska rådet. ST 53 s.1—26.
Jansson, Jan-Magnus. Grundlagsutskottet som grundlagstolkare. JFFT 55 s.277—297.
Jägerskiöld, Stig. Några statsrättsligasynpunkter på nådeinstitutet. ST 55 s.249—269.
Kjellin, Björn. Nådeinstitutets uppgift.Ett svar till docenten Gustaf Petrén.ST 54 s. 504—510, jfr s. 510—514.
Kjellin, Björn.. Debatt om nåd. SvJT 55 s. 158—170.
Leibholz, Gerhard. Författningsjurisdiktion i demokratiskt rättssamhälle enligt den västtyska grundlagen. ST 55s. 1—22.
Nelson, Alvar. Nåden i nöd? Reflexionerkring tre riksdagsärenden angåendenådeinstitutet. SvJT 55 s. 549—557.
Olsson, Henrik A. Till frågan om ministerstyrelsens förenlighet med lydelsen av1809 års regeringsform. ST 53 s. 319—333.
Olsson, Henrik A.. Ett grundlagsstridigt uppskovsförfarande vid riksdagarna 1810—1815.ST 54 s. 41—50.
Petrén, Gustaf. Nådeinstitutets uppgift.Några randanteckningar till en interpellationsdebatt. ST 54 s. 391—399.
Strömberg, Håkan. Utvisning och förvisning såsom föremål för nåd. ST 55 s.305—311.
Wadén, Ingel. Innebörden av begreppetallmän handling. ST 55 s. 43—52.
Westerberg, Ole. Replik till licentiat Gus

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1953—1955 649taf Vidhög och professor Jörgen Westerståhl. ST 54 s. 544—551.
Westerståhl, Jörgen. Om grundlagstolkning. ST 54 s. 537—544.
Wiberg, Sören. Folkomröstningsfrågan isvensk riksdag. Ti 53 s. 602—607.
Vidhög, Gustaf. Om grundlagstolkning.ST 54 s. 516—536.

 

FINANSRÄTT

 

Bomgren, Gunnar. Handelsbolagens skatteproblem. SSkT 53 s. 241—250.
Bratt, John. Angående skattefrågan vid»utköp» av fastighet från fastighetsföreningar och fastighetsaktiebolag.SSkT 53 s. 17—20.
Bratt, John.. Om skattskyldighet för understödfrån familjestiftelser. SSkT 53 s. 97—101.
Bratt, John.. Om aktiebolagens och de ekonomiska föreningarnas rätt till avdragför ränta å gäld, som belöper på avdem innehavda aktier eller andelar.SSkT 53 s. 183—189.
Bratt, John.. Om beskattning av inkomst under konkurstillstånd. SSkT 53 s. 223—240.
Bratt, John.. Till frågan om dödsbonas beskattning. SSkT 55 s. 297—304.
Cederwall, Gustav. Företagsbeskattningoch konjunkturer. Ti 54 s. 591—597.
Elfving, Folke. Beskattningsförfarandet iDanmark. SSkT 55 s. 87—105.
Ernberg, Albert. Löneavdraget enligt uppbördsreformen. ST 54 s. 181—188.
Geijer, Erland. Om fondskatten. SSkT 54s. 195—224.
Grabe, Gerhard. Beror pensionsförsäkringsbeskattning på vem som är förmånstagare? SSkT 55 s. 152—165, jfr s. 305.
Hartog, Sten. Om skattefrihet för allmännyttiga stiftelser och sammanslutningar jämlikt 3 § arvsskatteförordningen. SSkT 53 s. 257—286.
Mutén, Leif. Om »indexobligationers» beskattning. Några synpunkter på ettaktuellt rättsfall. SSkT 53 s. 314—323.
Mutén, Leif.. Om studiekostnaders behandlingi beskattningshänseende. SSkT 54 s.361—368.
Nisell, Sal. Några synpunkter på medlemsavgiftsbegreppet i anslutning tilldet skatterättsliga bedömandet. SSkT54 s. 93—106.
Rosenqvist, Eric. Den nya företagsbeskattningen. SSkT 55 s. 177—198.
Sandström, K. G. A. Om inkomstbeskattning av oskift dödsbo samt delägaredäri. SSkT 54 s. 7—51.
Sandström, K. G. A. Eftertaxeringsinstitutet i ny gestaltning. SSkT 55 s.356—382.
Sterner, Harry. Nöjesskatten. Något omlänsstyrelsernas befattning med nöjesskatten. SSkT 53 s. 373—383.
Sundberg, Bertil. Om beskattning ochskattebesvär i Finland. SSkT 54 s. 317—332.
Tham, C. H. Bokgranskningsrapporternas bevisvärde vid skönsmässiga taxeringar. SSkT 53 s. 102—111.
Thomsen, Chr. L. Hovedlinier i det engelske bevillningssystem. NAT 54 s. 169—187.
Welinder, Carsten. Kommunalskattelagenur redaktionell synpunkt. SSkT 55 s.317—325.
Wigert, Alarik. Några uppbördsproblem.SSkT 55 s. 287—296.
Villard, Börje. Rätt till avdrag för utländska skatter. SSkT 55 s. 234—247.

 

FÖRVALTNINGSRÄTT

 

Andersen, Poul. Ny grundlovsbestemmelser af særlig interesse for administrationen. NAT 54 s. 93—110.
Aurelius, N. O. Bevittning, bestyrkandeoch vidimation. FT 54 s. 77—83.
Bahr, H. Norske høyesterettsdommer avadministrativ interesse. NAT 54 s. 126—149 samt 55 s. 137—179.
Björkquist, E. G. A. Om medicinalstyrelsens disciplinära verksamhet. FT 55 s.1—15.
Bohman, Gösta. Priskontroll och rättssäkerhet. Några synpunkter. FT 53 s.306—318.
Christensen, Erik. Domstolskontrol medadministrativ frihedsberøvelse. UfR 53s. 197—216.
Eek, Hilding. Socialpolitikens rättsordning. Några rättssystematiska synpunkter. FT 53 s. 221—230.
Eek, Hilding.. Upplåtelse av gatu- och vägmarkför den allmänna rörelsen. ST 54 s. 235—247.
Ehnbom, Bertil. Om formerna för eftergift m. m. i fråga om statens fordringar. FT 53 s. 137—159.
Elsin, P. E. Tillställning å gata. Polismyndighets befogenhet och arrangörens ersättningsskyldighet. FT 55 s.29—41.
Frost, J. L. och Lorenzen, Aa. Danskedomme 1954 af administrativ interesse.NAT 55 s. 61—76.

650 HOLGER ROMANDERHaarløv, Tyge. Grundloven og den administrative frihedsberøvelse. J 54 s.201—232.
Haarløv, Tyge.. Reflex fra Hilding Eeks socialret.NAT 55 s. 4—22.
Hammarberg, Cecil. Kammarrättspraxis imantalsskrivningsmål. FT 55 s. 291—302.
Hedelius, Erik. Om begreppet bosättningenligt praxis i mantalsskrivningsmål.SSkT 54 s. 255—276.
Hedelius, Erik.. Begreppet tillfällig vistelse enligtpraxis i mantalsskrivningsmål. SSkT54 s. 303—316.
Herlitz, Nils. Förvaltningsrättsliga framtidsperspektiv. FT 55 s. 81—95.
Hernmarck, Michael. Byggnadslagen ochstadsplaneavtalen. FT 53 s. 319—330.
Holmberg, Stig G. Till frågan om kombination av straff och vite. FT 55 s.352—354, med efterskrift av HåkanStrömberg.
Höjer, Karl J. Skyddsuppfostran enligt22 § d) barnavårdslagen. SM 54 s. 407—417.
Jägerskiöld, Stig. Staten, kronan ochmyndigheterna. Några anteckningar.FT 54 s. 299—342.
Jägerskiöld, Stig.. Från fattigvård till socialhjälp.FT 55 s. 249—274 samt 325—340.
Kaijser, Fritz. Något om reservationsrätten i kommunala beslutande ochförvaltande organ. SvStT 53 s. 132—140.
Kaijser, Fritz.. Några kommunalrättsliga synpunkter på den senaste SACO-konflikten. SvStT 55 s. 535—545.
Klackenberg, Henrik. Kompetenskravenunder debatt. FT 54 s. 159—169.
Krantz, Åke. Om redogörareansvaret itullverket. FT 54 s. 84—94.
Kuuskoski, Reino. Överklagande av regeringsbeslut i Finland. NAT 54 s. 22—32.
Kuuskoski, Reino.. Den finska lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden. FT 55s. 213—223.
Kuylenstierna, C. W. U. Några synpunkter på frågan om ersättningsskyldigheten för redogörare i anmärkningsmål. FT 54 s. 127—158.
Lange, Halvard. Administrative problemer i norsk utenrikstjeneste. NAT 54s. 1—21.
Merikoski, V. Särdrag i Finlands förvaltningsrättsliga rättsskyddssystem. NAT53 s. 173—185.
Merikoski, V.. Utvecklingstendenser ifråga omdomstolskontrollen av förvaltningen.ST 54 s. 202—216.
Meyer, Poul. Administrativ effektivitet.NAT 54 s. 188—199.
Norrman, Sune. Processen i mål om rättmantalsskrivningsort. SSkT 53 s. 118—126.
Nuorvala, Aarne. Tjänstemannapraktikanternas rättsliga ställning i Sverigeoch i Finland. NAT 53 s. 326—336.
Nyman, R. Länsstyrelserna och frihetsberövandena. FT 54 s. 1—20.
Os, Audvar. Noen spørsmål om habiliteti forvaltningen. NAT 53 s. 301—325.
Palme, W. A. Om partshabiliteten i denförvaltningsrättsliga lagskipningen.JFFT 53 s. 125—132.
Palme, W. A.. Om saklegitimation i den förvaltningsrättsliga lagskipningen. JFFT 54s. 361—383.
Pedersen, Inger Margrete. Forvaltningsprocessen i danske ministerier. FT 53s. 292—305.
Petrén, Gustaf. Justitieombudsmannensuppsikt över förvaltningen. FT 53 s.79—95.
Petrén, Gustaf.. Regeringsrättens kontroll överförvaltningen i komparativ belysning.FT 55 s. 126—142.
Petrén, Gustaf.. Administrativa rättssäkerhetsproblem. En anmälan av aktuell litteratur. SvJT 55 s. 618—633.
Rahm, Håkan. Rättssäkerhetsgarantiernavid internering av sinnessjuka i Sverige och några andra länder. FT 53 s.331—339.
Reeh, Rasmus. Er tjenestemandsstrejkerlovlige efter dansk ret? NAT 53 s. 104—118.
Strömberg, Håkan. Förnyat föreläggandevid vite. FT 54 s. 65—76.
Strömberg, Håkan.. Äger stad uttaga platsavgift förfasta försäljningskiosker på gatumark?FT 55 s. 46—51.
Strömberg, Håkan.. Under vilka förutsättningar börenligt svensk förvaltningsrätt en förvaltningsakt anses som en nullitet? FT55 s. 112—125.
Strömberg, Håkan. Om kombination avstraff och vite. FT 55 s. 197—212.
Sundberg, Halvar G. F. Ur regeringsrättens årsbok 1951. FT 53 s. 65—78.
Sundberg, Halvar G. F.. Den kommunala kompetensenefter 1948 års kommunalreform. ST 53s. 334—350.
Sundberg, Halvar G. F.. Uppsägning eller avsättning. ST53 s. 504—514.
Sundberg, Halvar G. F.. Om begreppet utlagd gatumark.ST 54 s. 408—412.
Svennegård, Carl. Behovsprövning i uppsägningsmål. SvJT 53 s. 625—638.
Trolle, Jørgen. Administrativ frihedsberøvelse. J 55 s. 149—167.
Wahlbäck, Martin. De bostadssökandeoch rättssäkerheten. Ett genmäle. FT53 s. 340—344, jfr s. 231.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1953—1955 651Walberg, Sten. Taxeringsprocessen underdebatt. FT 55 s. 313—324.
Wennergren, Bertil. Det administrativarättsskyddet. FT 55 s. 143—153.
Westerberg, Ole. Behovsprövning i socialrätten. FT 55 s. 96—111.
Westman, E. G. Om kommunala nämnders delegationsrätt. FT 53 s. 1—9.
Westman, E. G. Kommunal förvaltning genomaktiebolag. FT 54 s. 191—209.
Wiman, Hans. Behovsprövning på bostadsmarknaden. Några synpunkter.FT 53 s. 231—245, jfr s. 340.

 

INTERNATIONELL RÄTT

 

Backström, Åke. Något om adoptionsinstitutets uppkomst och utveckling ifinsk internationell privaträtt. DL 53s. 82—97.
Bagge, Algot. Erfarenheter och resultatfrån det internationella rättsarbetet.SvJT 55 s. 388—398.
Bahr, H. Internasjonal-rettslige spørsmålvedrorende fastsettelse av farskap ogbidragsplikt til barn utenfor ekteskap.TfR 54 s. 85—110.
Castrén, Erik. On State Succession inPractice and Theory. ASJG 54 s. 55—75.
Castrén, Erik. Revision av Förenta Nationernas stadga. NTfIR 55 s. 93—105.
Cederlund, Edward. Några huvudlinjer idebatten om Tysklands folkrättsligastatus 1945—1948. ST 53 s. 191—211.
Colban,Erik. De forente Nasjoner som permanent verdensorganisasjon. NTfIR54 s. 3—15.
Eek, Hilding. The Secretariat as a principal Organ of the United Nations.ASJG 53 s. 3—15.
Eek, Hilding. Kollisionsnormens struktur ochstaternas samarbete inom internationell privaträtt. NTfIR 54 s. 65—72.
Eek, Hilding. Lex causæ okänd storhet. TfR 55s. 132—151.
Evensen, Jens. Bevisføring for internasjonale domstoler. NTfIR 55 s. 106—125.
Gihl, Torsten. Aktuella problem inomfolkrätt och allmän rättslära. SvJT 55s. 356—369.
Gihl, Torsten. Till frågan om »gällande rätt»,särskilt med avseende på folkrätten.TfR 54 s. 58—84; 55 s. 16—47.
Guldberg, Tatiana. International Concessions, a Problem of International Economic Law. ASJG 55 s. 18—34.
Hambro, Edvard. Teori og Virkelighed iFolkretten. NTfIR 54 s. 88—97.
Hambro, Edvard. Norske dommer angående folkerett og internasjonal privatrett i årene1953 och 1954. NTfIR 55 s. 42—59.
Hambro, Edvard. Folkerettsanvendelseved norske domstoler. TfR 55 s. 48—56.
Hjerner, Lars. Rättstillämpning och ordrepublic. TfR 53 s. 40—56.
Honig, Frederick. The Indepence of theInternational Civil Service. ASJG 54s. 35—54.
Högtun, Gustav. En dom vedrörende kvalifikasjon i internasjonal privatrett.NTfIR 53 s. 3—8.
Jessup, Philip C. Intermediacy. ASJG53 s. 16—26.
Jessup, Philip C. The Role of International Lawin Statecraft. ASJG 53 s. 33—42.
Jessup, Philip C. An Approach to the study of international law. TfR 54 s. 177—188.
Jägerskiöld, Stig. Internationellt-privaträttsliga problem i frakträtten. AfS 54s. 8—45.
— —. Medborgarskapet som anknytningsfaktum i internationell privaträtt.SvJT 55 s. 529—548.
Karlgren, Hjalmar. Några reflexioner ianledning av en avhandling om kvalifikationsproblemet. SvJT 54 s. 497—504.
v. Kleffens, E. N. Rettens Plads i detmellemfolkelige Samkvem. NTfIR 55s. 3—10.
Lando, Ole. Om anvendelse af fremmedret i forsikringsforhold. NFT 55 s. 107—119.
Malmström, Åke. Från den internationella privaträttens arbetsfält. SvJT 53s. 541—551.
Odevall, Bengt. Globalersättning för ekonomiska intressen i utlandet. NTfIR54 s. 16—27.
Offerhaus, J. Netherlands maritime lawand the conflict of laws. AfS 55 s. 599—621.
Philip, Allan. Udvikling og reform i engelsk domicillære og international skilsmisseret. UfR 55 s. 219—226.
Ramel, Eric. Rättsfall i internationellrätt, avdömda av högsta domstolen iSverige under åren 1948—1953. NTfIR53 s. 89—119.
Ross, Alf. Om begrebet »retsanvendelse»og ordre public. TfR 54 s. 241—259.Se även 55 s. 496—505.
Røed, Ole Torleif. Krig i atomalderen.NTfIR 55 s. 26—41.
Schätzel, Walter. Aggressionskrieg undHaager Kriegsrecht. ASJG 54 s. 17—31.
Siesby, Erik. Om en kvalifikationsteori.NTfIR 54 s. 73—87.
Undén, Östen. Den kollektiva säkerhetensfilosofi. NTfIR 55 s. 11—25.