NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 665    Helsingfors universitet. Den efter prof. Kaarlo Kairas avgång lediga professuren i statsförfattningsrätt med folkrätt har numera återbesatts. Till innehavare av professuren utnämndes d. 19 juli 1956 riksdagens justitieombudsman, bitr. prof. Paavo Kastari.
    Prof. Kastari är född i Kuru 1913. Han blev jur. dr år 1940 med en avhandling om upplösning av riksdagen. Åren 1938—1945 var han yngre ledamot av lagberedningen. Han utnämndes 1943 till docent och 1946 till adjunkt (bitr. prof.) i offentlig rätt. Sedan ingången av år 1952 har han varit riksdagens justitieombudsman. Förutom ett stort antal artiklar i olika tidskrifter har han publicerat ett arbete om de grundlagsenliga förutsättningarna för socialisering. För den nordiska läsekretsen har han framträtt med uppsatser i NAT 1941 om ministermedverkan i de nordiska länderna och i TfR 1948 om socialiseringssträvandena och egendomens grundlagsskydd i de europeiska länderna.
    Professorn i civilrätt T. M. Kivimäki, som den 5 juni 1956 fyllde 70 år, har avgått från sin professur, som han innehaft sedan år 1931.
    Professor emeritus Kyösti Haataja avled d. 10 aug. 1956. Han var född 1881 och var åren 1929—1948 professor i ekonomisk rätt samt åren 1942-1947 dekanus för juridiska fakulteten.
    Till docent i civilrätt och arbetsrätt utnämndes d. 14 maj 1956 jur. dr Jorma Vuorio, som disputerade 1955 med en avhandling om bestämmandet av villkoren vid arbetsförhållanden.

B. P-n

 

    Ny justitieombudsman i Finland. Finlands riksdag valde d. 14 sept. 1956 till justitieombudsman lagstiftningsrådet, jur. lic. Marjos Rapola. Den nye justitieombudsmannen är född 1900. Efter advokattjänstgöring m. m. har han sedan år 1946 varit lagstiftningsråd och medlem av lagberedningen. Han har anlitats för en mängd offentliga uppdrag och har bl. a. sedan 1947 varit sekr. i riksdagens lagutskott.

B. P-n

 

    Norsk Forening for Luftrett ble stiftet på et konstituerende møte i Oslo 30. januar 1956. Foreningens mål er å fremme kjennskapet till luftrettslige spørsmål og å arbeide for utviklingen av norsk og internasjonal luftrett. Formann er f. t. høyesterettsdommer Eckhoff. Sekretær er overrettssakfører Morten Krog, Oslo. Foreningen som i 1956 har hatt flere møter, har (novbr. 1956) 8 selskapsmedlemmer og ca. 30 personlige medlemmer.

J. T. B.

 

    International Bar Associations sjätte kongress hölls i Oslo d. 23—28 juli 1956 under den Norske Saksførerforenings auspicier. I kongressen deltog orepresentanter för 35 nationer från samtliga världsdelar. Från Sverige deltogo tio jurister.
    Under konferensen behandlades tolv ämnen. Stort intresse tilldrog sig diskussionen om Internationella skeppsbyggnadskontrakt, som inleddes av professorn Sjur Brækhus (Norge). Problemen belystes därjämte av redogörelseför lagstiftningen i de viktigare skeppsbyggande länderna, bland andra höll advokaten E. Weibull, Göteborg, ett uppmärksammat anförande om den svenska rättens inställning. Med hänsyn till ämnets komplicerade natur, särskilt beträffande kreditgivningen och kreditsäkerheter framhölls starkt önskemålet om en unifiering av de olika lagstiftningarna.

    En övervägande folkrättslig karaktär fingo diskussionerna om De mänskliga rättigheterna, Statens immunitet i fråga om kontrakt — där ett intressant inlägg gjordes av den italienske professorn M. Matteucci — Immigration och naturalisation samt Behandlingen av fientlig egendom. Vid behandlingen av

666 NORDISKT OCH INTERNATIONELLTförstnämnda ämne framhöll den österrikiske advokaten Leisgang det önskvärda i att FN:s deklaration i ämnet ombildades från att vara blott en rekommendation till att bliva en förpliktande konvention. I samband med förhandlingarna om immigration och naturalisation framhölls att rätten till utresetillstånd borde få karaktären av en mänsklig rättighet.
    Bland övriga ämnen av internationellt offentlig- och privaträttsligt innehåll visade åhörarna särskilt intresse för Åtgärder för undvikande av dubbelbeskattning, där frågan om inrättande av en internationell skattedomstol av Haagdomstolens karaktär diskuterades, samt för Utländska skilsmässorproblemställningar och möjliga lösningar. Under diskussionen härom lämnades redogörelser för olikheterna i lagstiftningen i ett antal europeiska stater samt i USA, varvid bl. a. rapportören P. L. Burgin (Storbritannien) nämnde konventionsförslaget i Prag 1947 såsom en möjlig lösning av dessa problem.
    På konferensen behandlades dessutom följande ämnen Rättshjälp åt utlänningar, Internationellt judiciellt samarbete — delgivning av rättshandlingar och bevisupptagning utomlands, Utredning av utländska dödsbon, Advokatyrket samt Internationellt ekonomiskt samarbete.
    IBA:s administrativa organ behandlade därjämte jämsides med de egentliga diskussionerna frågor angående stadgeändringar samt antagandet av en »Code of Ethics».

 

B. Ö.