Efterutbildningskurs för domstolsjurister. Justitiedepartementet har även under år 1956 anordnat en efterutbildningskurs för domare, åklagare och advokater (jfr SvJT 1950 s. 1016, 1953 s. 60 och 445, 1954 s. 559 samt 1955 s. 668). Till årets kurs, som ägde rum i Halmstad d. 10—17 okt. under ledning av häradshövdingen H. Nitelius, hade bland ett nittiotal anmälda uttagits omkr. 50 deltagare. Liksom vid tidigare kurser upptog programmet föreläsningar i kriminologi, kriminalvård, rättspsykiatri och socialvård samt studiebesök vid skilda typer av fångvårds- och ungdomsanstalter i Sverige och Danmark.
    Kursdeltagarna rönte stor gästfrihet, främst av Halmstads stad, som bl. a. första dagen inbjudit till middag i Tylösand, där huvuddelen av kursen var inkvarterad. Värdskap i olika former utövades även av tingshusstyrelserna i Hallands södra och Södra Åsbo och Bjäre domsagor samt av direktoratet for fængselvæsenet i Danmark.

O. Hg

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 5 maj 1956 årsmöte i Stockholm. Till ledamöter av föreningens styrelse valdes: från Svea hovrätt presidenten Harry Guldberg, lagmannen Paul Poss, hovrättsråden Erik Zethelius och Folke Hägglund samt assessorn Johan Gyllensvärd, från Göta hovrätt presidenten Joël Laurin samt hovrättsråden Bo Beskow och Per Karlberg, från hovrätten över Skåne och Blekinge presidenten Ivar Wieslander, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn Sten Walberg, från hovrätten för Västra Sverige presidenten Carl Romberg, lagmannen Orvar Bäcksin och assessorn Gudmund Ernulf, från hovrätten för Nedre Norrland presidenten Knut Elliot och hovrättsrådet Voldmar Körlof samt från hovrätten för Övre Norrland presidenten Mauritz Wijnbladh och hovrättsrådet Gunnar Lindskog.
    Antalet medlemmar vid 1955 års utgång uppgick till 155.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 20 okt. 1956 sitt årsmöte i Södra Roslags tingshus i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen Gunnar Carlesjö och med deltagande av cirka 100-talet ledamöter och gäster, bland vilka senare märktes justitieminister Zetterberg samt tvenne representanter för häradshövdingarnas i Finland förening. Vid mötet inledde prof. Ivar Agge en livlig diskussion över ämnet »Brottsligheten, samhällsutvecklingen och den allmänna laglydnaden». Vidare orienterade styrelsen genom föreningens sekreterare tingsdomaren Bengt Sandström i frågan om »Häradshövdingarna och intresseorganisationerna». En livlig diskussion ägde rum jämväl i denna fråga. Det framgick av verksamhetsberättelsen att styrelsen som vanligt avgivit ett betydande antal remissvar i lagstiftningsoch andra frågor.
    Häradshövdingarna Folkard von Scherling och Thomasson hade undanbett sig återval liksom suppleanten häradshövdingen Drangel.
    Vid årsmötet förrättades val av styrelse för den kommande treårsperioden. Omvalda blevo häradshövdingarna Gunnar Carlesjö, Ronneby, ordf., och Nils Joachimsson, Örnsköldsvik, v. ordf., tingsdomaren Bengt Sandström, Stockholm, sekr., samt häradshövdingarna Henrik Lindvall, Säffle, Gunnar Bogren, Trollhättan, och Sture Svensson, Katrineholm. Nya i styrelsen blevo häradshövdingarna Per-Otto Hainer, Gamleby, och Olof Östberg, Boden. —

668 NOTISERSuppleanter blevo häradshövdingarna Erik Alexanderson, Stockholm, Nils Falk, Falun, och Erik Göransson, Sundsvall, samt tingsdomaren Nils Källoff, Göteborg.
    Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid tiden för årsmötet 158, varav 4 äro hedersledamöter.