PERSONALNOTISER 669    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 12 okt. resp. 23 nov. 1956 förordnat tingsdomaren i Falu domsaga Börje Falken och ass. i Svea hovrätt Sigvard Mejegård att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    5 okt. 1956 utnämnt ass. i hovr. för Övre Norrland Björn Zethræus till hovr.råd i hovrätten;
    19 okt. 1956 beviljat lagmannen i Svea hovrätt Paul Poss avsked med utg. av jan. 1957;
    26 okt. 1956 förordnat adj.led. i Svea hovrätt Erik Holmberg till ass. i samma hovrätt fr. o. m. 1 nov. 1956;
    2 nov. 1956 utnämnt hovr.rådet i Svea hovrätt Arne Adelsohn till lagman i hovrätten;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovrätt Folke Hägglund att t. v. under innev. budgetår vid en e. avd. i hovrätten bestrida på lagman ankommande göromål.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    26 okt. 1956 beviljat häradshövd. i Gästriklands östra domsaga Folke Drangel avsked med utg. av dec. 1956;
    9 nov. 1956 utnämnt hovr.rådet i Svea hovrätt Sven David Sanne till häradshövd. i Västmanlands mellersta domsaga fr. o. m. 1 jan. 1957;
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovrätten för Nedre Norrland Curt Mellander till häradshövd. i Nordals, Sundals och Valbo domsaga fr. o. m. 1 april 1957.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    5 okt. 1956 utnämnt e. o. vattenrättsing. Filip Tenne till vattenrättsing. fr. o. m. 15 i samma mån. med tjänstg. förlagd företrädesvis till Söderbygdens vattendomstol;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovrätt Lars Delin till bitr. vattenrättsdomare vid Västerbygdens vattendomstol;
    19 okt. 1956 entledigat vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vattendomstol Ivan Hollbeck, räknat fr. o. m. 15 i samma mån.;
    9 nov. 1956 entledigat vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol Stig Hjalmar Svensson med utg. av nov. 1956;
    23 nov. 1956 utnämnt e. o. byrådir. i vattenfallsstyr. John Erik Rådberg till vattenrättsing. fr. o. m. 1 jan. 1957 med tjänstg. förlagd företrädesvis till Västerbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    2 nov. 1956 förordnat rådm. i Sthm Olov Thunegard till ordf. å Sthms rr:s 23 avd. t. v. t. o. m. 31 dec. 1957;
    s. d. utnämnt ass. vid rr. i Hälsingborg Allan Persson till rådm. i samma stad.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M :t har 19 okt. 1956 konstituerat fångv.ass. vid fångv.anstalten å Långholmen Rolf Rune Gerhard Lundahl till bitr. fångv. inspektör vid ungdomsanstalten i Nyköping fr. o. m. 1 nov. 1956.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits
    5 okt. 1956 Bertil Bäckström, Skövde, Per-Otto Högsten och Henning Robertson, Uppsala, samt Anders Morén, Västerås;
    12 nov. 1956 Märta Westman, Göteborg, Rune Sandwall, Jönköping, Agne Källmark, Kalmar, Birger Hj. Lindkvist, Karlskrona, Rolf Anderson, Lund, Lars Landmark, Skellefteå, Herbert Söderlund, Sthm, Olle Bernling, Trollhättan, Kaj Nilsén, Umeå, och Hans Arneryd, Ängelholm.

 

    Universiteten. Till docent vid Sthms högskola i internationell privaträtt har 5 okt. 1956 förordnats jur. lic. Lars A. E. Hjerner.