Andra huvudtiteln slutar för budgetåret 1957/58 på en slutsumma av nära 98 milj. kr., innebärande en ökning från löpande budgetår med över 18 milj. kr. Härav räknar justitieministern emellertid c:a 13,2 milj. kr. försådana ökningar som brukar kallas automatiska, ehuru ju alla ingalunda är det. Fångvården kostar mera än domstols- och rättegångsväsendet, även bortsett från byggkostnader (46 milj. kr. mot 44 milj.).
    Inga särskilt uppseendeväckande nyheter annonseras i huvudtiteln. Justitiedepartementet behöver ett extra kansliråd för beredningen av organisationsnämndens utredning om de administrativa verksamhetsformerna vid de statliga domstolarna m. m. Nedre justitierevisionen får medel för ytterligaretre extra revisionssekreterare och får ytterligare en tjänst uppflyttad till Ca 37 (specialföredragande i skiftesmål).
    Hovrätterna har i stor utsträckning begärt personalförstärkning och andra förbättringar. Beträffande dem inverkar emellertid den omständigheten att 1955 års domarutredning ännu håller på med sin allmänna översyn över personalorganisationen vid domstolarna. Justitieministern förklarar sig beredd att överföra en extra avdelning vid Svea hovrätt till ordinarie stat men anser att hovrätternas yrkanden i övrigt om personalförstärkningar bör få tillgodoses genom provisoriska åtgärder enligt K. M :ts prövning i varje särskilt fall.
    Vad angår underrätterna erfordras vissa jämkningar med anledning av att Köping från och med 1958 förenas med Västmanlands västra domsaga och att en ny domsaga, Svartlösa domsaga, samtidigt utbrytes ur Södertörns domsaga. Dagarvodet till häradsrätternas nämndemän föreslås höjt från 20 till 30 kr.
    Frågan om förstärkning av vattendomstolarna upptas med utgångspunkt från den utredning som verkställts av lagmannen och f. d. vattenrättsdomaren Nils Viklund. Norrbygdens och Mellanbygdens vattendomstolar får sålunda tillsammans en förstärkning med inte mindre än 3 vattenrättsdomare och 5 ingenjörer. Yrkandena om en särskild vattendomstol i Luleå (eller att dit skulle förläggas en avdelning av Norrbygdens vattendomstol) vill departementschefen däremot inte biträda.
    Anslaget för Ersättning åt domare, vittnen och parter uppräknas med 400 000 kr. och anslaget för Kostnader enligt lagen om fri rättegång med 200 000 kr. Slutligen är för rättegångsväsendet att anteckna att anslaget om 10 000 kr. för efterutbildning föreslås bibehållet.
    Under rubriken Fångvården m. m. redogör justitieministern utförligt för utvecklingen av anstalternas beläggningssiffror och de åtgärder som hittills vidtagits och planerats för att motverka platsbristen. F. n. disponerar fångvården c:a 3 300 platser på slutna och öppna anstalter av skilda kategorier. Antalet intagna, som den 1 dec. 1953 var 3 225, har emellertid undan för undan ökat och utgjorde den 1 dec. 1956 4 104, av vilken ökning 438 faller på

NOTISER 153det sista året av treårsperioden (därav 180 rattfyllerister). Den ifrågasatta utbyggnadens storlek framgår i någon mån av den föreslagna ökningen av fångvårdsanstalternas avlöningsanslag från 18 milj. till nära 24 milj. kr.,av omkostnadsanslaget från 8 milj. till 11 milj. kr., av föreslagna anslag om tillhopa 3,85 milj. kr. för maskin- och inventarieanskaffning m. m. samt förslaget (på kapitalbudgeten) om ett investeringsanslag av 15,9 milj. kr. för byggnadsarbeten.
    Skyddskonsulentorganisationen föreslås utbyggd med 8 nya konsulenter och assistenter förutom biträdespersonal.
    Allra sist är att notera att departementschefen hoppas att en första del av den planerade nordiska årsboken inom rättsväsendets område skall kunna utkomma under 1957.

B. L.