Revisionssekreterareföreningen har under år 1956 hållit sitt årsmöte d. 23 mars samt extra sammanträden d. 3 maj, då hovrättsassessorn Gustaf Petrén berättade om Nordiska rådets verksamhet och arbetsformer, d. 9 nov., då revisionssekreterarnas arbetsförhållanden diskuterades, och d. 18 dec. Föreningens styrelse utgjordes under år 1956 av rev.sekr. Gösta Graffman, ordf., Arvid Lüzell, v. ordf., Carl Hamilton, sekr., Eric Stangenberg och Karl Modigh med rev.sekr. Björn Bernhard och Lars Simonsson som suppl. — Antalet medlemmar uppgick till 39.

 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har under år 1956 hållit ett sammanträde, nämligen i Stockholm d. 16 mars. Några föreningsangelägenheter förekommo icke vid sammanträdet som helt ägnades åt överläggning i ämnen berörande polis- och åklagarväsendet.
    Föreningens styrelse består av landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Curt d'Orchimont, v. ordf., Erik Lindström, sekr., Anders Holmström, kassaförv., samt bitr. landsfogden Bengt Steen; suppl. äro landsfogdarna Alf Eliason och Axel Blomér samt bitr. landsfogden Olle Vangstad. — Föreningens medlemsantal är 35.

 

    Föreningen Sveriges landsfiskaler, som utgör en sammanslutning av ordinarie, extra ordinarie och biträdande landsfiskaler, landsfiskalsassistenter och landsfiskalsaspiranter som antagits i reglerad befordringsgång, har under år 1956 hållit sitt årsmöte d. 14 aug. i Uppsala. Till ordf. i styrelsen omvaldes landsfiskalen Lars Wæsterberg Nacka. Styrelsen består i övrigt av landsfiskalerna F. S. Thorelli, Skellefteå, v. ordf., Henrik Blomberg, Kvänum, och Erik Lindgren, Vadstena, e. o. landsfiskalen Sture Lannefjord, Solna, samt bitr. landsfiskalen Arne Lindberg, Sunne. De båda sistnämnda äro sekreterare i styrelsen. — Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 512.

 

    Arbetsrättsliga föreningen höll årsmöte d. 11 okt. 1956 å arbetsdomstolens sessionssal under ordförandeskap av justitierådet Gunnar Dahlman och med deltagande av ett 40-tal medlemmar. Efter årsmötet höll direktören

156 NOTISERi Dansk Arbejdsgiverforening, Allan Rise, ett föredrag betitlat »Arbejdsretlige aspekter i Danmark».
    Föreningens styrelse omvaldes och har sålunda följande sammansättning: justitierådet Dahlman, ordf., prof. Folke Schmidt, v. ordf., direktören C. F. W:son Lindell, sekr., ombudsmannen Lennart Geijer, skattm. samt direktörerna Jan Carl Almquist och Gunnar Lindström och adv. Arnold Sölvén, ledamöter. Antalet medlemmar i föreningen var vid 1956 års ingång 169 samt vid tiden för årsmötet 191.
    I samband med föreningssammanträdena ha förutom ovanstående följande föredrag hållits: d. 16 mars en estraddiskussion under titeln: »Lönesättning och fackliga medel för offentliga tjänstemän» med prof. Schmidt, sekreteraren Hans Sandberg, förbundsordföranden Albert Backström, förste sekr. Otto Nordenskiöld, kanslirådet Nils af Malmborg och stadsfiskalen Lennart Asplund såsom inledare, d. 5 juni av prof. Clyde W. Summers »Union Democracy in Sweden and America» samt d. 22 nov. en estraddiskussion över ämnet »Synpunkter på samordnade lönerörelser» med direktören Bertil Kugelberg och utsedde LO-ordföranden Arne Geijer såsom inledare.