Ur Svensk författningssamling 1957

    32. Lag d. 1 mars 1957 om tillfällig förlängning av skyddstid för litterära och musikaliska verk.
    38. Lag s. d. om ändrad lydelse av 23 kap. 3 och 20 §§ rättegångsbalken.
    39. KK s. d. om ändrad lydelse av 2 § förundersökningskungörelsen d. 19 dec. 1947 (nr 948).

S. R.