Det fjärde nordiska kriminalistmötet hålles i Oslo d. 11—13 juni 1957. Förhandlingarna uppdelas på plenarmöten och sektionsmöten. Vid plenarsammanträden behandlas ämnena »Skattesvik som kriminalpolitisk problem»med høyesterettsdommer O. C. Gundersen som huvudreferent och »Bør avgjørelsen av reaksjonsspørsmålet skilles ut fra avgjørelsen av skyldspørsmålet og eventuelt hen legges til spesielle organer?» med prof. Ivar Strahl som huvudreferent. Ämnen för sektionsmötena är »Biltyveri», »Gruppeterapi og andre nyere behandlingsmetoder øverfor lovovertredere», »Klientel- og behandlingsundersøkelser som grunnlag for kriminalpolitisk reformarbeid»,»Behandling av beruselse på offentlig sted», »Hvilke forholdsregler bør man treffe for å vareta fornærmedes erstatningskrav» och »Bruken av varetektsfengsel».
    Programmet omfattar härutöver mottagning på Oslo Rådhus, en teaterafton och en bankett varjämte särskilt damprogram fastställts. Närmare upplysningar om mötet kan erhållas av Svenska kriminalistföreningen, Stora Nygatan 2 B, Stockholm, tel. 23 66 60.

 

    Ny justitieborgmästare i Helsingfors. Justitieborgmästartjänsten i Helsingfors blev ledig genom att borgmästaren Heikki Tauleri d. 10 sept. 1956 fyllde 70 år. Till ny innehavare av tjänsten utnämndes d. 6 febr. 1957 häradshövdingen i Birkala domsaga, f. justitierådet Niilo Luukanen.
    Den nye borgmästaren är född i Helsingfors 1898 och blev jur.utr.kand.1921. Han blev borgmästare i Idensalmi 1926 och justitierådman i Helsingfors 1935 samt var justitieråd 1946—1949. Han tillhörde lagberedningen 1939—1946 och var ordf. i arbetsdomstolen 1947—1949.

B. P-n

 

    Ny norsk professor i rettsvitenskap. Fra 1. januar 1957 er Torstein Einang Eckhoff utnevnt til professor i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo. Professor Eckhoff er født 1916, ble cand. jur. 1938, sekretær i Justisdepartementet (Lovavdelingen) 1945 og byråsjef sammesteds 1946. 1947 ble handr. jur. på doktoravhandlingen »Rettskraft». 1953 ble han dosent i rettsvitenskap (forvaltningsrett) ved universitetet i Oslo. Han har bl. a. utgitt» Tvilsrisikoen» og (sammen med V. Aubert og K. Sveri) »En lov i søkelyset» og videre »Rettsvesen og rettsvitenskap i U. S. A.».

J. T. B.