NOTISER 

 

   Konferenser angående ungdomsbrottsligheten. Vid 1956 års riksdag behandlade allmänna beredningsutskottet en rad motioner, som rörde ungdomsbrottsligheten och därmed sammanhängande spörsmål. I sitt av riksdagen godkända utlåtande (nr 22) — vari lämnades en redogörelse för det arbete på åtgärder mot ungdomsbrottsligheten, som pågick inom olika områden —förklarade utskottet sig icke vara benäget att förorda nya utredningar, om vilka yrkanden framförts i motionerna. Det syntes utskottet böra undersökas, om icke i redan föreliggande utredningsmaterial kunde finnas underlag för åtgärder, som kunde vidtagas utan tidsutdräkt. För sådant ändamål borde göras en samordning och översyn av materialet. Utskottet ansåg lämpligt, att Kungl. Maj:t snarast skulle uppdraga åt berörda departement att i samråd låta verkställa denna samordning och översyn genom tillkallade experter på olika områden och utskottet fann önskvärt, att även lekmannasynpunkter blev företrädda bland dessa experter.
    Sedermera har justitieministern i enlighet med Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallat fem representanter för riksdagen att inom justitiedepartementet deltaga i överläggningar för samordning av åtgärderna mot ungdomsbrottsligheten. Dessa överläggningar, som ledes av statssekreteraren i departementet, har inletts i jan. 1957. I överläggningarna deltar även representanter för social-, kommunikations-, inrikes- och ecklesiastikdepartementen. Under den närmaste tiden kommer att hållas en serie konferenser, till vilka experter från olika områden kallas.

B. H.

    Lagberedningen. Såsom angavs i notisen om verksamheten under 1955 (SvJT 1956 s. 210) förelåg nämnda år hela lagtexten till jordabalksförslaget i korrektur. Redan före årets utgång hade beredningen påbörjat en överarbetning av vissa textavsnitt och detta arbete har fortsatt under 1956.
    Vid sidan härav har utarbetandet av motiven fortskridit. I slutet av 1956 funnos preliminära motiv till kapitlen om panträtt, ränterätt, födoråd, särskild rättighet, rätt till vattenkraft, hävd till fast egendom, företräde i rättsförvärv på grund av inskrivning, godtrosförvärv på grund av inskrivning och registrerad bruksenhet samt vidare till kapitlen i balkens inskrivningsrättsliga del. Härutöver förelågo motiv till vissa ändringar i de inledande kapitel som hämtats från 1947 års jordabalksförslag.

P. W.

    Tore Alméns minnesfond. Stiftelsens styrelse höll ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1957. Av därvid föreliggande revisionsberättelse framgår, att fondens nettoavkastning under 1956 utgjort 7 162: 33 och att tillgångarna, som vid 1955 års slut uppgingo till 161 115: 94 (se SvJT 1956 s. 285), vid utgången av 1956 utgjorde 165 066: 39. Av detta belopp redovisas på obligationers konto 42 000 kr., aktiers konto 55 840: 50, utlämnade låns konto ( inteckningslån) 60 000 kr. och checkräknings konto 7 225: 89. Tillgångarna fördela sig med 138 272: 22 på grundfonden och 26 794: 17 på dispositionsfonden. Revisionen av 1956 års förvaltning gav icke anledning till anmärkning.
    Under 1956 har från fonden anslagits 500 kr. för anordnande av dansk svenska studentjuristdagar i Lund.

S. R.