Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1956 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden hållits föredragav prof. Karl Olivecrona, Lund, över ämnet »Några spörsmål om res judicata och ändring av åtal i brottmål» och av prof. Åke Lögdberg, Lund, över ämnet »Kan förlagsinteckningsinstitutet förbättras?».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Wilhelm Penser, Eslöv, ordf., Åke Wettermark, Malmö, Bengt Linders, Hälsingborg, Lennart Vilén, Malmö, och Hans Ingemanson, Lund, med advokaterna Hugo Santesson, Karlshamn, Eric A.Andersson, Trelleborg, och Torsten Lundius, Lund, såsom suppl. Avdelningenssekr. och kassaförv. har varit adv. Ingemanson. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit advokaterna Henning Dahlin, Ystad, H. E. Bachman, Malmö, Gunnar Behm, Malmö, Jean Paul Möller, Hälsingborg, och Bertil Peyron, Hälsingborg, med advokaterna Svante Malmqvist, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, Olof Wellmark, Lund, Torsten Persson, Kristianstad, och Folke Guldstrand, Tomelilla, såsom suppl. — Avdelningen räknade vid 1956 års utgång 152 medlemmar.

 

    Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ord. sammanträde d. 23 mars 1956. Efter då förrättat val har styrelsen följande sammansättning : advokaterna Sven Colleen, ordf., Åke Eckerstein, v. ordf., Curt Blomkvist och Dag Magnusson, Göteborg, Göran Linnander, Borås, Henry Friberg, Uddevalla, Hilding Herrlin, Falkenberg, och Georg Kjällgren, Trollhättan, ord. ledamöter, samt adv. Ewert Storm, Skara, suppl. Sekr. och kassaförv. har varit adv. Tor Setterberg och klubbmästare adv. Gunnar Brockman. — Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes advokaterna Edvin Gidén, Tor Setterberg, Bo Björck och Nils Jacobsson, Göteborg, Einar Ristedt, Mariestad, och Bo Gillis Heijl, Borås. Till suppl. i nämnden valdes advokaterna Lars Odert, Gösta Sjögren, Arne Jörgensen och Folke Andersson, Göteborg, Per Tottie, Uddevalla, och Tore Ljungberg, Skövde.
    Vid sammanträdet höll adv. Gunnar Lindh föredrag över ämnet »Advokatyrkets faror». D. 10 nov. 1956 anordnades på inbjudan av andra kretsen av Den Norske Sakförerforening ett gemensamt sammanträde i Fredrikstad med föredrag av adv. J. B. Hjort, Oslo, om »Prosedyreteknik og vidnesavhöring». Avdelningen har vidare av kriminalpolitiska sällskapet i Göteborg och Västra avdelningen av Sveriges juristförbund inbjudits till diskussionsaftnar d. 14 maj resp. d. 21 sept. 1956, och dessutom har avdelningen d. 16 febr., 17 maj, 18 okt. och 22 nov. anordnat diskussionsaftnar med inledningsanföranden. — Avdelningen hade vid 1956 års utgång 185 medlemmar.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 24 mars 1956 i Örebro. Efter då förrättade val har styrelsen följande sammansättning: advokaterna Harald Håkansson i Uppsala, ordf., Karl Gezeliusi Falun, Harry Gombrii i Västerås, sekr., Otto Lange i Kristinehamn och Tor-

NOTISER 233sten Malm i Örebro. Styrelsesuppl.: advokaterna Birger Gezelius i Falun, Gösta Kalén i Västerås, Nils Tyrén i Karlstad, Kurt Winberg i Uppsala och Hans Gustaf Grefberg i Örebro. Revisorer: advokaterna Arvid Berggren i Örebro och Josef Frenander i Örebro med Fritz Helmer i Karlstad och Nils Åkessoni Kristinehamn som suppl. Ledamöter i samfundets nämnd: advokaterna Josef Frenander i Örebro, Helmer Lindh i Ludvika, Harry Gombrii i Västerås och Aje Werner i Karlstad med advokaterna Lars-Erik Widell i Karlskoga, Mats Gerdén i Falun, Adolf Hamilton i Uppsala och Folke Adelsohn i Karlstad som suppl.
    Vid sammanträdet höll justitierådet Nils Beckman föredrag över ämnet »Humanitet och samhällsskydd vid brottslighetens bekämpande». Efter årsmötet intogs gemensam middag, vartill inbjudits domarkåren och landsfogden i Örebro län samt stadsfiskalen och polismästaren i Örebro stad. — Avdelningens medlemsantal var vid 1956 års utgång 107.