Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ord. möte d. 17 mars 1956 i Härnösand. Sedan de sedvanliga föreningsärendena behandlats, höll ordf. i samfundets styrelse, adv. Gunnar Lindh, ett intressant kåseri överämnet »Om advokatens besvär och hugsvalelse», i anslutning vartill förekom allmän diskussion.
    Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av advokaterna Rudolf Ahlgren, Umeå,ordf., Gösta Heilborn, Östersund, v. ordf., Hans Liliequist, Umeå, sekr., Tryggve Ahlgren, Gävle, Hilding Gagge, Gällivare, och Sten Söderquist, Sundsvall, med advokaterna Gunnar Abersten, Sundsvall, Ulf Berglöf, Skellefteå, och Göte Hammarbäck, Gävle, som suppl. Ledamöter i samfundets nämnd äro advokaterna Ragnar Reimers, Sundsvall, Olof Rödöö, Östersund, och Anders Wanhainen, Luleå, med advokaterna Richard Bergengren, Härnösand, Ragnar Forssberg, Hudiksvall, och Einar Wallin, Luleå, som suppl. — Avdelningenräknade vid 1956 års utgång 87 medlemmar.

 

    Bankjuristernas förening har under år 1956 sammanträtt fyra gånger, nämligen d. 2 mars, d. 25—26 maj, d. 5 okt. och d. 7 dec. Föredrag ha hållitsav prof. Knut Rodhe över ämnet »Om begreppet vårdslöshet inom obligationsrätten», av doc. Lars Welamson över ämnet »Ett konkursrättsligt strövtåg», av bankjuristen Axel Åström »Om den rättsliga innebörden av 'joint account'enligt nordiska rättsregler», av f. d. kammarrättsrådet John Bratt om inlösen av benefika barnreverser och av bankjuristen Erik Burling om Danmarks Høyesterets dom d. 20 nov. 1956 i mål mellan två danska banker, avseende rättsförhållandet mellan bankerna i samband med honorerandet av en check med falsk underskrift. I anslutning till föredragen ha diskussioner förekommit.
    Föreningens sammankomst under två dagar i maj — då bl. a. bankjuristen Åström höll ovannämnda föredrag och bankjuristen P. G. Persson redogjordeför ett norskt rättsfall beträffande remburs — hade internordisk karaktär. I denna sammankomst deltogo nämligen inbjudna bankjurister från Danmark, Finland och Norge. Bankjurister från sistnämnda länder framförde därvid envar för sitt lands vidkommande synpunkter å le behandlade ämnena, varefter en livlig diskussion förekom. Vidare besöktes AGA:s anläggningar på Lidingö samt Millesgården, varjämte middag för mötesdeltagarna och deras damer arrangerats å Stallmästaregården.

234 NOTISER    Föreningens styrelse utgöres av Erik Burling, ordf., Birger Zotterman, v.ordf., Lars Fogelklou, sekr., Pontus Modigh, referent, och Nils Nordling, klubbmästare. Medlemsantalet är 81.