240 DÖDSFALL    Anders Magnus Lind avled d. 5 febr. 1957. Han var född i Norrköping d. 26 mars 1892 samt avlade studentex. i Stockholm 1909 samt jur.kand.ex. där 1917. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge och Göta hovätt, drev han advokat verksamhet i Tranås från 1931. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1949.

 

PERSONALNOTISER

    Justitiedepartementet. K. M:t har 22 febr. 1957 förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Karl Larsson att t. v. biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    11 febr. 1957, dels, med motsv. entledigande för byråchefen Sven Blom och fångv.dir. Gunnar Rudstedt, förordnat arkitekten Gustaf Birch-Lindgren och fångv.dir. Fritz Serenander till led. i fångvårdens byggn.komm., dels ock förordnat Rudstedt att såsom expert biträda samma komm. i ärenden rör. ersättningsanstalter för Långholmen;
    14 febr. 1957 förordnat ass. i Göta hovr. Ulf Lundvik att såsom expert biträda fångvårdens byggn.komm. i frågor rörande skyldighet för städerna atthålla häkten.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har meddelat förordnande att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.
    15 febr. 1957 för ass. i Svea hovr. Lars Lindberg,
    22 febr. 1957 för tingsdomaren i Västerbottens västra domsaga Gustaf Wetterling.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 15 febr. 1957 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Stig Löwenhielm till v. ordf. å avd. i hovr. fr. o. m. 1 mars t. o. m. 31 dec. 1957.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    15 febr. 1957 utnämnt rev.sekr. Gunnar Wessman till tingsdomare i Solna domsaga fr. o. m. 1 juni 1957;
    22 febr. 1957 beviljat häradshövd. i Östernärke domsaga Gustaf Romare avsked med utg. av juni 1957.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 1 mars 1957 förordnat ass. i Svea hovr. Åke Wikner att fr. o. m. samma dag t. v. uppehålla befattningen såsom bitr. vattenrättsdomare vid Söderbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 1 mars 1957 beviljat borgm. i Skellefteå Thomas Lundquist avsked med utg. av mars 1957.

 

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 20 febr. 1957 utnämnt e. o. landsfogdeass. Sture Carl Olof Ljungkvist till stadsfiskal i Kristianstad fr. o. m. 1 maj 1957.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 1 mars 1957 antagits Agne Gislev och Jan Melin, Göteborg, Gunnar Hjortsberg, Karlskoga, Claes Renée, Malmö, Gunnar Reinholtz, Norrköping, Per Urban och Björn A. Wallerberg, Sthm, samt Gunde Jordán, Östersund.

 

Trycklov 28/3 1957