ERWIN MUNCH-PETERSEN (†). Skifteretten. København 1956. Gads. 398 s. DKr. 42,00.

    Detta arbete utgör en framställning och bearbetning av dansk rätt dels med avseende på konkurs och ackord i och utom konkurs, dels med avseende på vissa problem rörande dödsbon och andra liknande typer av förmögenhetsenheter. Det kanske kan synas som om denna materia vore alltför heterogen för att lämpa sig för en samlad framställning. Emellertid har den i arbetet företagna ämnesbestämningen åtskilliga fördelar, och detta särskilt mot bakgrund av det speciella regelsystem som man begagnar sig av i Danmark. Dansk rätt skiljer sig från svensk i det väsentliga hänseendet att den uppdrar åt en särskild grupp av specialdomstolar, »skifteretter», att behandla icke blott konkurs- och ackordsrättsliga frågor utan även vissa problem som hos oss regleras av boutredningslagen och därmed sammanhängande lagar. Även i andra hänseenden än de rent organisationsmässiga avviker den i betydande mån från den svenska. Exempelvis lägger dansk rätt i större utsträckning än svensk hinder för specialexekution i förmögenhetsmassor i vilka flera borgenärer har intressen.
    Boken är utarbetad av den nyligen avlidne professorn vid universitetet i Köpenhamn ERWIN MUNCH-PETERSEN. Denne författares tidigare arbeten (bl. a. »Konkurssurrogater» och »Overdragelser til Fyldestgørelse», anmälda i SvJT 1933 s. 147 f., resp. 1936 s. 618 f.) har dokumenterat honom såsom en eminent kännare av det ämnesområde som boken avser. Hans utgångspunkt är, i detta arbete liksom i de tidigare, att konkursen »slår så meget i stykker»; man måste betrakta »konkursen i sig selv som et onde og surrogatet herfor som et mindre onde» (s. 199). Från denna utgångspunkt har han prövat olika »insolvensbehandlingsformer» och utrett sådana systematiska sammanhang som råder mellan konkursrättsliga problemlösningar och andra tänkbara lösningsalternativ.
    Boken synes enligt förordet närmast vara avsedd att användas vid universitetsundervisningen. Det pedagogiska syftet sätter emellertid icke sin prägelpå framställningen: såsom lärobok för juris studerande är den alltför jämn-

272 LITTERATURNOTISERbred i detaljredovisningen och alltför knapphändig i fråga om demonstration av problemlösningsmetodik. Desto större värde torde boken komma att få för Nordens praktiker. Den tillhandahåller ett mycket stort material vilket blivit omsorgsfullt bearbetat och väl genomlyst. Den är välskriven och —inte minst viktigt — försedd med utmärkta rättsfalls-, lag- och sakregister.

P. O. B.