Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor lämnar i häfte nr 2 av den nya tidskriften Pris- och kartellfrågor en redogörelse för sin verksamhet under år 1956. Arbetet med en genomgång av de i kartellregistret införda konkurrensbegränsande överenskommelserna har fortsatt under året. 28 ärenden avseende tillhopa 93 nr i kartellregistret ha under året upptagits till behandling. 28 liknande ärenden omfattande tillhopa 65 nr i kartellregistret ha kvarstått att handlägga sedan föregående år. Endast ett av dessa ärenden (nyetableringskontrollen inom färghandeln) har föranlett framställning till näringsfrihetsrådet, medan 28 ärenden om tillhopa 43 nr i kartellregistret kunnat avskrivas enär avtalen efter ombudsmannens hänvändelse till avtalsparterna upphävts eller ändrats på sådant sätt att de icke ansetts böra föranleda vidare åtgärder. I 3 ärenden slutligen ha parterna kunnat lämna sådana upplysningar att ärendena kunnat avskrivas enär avtalens verkningar bedömts ej vara av sådan betydelse att åtgärder ansetts påkallade.
    Den andra stora huvudgruppen av ärenden hos ombudsmannaämbetet utgöres av anmälningar från sådana enskilda företagare, som ansett sin rörelse lida skada av konkurrensbegränsande åtgärder vidtagna av andra företagare. 61 dylika ärenden inkommo under året, under det att 43 kvarstodo att behandla från tidigare år. Endast 3 av anmälningsärendena ha underåret föranlett framställning om förhandling inför näringsfrihetsrådet, medan 27 sådana ärenden kunnat avskrivas på den grund att det påtalade missförhållandet undanröjts efter det saken upptagits till prövning av ombudsmannen. Under året har ämbetet i 18 ärenden funnit anledning att begära utredning genom kommerskollegii monopolutredningsbyrå.
    Förutom verksamhetsberättelsen publiceras i tidskriften redogörelser för några fall av principiell betydelse, där ombudsmannen väl funnit konkurrensbegränsning vara förhanden, men där skadlig verkan i konkurrensbegränsningslagens mening ej ansetts ha uppkommit. (Fråga om vägran att leverera varumärkesskyddad artikel till ett inom varumärkesinnehavarens verksamhetsområde arbetande företag; vägrat kommisionärskap för tidningar; anmälan av Skyddsföreningen för utländska värdepapper rörande provi-

300 NOTISERsionsdebitering av vissa affärsbanker; fråga om en fabrikant som villkor för leverans av viss vara till grossist äger uppställa villkor att varan endast skall säljas till vissa kundkategorier).

Å. M.