Interneringsnämnden. Enligt interneringsnämndens berättelse för år 1956 (ang. 1955 se SvJT 1956 s. 541), har nämnden under 1956 prövat 349 mål beträffande ifrågasatt förvaring, därav 3 beträffande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 202 mål (därav 1 beträffande kvinna), tillstyrktes men blev icke ådömd i 21 (1) mål, avstyrktes och ådömdes icke i 121 (1) mål samt avstyrktes men blev ådömd i 4(0) mål. I 1 (0) fall hemställde nämnden om sinnesundersökning. Något mål angående ifrågasatt internering har icke prövats av nämnden under året.
    Under 1956 har på prov utskrivits 252 (4) förvarade; 2 internerade utskrevs. 85 personer har nyintagits för förvaring, 102 återintagits efter domstols dom och 56 återhämtats efter beslut av nämnden.
    Vid årets slut var intagna 432 (2) förvarade; ingen internerad fanns vid årets slut å säkerhetsanstalt.

C. H.

 

    Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgingo vid slutet av år 1956 till 41 105: 84. Därav voro 21 170: 80 placerade i aktier samt innestodo 19 935: 04 i bank. Avkastningen under året utgjorde 2 316: 33.
    Från fonden har under 1956 utdelats forskningsanslag å 800 kr. till universitetsstipendiaten cand.jur. Knut Sveri, Oslo, och 800 kr. till v. häradshövdingen Henrik Grönqvist, Helsingfors.