HILDING EEK. Studiet av folkrätt. Sthm 1956. Norstedts. 76 s. Kr. 9,00.

    Den här anmälda skriften är, såsom förf. anmärker i förordet, snarare en handledning vid studiet av folkrätt än en lärobok. Dess syfte säges vara att teckna en bakgrund till folkrättsstudiet och att draga fram det väsentliga och verklighetsbetonade i den internationella rätten. Framställningen riktar sig

LITTERATURNOTISER 413därvid i lika mån till dem som studera det lilla examensämnet folkrätt som till andra intresserade.
    Förf. ägnar i början av boken åtskilligt utrymme och intresse åt vissa problem av närmast rättsfilosofisk art, nämligen frågor om folkrättens »begrepp» och »natur» liksom frågan om folkrättsreglerna äro »verkliga» rättsregler. Förf. anser dessa problem icke vara specifikt folkrättsliga utan förvisar dem till den allmänna rättsläran där de närmast höra hemma. Den folkrättsuppfattning som förf. gav uttryck för i sin tidigare bok »Om främlingskap» har här i flera avseenden modifierats. Folkrätten är enligt förf., om en internationell aspekt anlägges därpå, »de primitivt verkande och grovt tillyxade regler som anses av sedvana gälla för staterna inom ett ofullbordat internationellt samhälle.» Därjämte anlägger förf. även en nationell aspekt på folkrättsreglerna. Folkrättens förhållande till dess hjälp- och gränsvetenskaper belyses också. I en senare avdelning lämnas under skilda rubriker såsom Nordisk, särskilt svensk litteratur, Källmaterialet i allmänhet, Statspraxis, Traktaterna, Internationell rättskipning, Internationella organisationer, samt slutligen Doktrinen, hänvisningar till lämplig litteratur. Korta kommentarer om de olika verkens användbarhet underlättar läsarens orientering i det rikhaltiga materialet.
    Boken kostar som sagt 9 kr, vilket — sagt till förlaget — kan förefalla mycket för 76 sidor, men den läsare som icke värderar sin tid alltför lågt, finner snart att boken är tidsbesparande och därför ändock blir en god investering.

L. Hj.