Sveriges Juristförbund, som sedan 1953 avhåller fullmäktigmöte vartannat år, har d. 4 och 5 maj 1957 hållit sådant möte i Uppsala. I mötet deltog omkring 80 fullmäktige. Ett antal gäster var också närvarande, bland dem några från de nordiska grannländerna, nämligen forretningsfører Ove Madsen från Danmarks Juristförbund, vice häradshövding Helge Crohns från Finlands Juristförbund och byråchefen Chr. Lous från Norges Akademikersamband.
    Programmet för d. 4 maj upptog, förutom förbundsangelägenheter, en estraddebatt över ämnet »Juristens roll i det moderna samhället» med inledningsanförande av prof. Folke Schmidt och inlägg från estraden av riksdagsmannen Manne Ståhl, regeringsrådet Kurt Holmgren, direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Curt-Steffan Giesecke och juristförbundets ordförande, borgmästaren Carl Svennegård.
    Vid utgången av år 1956 hade förbundet 4 916 medlemmar, vilket innebär att medlemsantalet under året ökat med 124.
    Beträffande arbetsmarknadsläget för jurister lämnades i verksamhetsberättelsen rapporter, som tydde på att en viss ljusning inträtt under 1956. Efterfrågan visade någon ökning. Vad beträffar tillgången har den väntade stegringen av antalet utexaminerade genom de stora kullarna nyinskrivna juris studerande 1950 och 1951 uteblivit, därför att studieavbrotten blivit flera än man beräknat. Antalet examinerade har i stort sett stabiliserat sig vid en nivå om drygt 200 om året, vilket endast i ringa grad överstigit marknadsbehovet. Tidigare överproduktion har emellertid fortsatt att i viss mån trycka arbetsmarknaden. Läget var, liksom under närmast föregående år, att jurister med tingsmeritering kunde påräkna jämförelsevis goda möjligheter att få anställning. För icke tingsmeriterade var däremot marknaden liksom tidigare ganska kärv. Endast nyexaminerade med särskilt goda betyg kunde påräkna att bli stadigvarande placerade. Siffermässigt belystes uppgifterna om arbetsmarknadsläget genom redovisning av en undersökning beträffande förhållandena vid årsskiftet 1956/57. Denna gav vid handen, att bland 108 tingsmeriterade och 64 icke tingsmeriterade juris kandidater, vilka alla erhållit platscirkulär från förbundets arbetsförmedling, 69 tingsmeriterade och 20 icke tingsmeriterade hade stadigvarande anställning, 23 resp. 14 tillfällig anställning på juridisk tjänst, 2 resp. 11 anställning på icke juridisk tjänst medan 3 resp. 15 helt saknade anställning. Redogörelsen för arbets-

NOTISER 445marknadsläget slutar med en varning att uppfatta 1956 års tecken till lättnader på den snabbt fluktuerande arbetsmarknaden för jurister som förebud till någon verklig omsvängning.
    Verksamhetsberättelsen speglade i övrigt bl. a. förbundets förhandlingsverksamhet, vilken är av stor omfattning och direkt eller indirekt berör praktiskt taget varje jurist vare sig han är i statlig, kommunal eller enskild tjänst. I förbundets regi eller under medverkan av förbundet har vidare, enligt vad som kan utläsas ur verksamhetsberättelsen, ordnats fortbildningskurser, offentliga diskussioner, debatter för särskilt inbjudna m. m.
    Mötet fick en direkt påminnelse om juristförbundets engagemang i kampen för akademikernas intressen genom att 1 :e vice ordföranden, stadsfiskalen L. Asplund, och 1 :e ombudsmannen S. v. Feilitzen hals över huvud fick lämna mötet för att deltaga i sammanträde inför den medlingskommission, som tillsatts för att medla mellan Saco och stadsförbundet i 1957 års fas av den orimligt segslitna strid, vilken sedan flera år förts mellan dessa två organisationer och som i grund och botten alltid rört frågan om tillåtligheten och lämpligheten av den s. k. löneindragningsklausulen såsom stridsmedel. Medlingen ledde till uppgörelse d. 5 maj, men först vid en tidpunkt då fullmäktigmötet var avslutat.
    Till ledamöter i förbundsstyrelsen valdes följande personer: borgmästaren C. Svennegård, ordf., stadsfiskalen L. Asplund, 1 :e v. ordf., prof. P. Stjernquist, 2:e v. ordf., 1 :e amanuensen L. Almström (nyvald), Sthm, kommunalborgmästaren K.-E. Bergquist, Mölndal, bitr. taxeringsint. B. Boman, Härnösand, dir. P.-A. Brommesson, Sthm, stadssekr. L. B. Elgh, Norrköping (nyvald), lagmannen O. Engqvist, Jönköping, hovrättsrådet P.-E. Fürst och direktören G. Leo, Sthm, hovrättsfiskalen C. A. Petri, Malmö, borgmästaren O. Rylander, Västerås, 1 :e byråsekr. F. Råberg, Bromma, 1 :e byråsekr. J. O. Tengwall (nyvald) och advokaten F. H. Wallin (nyvald), båda i Sthm, 1 :e länsassessorn C. G. Wennberg, Luleå. Till suppleanter valdes: 1 :e länsassessorn E. Axelson, Göteborg, jur. stud. J. H. Björck, Uppsala, stadsfiskalen R. Clémentz, Borås, och byråchefen N. Edwall, Sthm.
    Juristförbundets  s e k t i o n e r  hade år 1956 såsom ordf. följande personer: Central statsförvaltning: byrådirektören H. Bertman, Sthm; Egen verksamhet: advokaten G. Thelén, Göteborg; Enskild tjänst: 1 :e ombudsmannen A. Nerman, Sthm; Kommunal förvaltning: kanslichefen S. Radhe, Sthm; Lokal statsförvaltning: 1 :e länsassessor E. Axelson, Göteborg; Polis- och åklagarväsende: landsfogden B. Steen, Sthm; Rådhusrätter: rådmannen A. Törnvall, Norrköping; Statliga domstolar: rev.-sekr. A.Lüzell, Sthm; Vetenskapligt verksamma jurister: docenten L. Vahlén, Sthm; Sveriges yngre juristers förening: sekr. C.-W. Schumacher, Sandarne.
    I  l o k a l a v d e l n i n g a r n a  fungerade följande medlemmar som ordf.: Blekinge län: häradshövdingen S. Norrsell, Karlshamn; Jämtland och Härjedalen: borgmästaren Å. Jansler, Östersund; Jönköpings län: tingsdomaren B. Adéll, Jönköping; Kalmar län: borgmästaren Y. Malmquist, Kalmar; Kronobergs län: stiftssekr. A. Tham, Växjö; Norrbottens län: häradshövdingen E. V. Spens, Piteå; Norrköping-Söderköping: rådmannen C. Janssen, Norrköping; Skaraborgs län: rådmannen A. Söderström, Lidköping; Skåne: assessorn S. Benndorf, Malmö; Stockholm: advokaten S. Olsson, Lidingö-Brevik; Uppland: assessorn T. Franzén, Uppsala; Värmlands län: länsassessorn B. Geijer, Karlstad; Västra Sverige: tingsdomaren N. Källoff, Göteborg; Västra Östergötland: landsfogden E. Strandmark, Linköping.

P.-E. F.