Svenska kriminalistföreningen höll årsmöte i Stockholm d. 3 och 4 maj 1957. De övriga nordiska kriminalistföreningarna representerades av folketingets ombudsman, prof. Stephan Hurwitz, rigsadvokat Hans Olafsson och prof. Knud Waaben, Danmark, jur. lic. Viljo O. Eloranta, Finland, och expeditionschef Johs. Halvorsen, Norge. Vid årsmötet diskuterades ämnet  »Strafflagberedningens förslag till skyddslag» med inledningsanföranden av hovrättsassessorn Bengt Hult beträffande »Påföljdssystemet för unga lagöverträdare» och av hovrättsassessorn Carl Holmberg beträffande »Påföljdssystemet i övrigt (villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse, skyddsinternering, särskild vård)».
    Vid årsmötet omvaldes till ordf. i föreningen överdirektören Hardy Göransson och till styrelseledamöter prof. Ivar Agge, justitierådet Nils Beckman, hovrättsassessorn Holmberg, adv. Hugo Lindberg, kanslirådet Gustaf Persson, lagbyråchefen Sten Rudholm, fångvårdsdirektören Gunnar Rudstedt, prof. Gösta Rylander och prof. Ivar Strahl. Till nya ledamöter i styrelsen efter riksåklagaren Maths Heuman och chefläkaren Gustav Jonsson, vilka undanbett sig omval, valdes skyddskonsulenten Börje Nyblom och tingsdomaren Bengt Sandström. Inom styrelsen har Beckman utsetts till v. ordf. och Holmberg till sekr. och kassaförv. Föreningen har omkring 730 medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 11 maj 1957 årsmöte i Stockholm. Vid förhandlingarna, som anordnats gemensamt med advokatsamfundets stockholmsavdelning, höll assessorn Carl Holmberg ett orienterande föredrag om strafflagberedningens förslag till skyddslag. Vidare diskuterades »Behandlingen av kriminell ungdom». Inledare voro stadsfiskalen Sten Mattsson och advokaten Carl Erik Lindahl.
    Till ledamöter av föreningens styrelse valdes: från Svea hovrätt presidenten Harry Guldberg, lagmannen Fredrik Killander, hovrättsråden Erik Zethelius och Folke Hägglund samt assessorn Johan Gyllensvärd, från Göta hovrätt presidenten Joel Laurin samt hovrättsråden Bo Beskow och Per Karlberg, från hovrätten över Skåne och Blekinge presidenten Ivar Wieslander, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn Lennart Fredlund, från hovrätten för Västra Sverige presidenten Carl Romberg, lagmannen Orvar Bäcksin och assessorn Gudmund Ernulf, från hovrätten för Nedre Norrland presidenten Knut Elliot och

 

    1 Juridiska fakulteten i Lund har vid sammanträde d. 6 sept. 1957 beslutat att, sedan prof. Nelson återkallat sin ansökan till professuren, i första rummet uppföra preceptorn Thornstedt och i andra rummet docenten Strömberg.

NOTISER 521hovrättsrådet Voldmar Körlof samt från hovrätten för Övre Norrland presidenten Mauritz Wijnbladh och hovrättsrådet Gunnar Lindskog.
    Antalet medlemmar vid 1956 års utgång uppgick till 175.