560 LITTERATURNOTISER    Ur nordiska tidskrifter

    Arkiv for Sjørett. B. 2. H. 6. KJELD RØRDAM, Nogle certepartispørgsmål — specielt fra baltcon-certepartiet, s. 653—668. — Comité Maritime International, Madridkonferensen 1955, s. 669—692. — ALEX. REIN och JOHAN H. L. VOGTKaskoassurandørens ansvar for avledede Støtningsskader, s. 693—701.
    Från departement och nämnder. Nr 9. K. A. LINDBERGSON, Otillbörliga förmåner vid statlig upphandling och kontroll, s. 169—175.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 1. IVAR MÜLLER, Folkrättsliga regler till skydd för civilbefolkningen under krig, s. 1—14. — STIG WERNLUND, Den nya lagen om socialhjälp, s. 15—29. H. 2. SVEN GERENTZ, Riksbanken och kronan, utlåtanden i fråga om preskriptionsavbrott mot riksbanken, s. 66—85. H. 3. GUNNAR PRAWITZ, Prästboställena och pastoratsregleringen, s. 113—139. — PER OLOF BOLDING, Preskriptionsavbrott mot riksbanken, s. 153—155. — NILS DILLÉN, Skyldighet att rengöra gata, s. 155—156.
    Juristen. Nr 17. J. TROLLE, Voldgiftsproblemer i international Arbitrage, s. 178—194. Nr 21. FR. VINDING KRUSE, Skibsregistrering og underpant i løsøre, s. 233—249. Nr 23. AXEL H. PEDERSEN, Særskilte salærer og andre salærer under bobehandling, s. 253—263. Nr 25—26. F. TOLSTRUP, Ekspropriation i vandløbssager, s. 275—289. Nr 28. POUL ANDERSEN, Bør der ved Lov indføres et Forbud mod Tjenestemandsstrejker? s. 303—322.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. H. 1. TORSTEN GUSTAFSON, Uppfinningshöjd, s. 5—20. — C. CASPARI, Ytterligare något om uppfinningshöjd, s. 21—33. — Ur dansk, finsk och svensk praxis, s. 50—68.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 2. THORKIL KRISTENSEN, Folkepensionen og tjenestemændenes pensionsret, s. 65—82. — V. MERIKOSKI, Finlands språklagstiftning, s. 83—98. — ROALD JOHANSEN, Rettshåndhevelsen på sjøterritoriet, s. 99—109. — F. ZEUTHEN M. FL., Uddannelsen af centraladministrationens tjenestemænd, s. 110—131.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 3. J. HAGANDER, Några drag ur villkorsnämndernas verksamhet, s. 145—158. — HUGO PARR, Huseierens rettslige ansvar, s. 171—181.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Bilaga till NTfK 1957. ERIK CHRISTENSEN, ERIK JACOBSEN, ALVAR NELSON, MAX SCHMIDT, Alkoholvaner og kriminalitet, 84 s. H. 2. KNUD WAABEN, Det svenske forslag till en »Skyddslag», s. 153— 169. — BRYNOLF HONKASALO, Brottslighetens utveckling i Finland under de senaste årtiondena, s. 170—177. — JØRGEN REMVIG och GEORG K. STÜRUP, Døvstumme lovovertrædere i socialpsykiatrisk belysning, s. 177—192. — ELG ELGESEM och KNUT SVERI, Rock'n'Roll-opptøyene i Oslo 20—22. september 1956, s. 193—209. TYGE HAARLØV, Den skandinaviske værgerådsinstitution, s. 210—217. — C. RAFAEL, Løsladelsens teknik, s. 218—222.
    Norsk Retstidende. Nr. 1—4. J. B. HJORT, Om »eget forsettlig forhold» i Straffeprosesslovens § 470, s. 1—24. Nr 5—8. Fn. H. WINSNES, Opphavsrett —skatterett, s. 65—71. Nr 9—12. O. TRAMPE KINDT, Fremleggelse av sykejournaler som bevis i rettssak, s. 129—135.
    Skattenytt. Nr 7. BROR ALVIN, Rättssäkerhet och taxering, s. 169—181.
    Social-medicinsk tidskrift. H. 6. INGVAR ALM, Aktuella socialmedicinska synpunkter på adoptionsproblemet, s. 239—244.
    Svensk lantmäteritidskrift. H. 1. INGVAR LIDSKOG och INGVAR FRIDELL, Fastighetsbildning för jordbruksändamål i Holland och Västtyskland, s. 3—29.
    Svensk Skattetidning. H. 3—4. GÖSTA EBERSTEIN, Kvarlåtenskapsskatt kontra rättvisa i ny aspekt, s. 61—67. — K. G. A. SANDSTRÖM, Begreppen »allmänna skatter» och »speciella skatter» samt avdragsrätten för speciella skatter enligt svensk skatterätt, s. 68—82. — Å. ÅHSTRÖM, Kan arbetsgivare, som underlåter inbetala innehållna skattemedel, bli skadeståndsskyldig gentemot kronan?, s. 98—102.
    Svenska Stadsförbundets Tidskrift. Nr 11. E. G. WESTMAN, Behövs särskild lagstiftning för kommunala aktiebolag?, s. 315—322.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 2. MATHS HEUMAN, ALFRED BEXElIUS, OLOF BEHM, Till frågan om ändring av RB 45: 7, s. 93—96. — ERIK HEDFELDT, Den ändrade skattepraxis om benefika barnreverser, s. 97—100. — J. BRATT, Om skatteskuld i bouppteckning m. m., s. 101—115.

C. H.