600 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Danmarks Højesteret. Den 10. marts 1957 fyldte højesteretsdommer Louis Carstens 70 år og forlod dermed Højesteret, hvor han havde virket siden 1940.
    Den 28. marts 1957 afgik højesteretsdommer Oscar Schulin ved døden 59 år gammel. Højesteretsdommer Schulin havde beklædt embedet siden 1950 (se SvJT 1950 s. 312).
    De ledige stillinger er besat med landsdommerne Theodor Gjerulff og Theodor Petersen. Højesteretsdommer Gjerulff er født 1906 og tog juridisk embedseksamen 1930. Efter nogle års virke som dommerfuldmægtig blev han ansat i justitsministeriet, og i 1941 udnævntes han til dommer i Vestre Landsret.
    Højesteretsdommer Theodor Petersen er født 1904 og juridisk kandidat 1929. Også han ansattes i justitsministeriet, som han forlod, da han 1942 udnævntes til dommer i Københavns Byret. I 1950 udnævntes han til dommer i Østre Landsret.

Hv.

    Fhv. højesteretspræsident Thomas Frølund er død den 29. juli 1957. Han var født i 1883 som søn af en jydsk gårdejer og blev juridisk kandidat 1910. Efter at have virket en årrække i justitsministeriet blev han 1929 udnævnt til dommer i Østre Landsret og 1933 til dommer i Højesteret. I 1944 efterfulgte han Troels G. Jørgensen som rettens præsident og beklædte denne stilling, til han i 1953 faldt for aldersgrænsen.
    Foruden talrige hverv inden for den juridiske verden påtog højesteretspræsident Frølund sig et betydeligt arbejde i kirkens tjeneste. Alle, der har kendt ham, vil mindes ham som en sjælden fin og retsindig personlighed.

Hv.

    Højesteretssagfører C. B. Henriques er afgået ved døden den 13. juli 1957 i en alder af 86 år. Han fik bestalling som overretssagfører 1897 og som højesteretssagfører 1906. På vidt forskellige områder gjorde C. B. Henriques en meget betydelig indsats: f. eks. var han medlem af Den faste Voldgiftsret i 33 år, medlem af retsplejeudvalget, af bestyrelsen for den danske afdeling af de nordiske juristmøder og af fængselsselskabernes fællesbestyrelse. Han var i mange år formand for Mosaisk Trossamfunds repræsentantskab og tog levende del i arbejdet inden for sagførernes egne organisationer.
    I 1956 udgav landsretssagfører, dr. juris Axel H. Pedersen bogen »C. B. Henriques, en rettens tjener», hvor hans personlighed og livsgerning udmærket belyses, tildels i interviewets form.
    C. B. Henriques var i kraft af sin fremragende juridiske begavelse, sin menneskelighed og sit varme hjerte et af den danske sagfprerstands betydeligste medlemmer.

Hv.

    Højesteretsdommer Jesper Simonsen er død den 24. maj 1957 i en alder af 75 år. Han var oprindelig landmand, men studerede jura og blev kandidat 1910. Efter nogle års virke som manuduktør og sagførerfuldmægtig blev han 1914 assessor i Københavns Kriminal- og Politiret og 1919 dommer i Københavns Byret. I 1929 udnævntes han til dommer i Østre Landsret, og i årene 1936—1951 havde han sæde i Højesteret.
    Højesteretsdommer Jesper Simonsen var medlem af hovedbestyrelsen for Det radikale Venstres Landsforbund og var i nogle år medlem af Folketinget. Han beklædte en lang række tillidshverv, også inden for det mellemfolkelige samvirke og fredssagen, og en stor del af sin arbejdskraft viede han problemer af kriminalretlig art og vedrørende forsorgen for straffede personer; bl. a. var han i årene 1936—51 formand for Fængselsnævnet.

Hv.