Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1956 fire møter hvor det bl. a. ble holdt foredrag av universitetsstipendiat Knut S. Selmer (»F. A. L. § 25 — som den er — og som den burde være») og højesteretssagfører Henrik Bache (»Nordisk rettspraksis om regresskrav for sykelønn og pensjon efter personskade»). Sammen med styrene i de tilsvarende foreninger i Danmark, Finnland og Sverige satte foreningens styre i 1956 opp fölgende prisoppgave: »I hvilke tilfelle og i hvilken utstrekning bør uaktsomhet fra forsikringstagerens eller den sikredes side øve innflytelse på selskapets ansvar?» med besvarelsesfrist til 30. juni 1957. På generalforsamlingen 17. febr. 1956 ble direktør, høyesterettsadvokat Hans Chr. Bugge valgt som nytt medlem av styret i stedet for professor Th. Grundt som ønsket å tre ut. Formann og sekretær i 1956 var henholdsvis direktør, høyesterettsadvokat Dagfinn Dahl og høyesterettsadvokat Trygve Edler Christensen, Oslo. Pr. 1. jan. 1957 hadde foreningen 866 medlemmer, hvorvav 72 selskaper og institusjoner.

J. T. B.

    Norsk Forening for Luftrett hadde i 1956 fire møter, hvor det ble holdt foredrag av høyesterettsdommer Alten om organisasjonen og utviklingen av luftretten på det privatrettslige område, av luftfartsinspektør A. Heum om ICAOs organisasjon og virksomhet, av dosent, dr. jur. Kurt Grönfors om forholdet mellom sjø- og luftretten og av overrettssakfører Morten Krog om luftens frihet og luftfartsavtaler. Foreningens medlemsantall var pr. 31. desbr. 1956 42, hvorav 8 selskaps- og foreningsmedlemmer. Formann og sekretær var henholdsvis høyesterettsdommer Eckhoff og overrettssakfører Morten Krog, Oslo.

J. T. B.

    Den Norske Dommerforening holdt årsmøte i Oslo 10. september 1956. Sorenskriver Ole F. Harbek holdt foredrag med titel »Omkring ordningen med arbeidsskole for unge lovbrytere» og ekspedisjonssjef Kristian Bloch ga en orientering fra et utvalg som har vært nedsatt for å undersøke hva som kan gjøres for å påskynne saksforberedelsen i sivile saker. Som ny formann ble valgt høyesterettsdommer Axel Heiberg. Sekretær var fortsatt byrettsdommer Bretteville, Oslo.

J. T. B.