NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 603    Den Norske Sakførerforening hadde representantskapsmøte i Oslo 19. og 20. juni 1956. Foreningens formann var fortsatt høyesterettsadvokat Finn Arnesen. Fast generalsekretær var som tidligere høyesterettsadvokat Rolf Christophersen, Oslo. Det var kommet inn fire besvarelser av den på representantskapsmøtet i Hamar foregående år oppstillede prisoppgave: »Prosedyreteknikk, herunder parts- og vitneavhøring». Prisen tilfalt høyesterettsadvokat J. B. Hjort, som fikk prisbelønningen overrakt under representantskapsmiddagen 19. juni 1956. Som ny prisoppgave blev av foreningens hovedstyre oppstillet: »Om andelslag (selskaper med vekslende kapital og medlemsantall) og de for disse gjeldende rettsregler.» — Hovedstyret arrangerte i dagene 12—14. november 1956 et forelesningskurs, hvori deltok ialt 114 medlemmer av foreningen. Det ble holdt forelesninger om skatterettslige emner og sakføreres regnskap. — Sakførerforeningen hadde pr. 31. mars 1957 ialt 1485 aktive og 186 passive medlemmer.
    Oslo Krets av foreningen hadde årsmøte 21. febr. 1956. Som formann gjenvalgtes høyesterettsadvokat Eiliv Fougner. Sekretær var i 1956 fortsatt overrettssakfører Erik Gjems-Onstad. På medlemsmøtene i 1956 ble bl. a. holdt foredrag av høyesterettsdommer Terje Wold (»Den rettslige kontroll med forvaltningens avgjørelser»), professor dr. Stephan Hurwitz (»Om Danmarks ombudsmand») og professor dr. Carl Jacob Arnholm (»Borgeren og loven»). Blandt de saker kretsstyret behandlet nevnte år, gjaldt 21 uttalelser om salærer og 10 uttalelser om god sakførersikk. Kretsen hadde pr. 31. desbr. 1956 673 aktive og 101 passive medlemmer.

J. T. B.

  

NOTISER 

 

  Undersökning av ungdomsbrottsklientelet. De sakkunniga för en klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (jfr SvJT 1956 s. 607) ha till justitieministern överlämnat en PM med förslag till en dylik undersökning jämte kostnadsberäkning.
    De sakkunniga föreslå, att ett antal i Stockholm bosatta pojkar i åldern 13—17 år, som anmälas för brott första gången efter fyllda 13 år, under en tvåårsperiod uttagas för en undersökning från medicinska, psykologiska och sociologiska synpunkter. En kontrollgrupp av lika många ungdomar, som ej anmälts för brott, undersökes på samma sätt. Grupperna skola jämföras i syfte att belysa, hur brottsdebutanterna i berörda avseenden skilja sig från andra pojkar. De undersökta lagöverträdarna skola följas under tre år och vid återfall liksom vid observationstidens slut bli föremål för upprepade undersökningar. Genom att jämföra recidivisternas ursprungliga testresultat med testresultaten för dem som visat, att det första brottet var en enstaka företeelse, räknar man med att kunna spåra återfallsmekanismer av såväl mera djupliggande som tillfällig art. Vardera undersökningsgruppen föreslås omfatta 350 pojkar. Undersökningen baseras på samarbete med polis, barnavårdsmyndigheter, skola och de undersöktas hem. Totalt beräknas undersökningen taga sex år i anspråk och kostnaderna belöpa sig till omkring 390 000 kr.

604 NOTISER    K. M:t har 20 sept. 1957 bemyndigat de sakkunniga att verkställa en klientelundersökning i huvudsaklig överensstämmelse med det i pm:an framlagda förslaget.

O. Hg