Ur nordiska tidskrifter

 

    Juristen. Nr 32. OLE LANDO, Case metoden som undervisningsform, s. 375— 383. — Juridisk litteratur i april kvartal 1957, s. 383—388. Nr 36. THEODOR PETERSEN, Instansfølgen og ankeordningen i civile sager, s. 429—438. — HANS BRØCHNER, Supplerende betragtninger over åndsvages frihedsberøvelse, s. 438 —443.
    Juristnytt. Nr 12. BENGT HULT, Förslaget till skyddslag, s. 202—204. Nr 13. SVEN ERSMAN, CARL SVENNEGÅRD, GUNNAR MARNELL, TORGNY T. SEGERSTEDT, Straff eller brottspåföljd, s. 220—223. Nr 14. KARL ERIK ROSÉN, Juristkollegium i stället för nämnd, s. 244—245.
    Nordisk Administrativt Tidskrift. H. 3. P. BRANDT REHBERG, Videnskapen og statens ledelse, s. 179—185. — S. MATZ, De nordiska ländernas näringslagstiftning, s. 186—199. — INGER MARGRETE PEDERSEN, Nordisk tjenestemandsudveksling, s. 200—207. — RASMUS REEH, Tjenestemændenes forhandlingsret, s. 208—222. — JOROLV MOREN, Administration og byråkrati, s. 223—235. — J.L. FROST og AA. LORENZEN, Danske domme 1956 af administrativ interesse, s. 236—258.
    Nordisk försäkringstidskrift. H. 4. CARL RASTING, Nogle bemærkninger om forsikringsselskabernes regres (FAL § 25, pkt. 2), s. 209—220. — JAN HELLNER, Obligationsrätt, försäkring och skadestånd, s. 242—258.
    Nordisk kontakt. Nr 12. GUNNAR PRAWITZ, Det svenska kyrkomötet, s. 54—57.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 3. STEPHAN HURWITZ, Nordisk kriminalpolitik, s. 251—258. — RAGNAR CHRISTENSEN, Psykiatrisk-psykologiske behandlingsmetoder av kriminologisk interesse, s. 259—267. — CARL HOLMBERG, Gatubråken i Stockholm vid årsskiftet 1956/57, s. 268—288. — O. KAARSBERG, Danske domme i straffesager 1954—1956, s. 289—297. — JØRGEN REMVIG och G. K. STÜRUP, Døvstumme lovovertrædere i social-psykiatrisk belysning, s. 316—333.
    Sociala meddelanden. Nr 9. JOHN TAKMAN och GERTIE SANDQVIST, Ett pojkgängs utveckling och upplösning, s. 535—553.
    Social-medicinsk tidskrift. H. 8. BENGT LINDEGÅRD, EBERHARD NYMAN och ULF PERSSON, Olycksfåglar i stadstrafik, s. 343—350.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 4. ALLAN NORDENSTAM, Hur regeringen arbetar, s. 245—256. — JURIJ BORIS, Den Ukrainska sovjetrepubliken och Förenta nationerna, s. 257—283. — GUSTAF PETRÉN, Delegation av beslutanderätten i riksdagens utskott, s. 284—288. — GUSTAF PETRÉN, Ändrad stadga för Nordiska rådet, s. 288—293.
    Svensk Skattetidning. H. 5—6. ERIK EKLUND, Översikt över 1957 års vårriksdags beslut angående skatterna, s. 139—158. — K. G. A. SANDSTRÖM, Om förutsättningarna för desertion i skattemål på grund av försutten fatalietid, s. 159—187. — E. REUTERSWÄRD, 1957 års riksdagsbeslut rörande fastighetsbeskattningen m. m., s. 188—198.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 2. IVAR HÖJER, Om föreskrifter vid villkorlig dom, s. 21—25.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 3—4. ALLAN EKSTRÖM, Åklagarens roll i processen, s. 151—155. — ROLF DILLEN, Vittnesmål i överrätt, s. 156— 159. — Från praxis i arvodesärenden, s. 172—180.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 3. Georg HENRIK Von WRIGHT, Om »praktiska slutledningar», s. 177—183. — BENDT ROTHE, Nogle bemærkninger om sceneinstruktørens retlige stilling, s. 184—215. — SKJOLDULF MALM, Krigsrettsdommer i militærnektersaker, s. 216—224. — HALVAR LECH och NILS BECKMAN, Från Sveriges högsta domstol 1956, s. 225—245. — BERTEL SCHWINDTFrån högsta domstolen i Finland 1953 och 1954, s. 246—256.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 41. EGON LARSEN, To Refusionsspørgsmaal, s. 141—143. Nr 42. J. TROLLE, Nogle bemærkninger om Afstemningsmaaden i kollegiale Retter — samt om Culpaansvar og objektivt Ansvar, s. 157—179.

C. H.