Pressdebatten om förslaget till skyddslag
    Med anledning av hrr FURSTS och OLIVECRONAS inlägg i förra häftet av denna tidskrift, s. 583 ff, ber jag att få anföra följande.
    Jag beklagar uppriktigt, att jag i pressdebatten yttrat mig på sådant sätt att hovrättsrådet Fürst har kunnat finna det mindre grannlaga. Jag har varit helt ovetande om förhållanden som må ha kunnat göra det möjligt att han funnit något ogrannlaga i mitt skrivsätt.
    Vad angår prof. Olivecronas inlägg ber jag dem som ha läst detta att jämföra citatet på s. 584 andra stycket med den mening på s. 488 från vilken citatet är hämtat. Likaså ber jag dem jämföra prof. Olivecronas efter citatet följande beskrivning av vad jag anfört på s. 488 med vad där står, och helst även med vad strafflagberedningen anfört i själva betänkandet (icke i bilaga) på s. 16—18. Prof. Olivecronas påstående på s. 584 nederst, att han exakt återgivit vissa uttalanden av beredningen, är riktigt endast om det avser blott de ord han satt inom citationstecken.
    Den passus ur Festskrift för Schlyter, som hovrättsrådet Fürst anför på s. 587, återger en vanlig deterministisk tankegång. Jag har aldrig kunnat tänka mig, att den skulle kunna uppfattas såsom innebärande ett påstående att någon, vare sig bilägare eller andra, skulle ha skuld till något. Jag bestrider, att hr Fürsts uppgift om innehållet i min artikel i DN för den 1 augusti 1957 är riktig. Artikeln lär komma att publiceras av Sveriges Juristförbund i en skrift innehållande också alla eller nästan alla de artiklar som berörts i min artikel i SvJT om pressdebatten.
    Till min ledsnad måste jag konstatera, att varken hr Fürst eller hr Olivecrona tagit tillbaka vad de anfört om beredningens och om mitt syfte eller motiv; den förstnämnde har dock beklagat sin formulering. Jag konstaterar också, denna gång med tillfredsställelse, att ingendera av dem anfört någonting som rimligen kan anses tyda på att beskyllningarna varit grundade.

Ivar Strahl

    Genmäle. Jag instämmer i prof. STRAHLS uppmaning till läsarna av SvJT att jämföra citatet på s. 584 andra stycket med den mening på s. 488 från vilken citatet är hämtat. — Efter citatet följer icke någon beskrivning av vad Strahl sagt på s. 488 utan mina egna reflexioner om vad han icke bestritt. — Vad angår mitt uttalande s. 584 att jag exakt återgivit vissa uttalanden av beredningen hänvisar jag till s. 565, därifråga varande passus citerats. Det kan då lätt konstateras, att vad som förekommer utöver de ord som stå inom citationstecken är dels ett så gott som ordagrant referat av vad beredningen säger före det första citatet, dels mina reflexioner i anslutning till citaten.

Karl Olivecrona