72 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    International Law Association. Alltsedan 1873 har jurister från skilda länder samlats till International Law Association's möten för att diskutera problem av gemensamt intresse inom folkrätten, sjö- och lufträtten samt den internationella privaträtten. Organisationens fyrtiosjunde konferens ägde rum under tiden 25 aug.—2 sept. i Dubrovnik i södra Dalmatien. Förhandlingarna fick denna gång sitt särskilda intresse av den anledningen, att de flesta öststaterna för första gången var representerade. Även om detta förmodligen innebar en förändring av atmosfären inom organisationen i form av en skärpning av motsättningarna mellan olika uppfattningar inte bara i frågor av ideologisk karaktär utan även i rent praktiskt-juridiska spörsmål, syntes flertalet västerländska deltagare likväl ha hyst uppfattningen, att det varit och i fortsättningen komme att vara mycket värdefullt att inom ILA få tillfälle till ett jämförelsevis fritt meningsutbyte med representativa jurister från järnridåländerna.
    Den inledande allmänna debatten, som på värdnationens initiativ behandlade ämnet »Juridiska aspekter på frågan om aktiv fredlig samlevnad mellan staterna», präglades förståeligt nog i särskilt hög grad av politiskt betonade anföranden. Gemensamt för samtliga talare var emellertid, att den internationella rättens principer hyllades och att Förenta Nationernas stadga förklarades böra vara grundvalen för all mellanstatlig samlevnad.
    Det väsentligaste folkrättsliga ämne, som under senare år debatterats inom ILA, har varit frågan om revision av FN:s stadga. Mycket värdefullt materialhar också insamlats och publicerats genom en särskild kommitté inom ILA. Ju mer spörsmålet om en revision analyserats av såväl politiker som jurister, desto klarare synes det ha blivit, att några mera djupgående ändringar näppeligen kommer att ifrågasättas från något ansvarigt håll. Även i den resolution i ämnet som genom majoritetsbeslut antogs på ILA-konferensen inskränkte man sig till att föreslå några begränsade ändringar i FN-stadgan och den internationella domstolens stadga, ägnade att öka möjligheterna till rättsliga avgöranden av internationella tvister.
    Övriga folkrättsliga ämnen som diskuterades på konferensen var skydd för sjukvårdstjänsten under krig samt utnyttjandet av vattnet i internationella floder. I det förstnämnda ärendet framlades förslag till vissa ändringar och tillägg i Genéve-konventionerna, varigenom de folkrättsliga garantierna för den i fält arbetande sjukvårdspersonalens skydd skulle förbättras. Utnyttjandet av vattnet i internationella floder blev livligt debatterat under medverkan av sakkunniga från nationer, där en lösning av problemen på detta område för stora delar av befolkningen kan vara en fråga om liv och död. En resolution antogs, vari vissa principer fastslås för en stats utnyttjande av vattnet i en internationell flod, d. v. s. en flod som flyter genom två eller flera staters territorium. Ämnet kommer att diskuteras ytterligare inom en kommitté.
    På lufträttens område förelåg tre rapporter, en vari framlades förslag till vissa ändringar i Warszawa-konventionen om internationell luftbefordran i syfte att möjliggöra verkställighet i utlandet av domar vari konventionentillämpats, en avseende tillskapandet av en internationell domstol med uppgift att lösa tolknings- och tillämpningstvister rörande de privaträttsliga internationella konventionerna på lufträttens område samt slutligen en rapport angående lämpliga inskränkningar i den enskilda statens suveränitet i luften. Därjämte framlades under konferensens gång ett förslag till konven-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 73tion om behandlingen av personer som begått brott i luften. Samtliga ämnen torde bli föremål för ytterligare studium inom ILA:s lufträttskommitté.
    På den internationella privaträttens område stod följande ämnen på konferensens dagordning: internationell konkursrätt, bolagsrätt samt frågan om domsrätt i mål rörande vårdnad om barn och om erkännande av utländsk dom i dylika mål. I det förstnämnda ämnet, där ett britiskt förslag till en internationell konvention i syfte att uppnå »konkursens universalitet» hade framlagts, nöjde man sig med att rekommendera ett fortsatt studium av ämnet. På den internationella bolagsrättens område diskuterades ett av ILA:s bolagskommitté uppgjort förslag till »rules» angående tillämplig lag beträffande bolags ansvarighet m. m. Vad det internationellt familjerättsliga ämnet beträffar diskuterades ett av en särskild kommitté uppgjort förslag till konvention. Efter att ha blivit föremål för betydande kritik av delegater från bl. a. Sverige och Danmark återremitterades förslaget till kommittén för ny, förutsättningslös utredning.
    Slutligen ägnade sig konferensen också åt internationella valutafrågor. Ett av en kommitté uppgjort förslag till konvention innehållande regler rörande betalning av skulder i utländsk valuta blev godkänt.
    Nästa konferens kommer att hållas i New York 1958. Den som önskar närmare upplysningar om ILA:s verksamhet kan vända sig till den svenska avdelningens sekr., advokaten C. Palme, Stockholm.

A. E.