Aktsystem i inskrivningsärenden. K. M :t har förordnat om införande fr. o. m. 1 jan. 1957 av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden 2 nov. 1956 betr. Mora och Orsa tingslag av Ovansiljans domsaga och 28 dec. 1956 betr. Södra Möre domsaga.
    Aktsystem i inskrivningsärenden tillämpas nu i samtliga rikets domsagor utom Nås och Malungs domsaga samt Norra tingslaget av Falu domsaga. Betr. städer med egen jurisdiktion har i förevarande hänseende ingen förändring inträffat efter den senast lämnade redogörelsen i SvJT (1955 s. 215, 1956 s.142).

Th. W.

 

    Rikets judiciella indelning. K. M:t har 21 sept. 1956 förordnat, att Södertörns domsaga skall, fr. o. m. dag som K. M:t framdeles bestämmer, uppdelas i två domsagor, den ena, benämnd Svartlösa domsaga, med tingsställe och kansli i Huddinge och omfattande Huddinge och Botkyrka kommuner, samt den andra, benämnd Södertörns domsaga, med tingsställe och kansli i Sthm och omfattande återstoden av den nuvarande domsagan. Beslutets ikraftträdande är beroende av anskaffande av tings- och kanslilokaler i Huddinge för Svartlösa domsaga.
    Vidare har K. M:t 23 nov. 1956 förordnat, att rådhusrätten i Sala skall upphöra fr. o. m. dag som K. M:t framdeles bestämmer och att staden skall fr. o. m. sistnämnda dag i judiciellt avseende förenas med Västmanlands östra domsaga. Domsagans tingsställe skall efter föreningens genomförande förflyttas från Heby till Sala och beslutets ikraftträdande är beroende av anskaffande av tingslokaler i staden.
    Slutligen har K. M:t 21 dec. 1956 beslutat, att rådhusrätten i Köping skall upphöra fr. o. m. 1 jan. 1958 och staden fr. o. m. sistnämnda dag i judiciellt avseende förenas med Västmanlands västra domsaga.

Th. W.