Häradsrätterna. K. M:t har
    7 dec. 1956 förordnat fiskalen i Svea hovrätt Berndt Erneholm att fr. o. m. 1 jan. 1957 t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Falu domsaga,
    s. d. utnämnt ass. i hovrätten för Nedre Norrland Lars Dixelius till tingsdomare i Medelpads östra domsaga.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    30 nov. 1956 utnämnt lantbruksing. Wilhelm Arfwedson till vattenrättsingenjör fr. o. m. 1 jan. 1957 med tjänstg. förlagd företrädesvis till Mellanbygdens vattendomstol;
    14 dec. 1956 förordnat t. f. vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vattendomstol Gustaf Knös till vattenrättssekr. där fr. o. m. 1 jan. 1957 t. v. under tre år;
    21 dec. 1956 förordnat t. f. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol Per Lundbergh till vattenrättssekr. där fr. o. m. 1 jan. 1957 t. v. under tre år.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    7 dec. 1956 förordnat rådm. i Malmö Hans Falck, Knut Bergwall och Helge Forkman att fr. o. m. 1 jan. 1957 t. v. vara ordf. å Malmö rr:s resp. 2:a, 3:e och 4:e avd., Falck under sin återstående tjänstetid, dock längst till utg. av sept. 1958 samt Bergwall och Forkman till utg. av år 1959;
    s. d. utnämnt fiskalen i hovrätten för Nedre Norrland Karl Göran Hasselberg till ass. vid rr. i Sundsvall fr. o. m. 1 jan. 1957;
    14 dec. 1956 beviljat rådm. i Sthm Carl Sandell avsked med utg. av dec. 1956;
    21 dec. 1956 utnämnt inskr.rådm. i Halmstad Åke Svcnsson till borgmästare där fr. o. m. 1 jan. 1957.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 21 dec. 1956 konstituerat förste läkaren vid psykiatriska avd. vid fångv.anstalten i Malmö Olof Hellgren till överläkare vid samma avd. samt bitr. fångv.insp. vid fångv.anstalten å Långholmen Åke Danielson att fr. o. m. 1 jan. 1957 vara fångv.insp. i Ca 29 vid fångv.anstalten å Hall.

 

    Näringsfrihetsrådet. K. M:t har 28 dec. 1956 förordnat för tiden 1 jan. 1957—31 dec. 1959 i näringsfrihetsrådet till ordf. reg.rådet Frank Öhman, till led., tillika v. ordf., kommerserådet Anders Lindstedt samt till ers. för Lindstedt lagbyråcheferna Sten Rudholm och Rune Hermansson.

 

    Ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor. K. M:t har 28 dec. 1956 förordnat hovr.rådet i Svea hovrätt Åke Martenius att 1 jan. 1957—31 dec. 1959 fortfarande vara omb.man för näringsfrihetsfrågor och ass. vid Sthms rr N. Edwall att fr. o. m. 1 jan. 1957 t. v. vara e. o. byråchef hos omb.mannaämb. för näringsfrihetsfrågor.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 14 och 15 dec. 1956 antagits Thomas Schartau, Eskilstuna, Per Ramborgh, Göteborg, Nils Edström,Malmö, Åke Dohrmann, Vetlanda, och Per-Olof Nordin, Örnsköldsvik.

 

Trycklov 31/1 1957