ERIC WAHLBERG, GUNNAR ENGSTRÖM och STIG WERNLUND. Socialhjälpslagen. Sthm 1957. Norstedts. 181 s. Inb. kr. 18,50.

 

    En följd av det sociala reformarbetet under senare tid är att vår äldsta samhälìeliga hjälpform, den kommunala fattigvården, kommit att allt mer förlora i betydelse. Folkpensioneringens utbyggnad, de särskilda barnbidragen, den allmänna sjukförsäkringen och andra sociala försäkringsformer, mödrahjälp, familjebostadsbidrag, etc. har medfört ett minskat behov av den hjälp som i form av fattigvård traditionellt lämnats medellösa människor, vilka på grund av sjukdom, ålderdom eller liknande icke kunnat reda sig själva. Den kommunala hjälpverksamheten har emellertid icke blivit överflödig, men den har — samtidigt med att dess supplerande innebörd alltmera framträtt — i någon mån ändrat karaktär.
    I socialhjälpslagen av d. 4 jan. 1956, som ersatt 1931 års fattigvårdslag, har också såsom grundläggande princip bibehållits kommunernas betydelsefulla skyldighet att lämna bistånd (socialhjälp) i den mån de egna resurserna icke förslår samt andra hjälpformer icke står till förfogande eller icke räcker till. Samtidigt har emellertid den kommunala hjälpen erhållit ökade kurativa uppgifter genom att socialnämnderna ålagts att tillhandagå med råd och upplysningar samt att även i övrigt lämna hjälp i personliga angelägenheter.
    I föreliggande volym, som ingår i förlagets gula serie, har den nya lagensakkunnigt och vederhäftigt kommenterats, företrädesvis med utdrag ur lagens förarbeten, av direktören i Svenska socialvårdsförbundet, f. d. borgmästaren ERIC WAHLBERG, numera häradshövdingen GUNNAR ENGSTRÖM och kammarrättsfiskalen STIG WERNLUND. Relativt stort utrymme har ägnats rättsfall från fattigvårdslagens giltighetstid.
    Förlaget har på försättsbladet uteslutit uppgift om yrkesbeteckning å utgivarna, något som synes innebära en- redaktionell försämring.

S. F.

 

E. STENBECK—G. WALIN. Förmyndare och gode män. 6:e omarb. uppl. Sthm 1958. Norstedts. 165 s. Kr. 9.75.

 

    Att föreliggande handbok fyller ett praktiskt behov framgår av att antalet exemplar nått det för ett juridiskt arbete imponerande talet av 15 :e tusendet. Sedan föregående upplaga utkom år 1950 — till ett pris av kr. 4:10! — har inom förmynderskapslagstiftningen tillkommit, 1952 ny förmyndarvårdskungörelse och ny överförmyndarkungörelse, 1954 nya bestämmelser om avgift för vård av omyndigs värdehandlingar samt 1955 och 1956 nya bestämmelser om förmyndarkontrollen i Stockholm. De välkända for-

LITTERATURNOTISER 319mulären i slutet av boken har i den nya upplagan i mån av behov moderniserats.
    En fullständig lättillgänglig framställning av förmynderskapsrätten föreligger endast med tillgång jämväl till A. LINDHAGEN—G. WALIN : Överförmyndarens skyldigheter, vilket arbete utkom i sin 2:a uppl. likaledes år 1950 (jfr SvJT 1951 s. 138). Vissa upprepningar i framställningarna i de båda böckerna är oundvikliga, och blott det sistnämnda arbetet innehåller författningstexten. För den läsekrets, till vilken böckerna närmast vänder sig, voredet tvivels utan värdefullt, om de kunde arbetas samman i en volym.

S. F.