LITTERATURNOTISER 321    Ur nordiska tidskrifter
    Från departement och nämnder. Nr 9. MAURITZ BÄÄRNHIELM, Fiskevårdsområden, s. 161—165.
    Juristen. Nr 15. ANDERS VINDING KRUSE, Obligationsretlige studier, s. 285—302. — P. BRUUN NIELSEN, Appel af kendelser under tvangsanktionssager, s. 302—313. Nr 17. JENS JERSILD, »Amerikanerpiger», s. 344—356. Nr 19. Juridisk litteratur i oktober kvartal 1957, s. 389—398. Nr 20. H. LUND CHRIS TIANSEN, Pantsætteres retsstilling, når pantebreve overdrages, s. 401—408.
    Juristnytt. Nr 6. BERTIL ADÈLL, Socialstyrelsen och domstolarna — replik,s. 103—104, 110. Nr 7. PER OLOF EKELÖF, Rättssäkerheten inom socialvården, s. 119—121, 131. — BENGT WIESLANDER, Tolkning av HD-dom, s. 126—127. Nr8. ERIK ALEXANDERSON, Rättssäkerheten inom socialvården, s. 139—140. —CARL SVENNEGÅRD, Socialvård och fångvård, s. 141—142, 149. Nr 9. BERTILADÈLL, Socialstyrelsen och domstolarna — slutreplik, s. 255—257. — K. E.ROSÉN, Om underrätten i tvistemål, s. 263—264.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. H. 1. Specialnummer med anledning av AIPPI:s 23 :e kongress, med artiklar angående industriellt rättsskydd m. m. i de nordiska länderna.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 1. JENS CHR. HAUGE, Statsbedriftene— administrasjonen — stortinget, s. 1—14. — TORSTEIN ECKHOFF, Effektivitetog rettssikkerhet i den offentlige forvaltning, s. 15—27. — MAX SØRENSENInternationale forvaltningsoverenskomster, s. 28—47. — AUDVAR Os, Om offentlige tjenestemenns taushetsplikt, s. 48—62. — BENT CHRISTENSEN, Reformforslag vedrørende domstolslignende organer i engelsk forvaltning, s. 63—79.— H. BAHR, Norske høyesterettsdommer av administrativ interesse, s. 80—101.
    Nordisk kontakt. Nr 6, 8. ARNE WÅHLSTRAND, Kommunal självstyrelse i Norden, III, s. 273—277, IV, s. 397—401. Nr 7. CARL G. PERSSON, Nordisk passfrihet, s. 333—337.
    Nordisk Tidsskrift for kriminalvidenskab. H. 1. KARL O. CHRISTIANSEN och ARNE NIELSEN, Den forventede kriminalitet i de store fødselsårgange, s. 4—18.ANTTI ALHA, ELSA HJELT och JYRKI RAEKALLO, Förhållandet mellan blodalkoholkoncentration och alkoholpåverkan i olika berusningsfaser, s. 19—23.ESTER SYBERG, Aggressivitet og psykose, s. 24—30. — KLAS LITHNER, Gäldenärsbrott och gäldenärsbrottslingar, s. 31—38. — TRYGVE LEIVESTAD, Norske straffedommer 1956, s. 39—50. — Oversigt over igangværende kriminologiskforskning i Danmark, Finland, Norge og Sverige, s. 51—69.
    Norsk Retstidende. Nr 9—12. JACOB WALNUM, Noen bemerkninger om praksis etter tvistemålslovens § 181, 2. ledd, s. 129—132.
    Pris- och kartellfrågor. H. 4. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 261—270.
    Skattenytt. Nr 5. MAGNUS AF EKENSTAM, Rättssäkerheten på taxeringsnämndsstadiet, s. 141—148. — O. LJUNGBERG, Tolkning av 3 § 2 st. lagen d. 24 maj 1895 ang. vad till fast egendom är att hänföra (»maskiner» i fabriksfastighet), s. 148—154.
    Sociala meddelanden. Nr 6. ULLA LARSSON, Från en konferensserie om ungdomsbrottslighet, s. 321—334. — HARALD HANSSON, Aktuella problem på ungdomsvårdsskolorna, s. 335—339. — LARS BOLIN, Alkoholproblemet bland ungdom på glid, s. 340—344.
    Social-medicinsk tidskrift. H. 4. HANS HARTELIUS, Lönar sig behandling?(ungdomsvårdsskoleklientel), s. 147—154.
    Statistisk tidskrift. H. 4. Brott som kommit till polisens kännedom 1956, s.223—244.
    Svensk lantmäteritidskrift. Nr 5—6/1957. STIG WIRÉN, Något om vägföreningar, s. 329—340. — K. E. SANDSTRÖM, Om möjligheterna att expropriera, s. 354—370.
    Svensk skattetidning. H. 3. ERIK EKLUND, Fullföljdsbegränsningen i skattemål samt förfarandet i kammarrätten inför riksdagen, s. 79—86. — TH.TELANDER, Några synpunkter på regeringsrättens arbetsbalans i finansmål och dess avveckling, s. 87—96. — GUSTAF HEDBORG, En fråga om extraordinär besvärsrätt, s. 97—100. — Å. ÅHSTRÖM, Kan arbetsgivare, som underlåter inbetala innehållna skattemedel, bli skadeståndsskyldig gentemot Kronan?, s.108—109.

C. H.

21—583004. Svensk Juristtidning 1958